Pravidla soutěže "Den 13: Odpočinkový balíček pro uspěchané dny"

O čem všichni mluví

Pravidla soutěže "Den 13: Odpočinkový balíček pro uspěchané dny", která probíhá od 13. 12. 2017 00:00 do 13. 12. 2017 23:59.

Pravidla soutěže

I. Obecná ustanovení

 • Soutěž Den 13: Odpočinkový balíček pro uspěchané dny (dále jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 • Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stává každá fyzická osoba akceptující pravidla soutěže a splňující tyto podmínky. K akceptaci těchto pravidel dochází tím, že daná osoba odešle odpověď na soutěžní otázku.
 • Organizátorem soutěže je společnost Český národní podnik s.r.o., se sídlem Praha 1, Melantrichova 17, PSČ 110 00, IČ: 49687387 (dále jen „organizátor“).
 • Zprostředkovatelem soutěže je společnost MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen „zprostředkovatel“).
 • Adresa pro zasílání soutěžních emailů je: info@emimino.cz. Adresa pro výkon práv ohledně ochrany osobních údajů je zejména osobni.udaje@mafra.cz.
 • Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, jež je v potřebném rozsahu svéprávná. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a zprostředkovatel a osoby jim blízké.
 • Organizátor a zprostředkovatel nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 • Organizátor a zprostředkovatel soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Tyto skutečnosti budou účastníkům oznámeny zveřejněním příslušné informace na internetové adrese eMimino.cz.
 • Organizátor a zprostředkovatel soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
 • Organizátor a zprostředkovatel soutěže si vyhrazuje právo kontroly pravosti a platnosti hrací karty, jakož i všech podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru.

II. Mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat od 13. 12. 2017 00:00 do 13. 12. 2017 23:59.
 • Úkolem soutěže je registrovat se na stránkách eMimino.cz, odpovědět správně na otázku v soutěži „Den 13: Odpočinkový balíček pro uspěchané dny“. V případě, že účastník ve dnech od 13. 12. 2017 00:00 do 13. 12. 2017 23:59 tento úkol splní, postupuje do slosování o ceny. Po ukončení soutěže administrátoři eMimino.cz vylosují 4 výherce.
 • Výherce ceny vylosuje MAFRA nejpozději 2 dny po ukončení soutěže, a to ze soutěžících, kteří splní pravidla soutěže.
 • Každý uživatel se může soutěže účastnit pouze jednou, tedy z jednoho nicku a s jedním komentářem. Po ukončení soutěže administrátoři eMimino.cz prostřednictvím soukromé zprávy zkontaktují 4 vylosované výherce, kterým pak do 14 dnů od obdržení jména a adresy pošlou výhru.

III. Výhry a jejich předání

 • Výhry v soutěži jsou: 4 x přírodní svíčka s vůní růže a solný peeling v celkové hodnotě 568 Kč.
 • Každý výherce bude informován o výhře prostřednictvím soukromé zprávy na stránkách eMimino.cz do tří pracovních dnů od losování.
 • Ceny jsou výhercům doručovány poštou na adresu, kterou účastníci soutěže předali pořadateli na základě dohody prostřednictvím soukromé zprávy na stránkách eMimino.cz.
 • Pokud účastník nemá správně vyplněnou adresu, případně pokud se zásilka vrátí, bude výhra využita náhradním způsobem.
 • Při zasílání zásilek poštou MAFRA odpovídá pouze za předání zásilky držiteli příslušné poštovní licence. Vrácené poštovní zásilky nebudou opětovně zasílány.
 • V případě osobního předání bude výherci mladšímu 18 let výhra předána pouze za přítomnosti jeho zákonného zástupce.
 • Výhry nemohou být proplaceny v penězích.
 • Výherci jsou povinni řádně a včas splnit veškeré, zejména daňové povinnosti, které jim podle právních předpisů vzniknou získáním výhry.

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 • Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor a zprostředkovatel soutěže je oprávněn užít jeho jméno, příjmení a případně i podobiznu jako případného výherce ve svých médiích v souvislosti s informováním o soutěži.
 • Organizátor a zprostředkovatel informuje účastníky soutěže o tom, že jim ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. může zasílat nevyžádaná obchodní sdělení na jejich adresu (vč. e-mailové) či je kontaktovat prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu na jimi uvedené tel. číslo. Účastník soutěže s tímto může vyslovit nesouhlas kdykoliv na adrese sídla zprostředkovatele nebo e-mailem zaslaným na adresu osobni.udaje@mafra.cz. Vyslovení nesouhlasu bude možné také v rámci každé zprávy obsahující obchodní sdělení.
 • Organizátor a zprostředkovatel budou zpracovávat o účastnících obvykle údaje uvedené v čl. II. odst. 2 a dále informaci o případné výhře (vč. fotografií z jejího předání apod.) a text e-mailových zpráv účastníka a další data v nich obsažená. Tyto údaje budou zpracovávány za účelem organizování soutěže a jejího zlepšování, ochrany práv organizátora a zprostředkovatele, zajištění bezpečnosti internetových stránek organizátora a zprostředkovatele a síťové bezpečnosti, k vedení účetnictví organizátora a zprostředkovatele a pro marketingové účely. Údaje výherců budou zpracovávány také pro účely zpravodajství.
 • Právním důvodem zpracování osobních údajů tak bude zejména plnění zákonných povinností (vedení účetnictví a daňové agendy, doložení oprávnění k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení), dále nezbytnost zajistit organizaci soutěže (plnění smlouvy) a oprávněné zájmy organizátora a zprostředkovatele (dané zejména zájmem na řádném průběhu soutěže a využitím údajů pro účely přímého marketingu organizátora a zprostředkovatele a pro zpravodajství).
 • Organizátor a zprostředkovatel mohou předat osobní údaje výherců v potřebném rozsahu osobám, poskytující výhry. K osobním údajům dále mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro organizátora a zprostředkovatele vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé jeho IT systémů, (ii) osoby zajišťující pro něj rozesílku e-mailů, pokud takové osoby bude využívat, (iii) provozovatelé jeho záložních serverů a datových záloh a (iv) jeho právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po ukončení soutěže, obvykle po dobu 3 let a u výherce po dobu 10 let po skončení kalendářního roku následujícího po ukončení soutěže. Kontaktní údaje účastníků v rozsahu sloužícím pro zasílání obchodních sdělení organizátor a zprostředkovatele budou využívány po neomezenou dobu (do odvolání souhlasu) a archivovány cca 4 roky poté (za účelem doložení právního důvodu pro zasílání obchodních sdělení). Údaje výherců užité v rámci zpravodajství budou zpracovávány po časově neomezenou dobu.
 • Poskytnutí osobních údajů podle těchto pravidel je dobrovolné, nicméně pokud účastník neposkytne údaje nutné k účasti v soutěži, nebude mu účast v soutěži umožněna či bude ze soutěže vyloučen.
 • Účastník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy. Účastník má především právo požádat organizátor a zprostředkovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Organizátor a zprostředkovatel je povinen účastníkovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech účastníka. Účastník, který se domnívá, že organizátor či zprostředkovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále může organizátora a zprostředkovatele vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod. V každém případě, kdy se účastník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud organizátor a zprostředkovatel na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo účastník s vyjádřením organizátora a zprostředkovatele nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V. Zveřejnění pravidel

Tato úplná, pro hru závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese www.eMimino.cz

Témata článku

Váš příspěvek