Napište deníček na téma „Humorné rodinné příhody" a vyhrajte balíček odměn.

Výchova dětí

Pravidla soutěže: Napište deníček na téma „Humorné rodinné příhody" a vyhrajte balíček odměn, která probíhá od 13. 8. 2018 00:00 do 20. 8. 2018 23:59.

Pravidla soutěže

I. Obecná ustanovení

 • Soutěž Napište deníček na téma „Humorné rodinné příhody“ a vyhrajte balíček odměn (dále jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 • Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stává každá fyzická osoba akceptující pravidla soutěže a splňující tyto podmínky. K akceptaci těchto pravidel dochází tím, že daná osoba odešle odpověď na soutěžní otázku.
 • Organizátorem soutěže je společnost MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen „organizátor“).
 • Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, jež je v potřebném rozsahu svéprávná. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
 • Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Tyto skutečnosti budou účastníkům oznámeny zveřejněním příslušné informace na internetové adrese eMimino.cz.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly pravosti a platnosti hrací karty, jakož i všech podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru.

II. Mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat od 13. 8. 2018 do 20. 8. 2018.
 • Úkolem soutěže je registrovat se na stránkách eMimino.cz, napsat deníček na téma „Letní láska“ a přidat komentář do soutěže. V případě, že účastník ve dnech od 13. 8. 2018 00:00 do 20. 8. 2018 23:59 tento úkol splní, postupuje do slosování o ceny. Po ukončení soutěže administrátoři eMimino.cz vyberou 3 výherce.
 • Výherce ceny vylosuje MAFRA nejpozději 2 dny po ukončení soutěže, a to ze soutěžících, kteří splní pravidla soutěže.
 • Každý uživatel se může soutěže účastnit pouze jednou, tedy z jednoho nicku a s jedním komentářem.
 • Po ukončení soutěže administrátoři eMimino.cz prostřednictvím soukromé zprávy zkontaktují 3 vylosované výherce, kterým pak do 14 dnů od obdržení jména a adresy pošlou výhru.

III. Výhry a jejich předání

 • Výhry v soutěži jsou: 3 x balíček Nutrilon nebo Hami, který obsahuje rýžovou kaši pro alergiky, kojenecké mléko od 6. měsíce, nebo batolecí mléka od 24. měsíců, knihu Kluk z kostek, knihu Mlčení, knihu Hrdinové ze člunu, vlhčené ubrousky eMimino.cz, škrabošku eMimino.cz a placku eMimino.cz.
 • Každý výherce bude informován o výhře prostřednictvím soukromé zprávy na stránkách eMimino.cz do dvou pracovních dnů od losování.
 • Ceny jsou výhercům doručovány poštou na adresu, kterou účastníci soutěže předali pořadateli na základě dohody prostřednictvím soukromé zprávy na stránkách eMimino.cz.
 • Pokud účastník nemá správně vyplněnou adresu, případně pokud se zásilka vrátí, bude výhra využita náhradním způsobem.
 • Při zasílání zásilek poštou MAFRA odpovídá pouze za předání zásilky držiteli příslušné poštovní licence. Vrácené poštovní zásilky nebudou opětovně zasílány.
 • V případě osobního předání bude výherci mladšímu 18 let výhra předána pouze za přítomnosti jeho zákonného zástupce.
 • Výhry nemohou být proplaceny v penězích.
 • Výherci jsou povinni řádně a včas splnit veškeré, zejména daňové povinnosti, které jim podle právních předpisů vzniknou získáním výhry.

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 • Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno, příjmení a případně i podobiznu jako případného výherce ve svých médiích v souvislosti s informováním o soutěži.
 • Organizátor informuje účastníky soutěže o tom, že jim ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. může zasílat nevyžádaná obchodní sdělení na jejich adresu (vč. e-mailové) či je kontaktovat prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu na jimi uvedené tel. číslo. Účastník soutěže s tímto může vyslovit nesouhlas kdykoliv na adrese sídla organizátora nebo e-mailem zaslaným na adresu zuzana.vackova@id­nes.cz. Vyslovení nesouhlasu bude možné také v rámci každé zprávy obsahující obchodní sdělení.
 • Organizátor bude zpracovávat o účastnících obvykle údaje uvedené v čl. II. odst. 2 a dále informaci o případné výhře (vč. fotografií z jejího předání apod.) a text e-mailových zpráv účastníka a další data v nich obsažená. Tyto údaje budou zpracovávány za účelem organizování soutěže a jejího zlepšování, ochrany práv organizátora, zajištění bezpečnosti internetových stránek organizátora a síťové bezpečnosti, k vedení účetnictví organizátora a pro marketingové účely. Údaje výherců budou zpracovávány také pro účely zpravodajství.
 • Právním důvodem zpracování osobních údajů tak bude zejména plnění zákonných povinností (vedení účetnictví a daňové agendy, doložení oprávnění k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení), dále nezbytnost zajistit organizaci soutěže (plnění smlouvy) a oprávněné zájmy organizátora (dané zejména zájmem na řádném průběhu soutěže a využitím údajů pro účely přímého marketingu organizátora a pro zpravodajství).
 • Organizátor může předat osobní údaje výherců v potřebném rozsahu osobám, poskytující výhry. K osobním údajům dále mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro organizátora vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé jeho IT systémů, (ii) osoby zajišťující pro něj rozesílku e-mailů, pokud takové osoby bude využívat, (iii) provozovatelé jeho záložních serverů a datových záloh a (iv) jeho právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po ukončení soutěže, obvykle po dobu 3 let a u výherce po dobu 10 let po skončení kalendářního roku následujícího po ukončení soutěže. Kontaktní údaje účastníků v rozsahu sloužícím pro zasílání obchodních sdělení organizátora budou využívány po neomezenou dobu (do odvolání souhlasu) a archivovány cca 4 roky poté (za účelem doložení právního důvodu pro zasílání obchodních sdělení). Údaje výherců užité v rámci zpravodajství budou zpracovávány po časově neomezenou dobu.
 • Poskytnutí osobních údajů podle těchto pravidel je dobrovolné, nicméně pokud účastník neposkytne údaje nutné k účasti v soutěži, nebude mu účast v soutěži umožněna či bude ze soutěže vyloučen.
 • Účastník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy. Účastník má především právo požádat organizátora o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Organizátor je povinen účastníkovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech účastníka. Účastník, který se domnívá, že organizátor zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále může organizátora vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod. V každém případě, kdy se účastník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud organizátor na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo účastník s vyjádřením organizátora nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V. Zveřejnění pravidel

 • Tato úplná, pro hru závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese www.eMimino.cz
Váš příspěvek