Pravidla soutěže "Jdeme do toho! Do plavek s eMimino.cz"

O čem všichni mluví

Pravidla soutěže "Jdeme do toho! Do plavek s eMimino.cz", která probíhá od 19. 4. 2018 00:00 do 26. 4. 2018 23:59.

Pravidla soutěže

I. Obecná ustanovení

 • Soutěž „Jdeme do toho! Do plavek s eMimino.cz“ (dále jen „soutěž“) probíhá na území České republiky.
 • Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stává každá fyzická osoba akceptující pravidla soutěže a splňující tyto podmínky. K akceptaci těchto pravidel dochází tím, že daná osoba odešle komentář pod soutěžní článek.
 • Organizátorem soutěže je společnost MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen „organizátor“).
 • Spoluorganizátorem soutěže je společnost SUNKINS a.s., se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Americká 17, PSČ 120 00, IČ: 27862267, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka: 11595 B (dále jen „spoluorganizá­tor“).
 • Adresa pro zasílání soutěžních e-mailů je: info@emimino.cz. Adresa pro výkon práv ohledně ochrany osobních údajů je zejména osobni.udaje@ma­fra.cz.
 • Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, jež je v potřebném rozsahu svéprávná. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a spoluorganizátora a osoby jim blízké.
 • Organizátor a spoluorganizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemají povinnost na dotazy odpovídat.
 • Organizátor a spoluorganizátor soutěže si vyhrazují právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Tyto skutečnosti budou účastníkům oznámeny zveřejněním příslušné informace na internetové adrese eMimino.cz.
 • Organizátor a spoluorganizátor soutěže si vyhrazují právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

II. Mechanismus soutěže

 • Soutěž bude probíhat od 19. 4. 2018 00:00 do 26. 4. 2018 23:59.
 • Účastnit soutěže se mohou všichni registrovaní uživatelé služby eMimino.cz starší 18 let.
 • Úkolem soutěže je přidat komentář pod soutěžní článek „Jdeme do toho! Do plavek s eMimino.cz“. V případě, že účastník ve dnech od 19. 4. 2018 00:00 do 26. 4. 2018 23:59 tento úkol splní, postupuje do slosování o ceny. Po ukončení soutěže do tří pracovních dní, tedy do 1. 5. 2018 administrátoři eMimino.cz vyberou 4 výherce.
 • Každý uživatel se může soutěže účastnit pouze jednou, tedy z jednoho nicku a s jedním komentářem. Po ukončení soutěže administrátoři eMimino.cz prostřednictvím soukromé zprávy zkontaktují 4 vybrané výherce, které pak do 14 dnů propojí se spoluorganizátorem soutěže.

III. Výhry a jejich realizace

 • Soutěž bude probíhat od 19. 4. 2018 00:00 do 26. 4. 2018 23:59
 • Výhry v soutěži jsou: 4× 3měsíční komplexní program odborné terapie a péče v hodnotě 12 500 Kč s DPH. Výhry v soutěži poskytuje výhercům spoluorganizátor a jsou uvedeny v netto hodnotě po odvedení případné srážkové daně spoluorganizátorem.
 • Každý výherce bude informován o výhře prostřednictvím soukromé zprávy na stránkách eMimino.cz do tří pracovních dnů od losování.
 • Výherci budou propojeni se spoluorganizátorem soutěže, se kterým budou absolvovat 3měsíční komplexní program odborné terapie a péče v hodnotě 12 500 Kč s DPH.
 • Komplexní program odborné terapie a péče probíhá po dobu 3 měsíců od první schůzky se spoluorganizátorem soutěže.
 • Výherci se zavazují k zasílání průběžných výsledků komplexního programu odborné terapie a péče organizátorovi a to v podobě textů a fotek. Materiály budou zasílat organizátorovi soutěže prostřednictvím soukromých zpráv. Ze zaslaných materiálů organizátor vytvoří 5 článků, které budou zveřejněny po dobu 1 týdne na stránce eMimino.cz a následně uloženy v archivu.
 • Závěrem akce vznikne společné video, které bude zveřejněno v článku, umístěno po dobu 1 týdny na stránce eMimino.cz a následně uloženo v archivu.
 • Video se bude natáčet po skončení 3měsíčního programu v pražské pobočce spoluorganizátora.
 • Mimopražským výhercům organizátor soutěže proplatí náklady spojené s dopravou na místo natáčení. Výherce o proplacení musí zažádat organizátora soutěže prostřednictvím soukromé zprávy a to nejpozději 14 dní před konáním natáčení.
 • Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 • Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno, příjmení a případně i podobiznu jako případného výherce ve svých médiích v souvislosti s informováním o soutěži.
 • Organizátor informuje účastníky soutěže o tom, že jim ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. může zasílat nevyžádaná obchodní sdělení na jejich adresu (vč. e-mailové) či je kontaktovat prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu na jimi uvedené tel. číslo. Účastník soutěže s tímto může vyslovit nesouhlas kdykoliv na adrese sídla organizátora a spoluorganizátora nebo e-mailem zaslaným na adresu osobni.udaje@ma­fra.cz. Vyslovení nesouhlasu bude možné také v rámci každé zprávy obsahující obchodní sdělení.
 • Organizátor bude zpracovávat o účastnících obvykle údaje uvedené v čl. II. odst. 2 a dále informaci o případné výhře (vč. fotografií z jejího předání apod.) a text e-mailových zpráv účastníka a další data v nich obsažená. Tyto údaje budou zpracovávány za účelem organizování soutěže a jejího zlepšování, ochrany práv organizátora, zajištění bezpečnosti internetových stránek organizátora a síťové bezpečnosti, k vedení účetnictví organizátora a pro marketingové účely. Údaje výherců budou zpracovávány také pro účely zpravodajství.
 • Právním důvodem zpracování osobních údajů tak bude zejména plnění zákonných povinností (vedení účetnictví a daňové agendy, doložení oprávnění k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení), dále nezbytnost zajistit organizaci soutěže (plnění smlouvy) a oprávněné zájmy organizátora (dané zejména zájmem na řádném průběhu soutěže a využitím údajů pro účely přímého marketingu organizátora a spoluorganizátora a pro zpravodajství).
 • Organizátor může předat osobní údaje výherců v potřebném rozsahu spoluorganizá­torovi, jakožto osobě poskytující výhry. K osobním údajům dále mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro organizátora vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé jeho IT systémů, (ii) osoby zajišťující pro něj rozesílku e-mailů, pokud takové osoby bude využívat, (iii) provozovatelé jeho záložních serverů a datových záloh a (iv) jeho právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a po dobu přiměřenou po ukončení soutěže, obvykle po dobu 3 let a u výherce po dobu 10 let po skončení kalendářního roku následujícího po ukončení soutěže. Kontaktní údaje účastníků v rozsahu sloužícím pro zasílání obchodních sdělení organizátor budou využívány po neomezenou dobu (do odvolání souhlasu) a archivovány cca 4 roky poté (za účelem doložení právního důvodu pro zasílání obchodních sdělení). Údaje výherců užité v rámci zpravodajství budou zpracovávány po časově neomezenou dobu.
 • Poskytnutí osobních údajů podle těchto pravidel je dobrovolné, nicméně pokud účastník neposkytne údaje nutné k účasti v soutěži, nebude mu účast v soutěži umožněna či bude ze soutěže vyloučen.
 • Účastník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy. Účastník má především právo požádat organizátora o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). je povinen účastníkovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech účastníka. Účastník, který se domnívá, že organizátor zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále může organizátora vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod. V každém případě, kdy se účastník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud organizátor na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo účastník s vyjádřením organizátora nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V. Zveřejnění pravidel

 • Tato úplná, pro hru závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese www.eMimino.cz

Témata článku

Váš příspěvek