Pravidla soutěže "Zkušenost s výrobky Nutrilon" II

Článkový seriál

Statut soutěže „Zkušenost s výrobky Nutrilon“ Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Zkušenost s výrobky Nutrilon“ (dále jen soutěž). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům. Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele.

Statut soutěže „Zkušenost s výrobky Nutrilon“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Zkušenost s výrobky Nutrilon“ (dále jen soutěž).

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele.

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Nutricia a. s.se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4, 140 00 Česká republika, IČO: 63079640 DIČ: CZ63079640, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3207
(dále jen „pořadatel“).

Za spolupráce se společností MAFRA, a.s.,Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 IČ: 45313351, DIČ: CZ45313351, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále jen „organizátor“).

2. Trvání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 3. 9. 2018 do ukončení organizátorem, nejpozději do 31. 12. 2018.

3. Kdo se může zúčastnit soutěže

 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, s následující výjimkou (dále jen „soutěžící“):
 • Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.
 • V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži tak pro případné převzetí výhry.

4. Pravidla soutěže

Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že v době trvání soutěže se přihlásí (nebo nově zaregistruje) na webové stránce eMimino.cz, a na stránce https://www.emimino.cz/…ez-nutrilon/ zmáčkne tlačítko „Chci soutěžit“, vyplní všechny nezbytné kolonky (zejména napíše zkušenost/hodnocení vybraného výrobku Nutrilon 2, Nutrilon 3, Nutrilon 4 nebo Nutrilon 5, email) a zmáčkne „Odeslat hodnocení“.

Každý soutěžící souhlasí se zveřejněním své vyplněné zkušenosti na webových stránkách eMimino.cz a to bez časového omezení, i po skončení této soutěže, bez nároku na jakoukoli odměnu ze strany pořadatele nebo společnosti Mafra. Každý soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jedenkrát.

Hodnocení soutěžícího nesmí srovnávat konkurenční produkty. Obsah hodnocení nesmí být v rozporu s platnými zákony nebo dobrými mravy. Hodnocení nesmí obsahovat klamavé nebo zavádějící informace směřující k poškození zdraví anebo zasahovat do práv třetích stran. Pořadatel je také oprávněn nezveřejňovat hodnocení, která propagují, hodnotí anebo se jinak vyjadřují ve vztahu ke značkám anebo produktům jiným jako jsou značky a produkty pořadatele. Mimo to hodnocení nesmí uvádět ani se odvolávat na počáteční mléko od narození až do věku šesti měsíců dítěte a/anebo činnosti zaměřené na odrazení od kojení. Taková hodnocení budou pořadatelem soutěže ze zveřejnění vyloučena anebo problematická část bude z příspěvku odstraněna. Žádné z hodnocení přidaných na tuto stránku soutěžícím nepředstavuje oficiální názor pořadatele soutěže.

5. Výherce a výhry v soutěži:

Soutěž má 3 soutěžní kola

 • 1. soutěžní kolo – od 1 do 111 zapojených soutěžících
 • 2. soutěžní kolo – od 112 do 222 zapojených soutěžících
 • 3. soutěžní kolo - od 223 do 444 zapojených soutěžících

Pořadatel si vyhrazuje právo přidat během trvání soutěže další soutěžní kolo a určit jeho podmínky a to dodatkem k těmto pravidlům, zveřejněným stejným způsobem, jako je zveřějněn tento statut.

Jednotlivá soutěžní kola nejsou určena pevným časem, nýbrž počtem soutěžících, kteří se během doby trvání soutěže zapojí do soutěže o výhru a budou sdílet zkušenost s výrobky Nutrilon způsobem uvedeným v bodě 4 tohoto statutu. Příslušné soutěžní kolo je ukončeno poté, co se do soutěže přihlásí stanovený počet soutěžících pro dané soutěžní kolo. V rámci celé doby trvání soutěže nemusí být dosaženo všech soutěžních kol.

Pro určení výhry je rozhodující pořadí, ve kterém se soutěžící soutěže zúčastní způsobem uvedeným v bodě 4 tohoto stautu.

Jednotliví soutěžící, určení dle níže uvedeného pořadí, získávají výhry pouze v případě, že v rámci příslušného soutěžního kola bude dosaženo maximálního počtu soutěžících (tj. 111, 222, 444 soutěžících). V takovém případě budou výherci určeni následovně:

 • Při dosažení 111 soutěžících (= konec 1. soutěžního kola) – získává každý soutěžící psychomoto mapu v PDF a každý 5. soutěžící ze všech doposud zúčastněných získává kojenecké mléko nebo batolecí mléko Nutrilon 2, Nutrilon 3, Nutrilon 4 nebo Nutrilon 5 dle vlastního výběru a jedonoho plyšového medvěda
 • Při dosažení 222 soutěžících (= konec 2. soutěžního kola) – získává každý soutěžící psychomoto mapu v PDF, navíc každý 21. soutěžící ze všech doposud zúčastněných získává kojenecké nebo batolecí mléko Nutrilon 2, Nutrilon 3, Nutrilon 4 nebo Nutrilon 5dle vlastního výběru, a k mléku navíc 1 ks plyšového medvěda a 1ks kosmetiky Dove
 • Při dosažení 444 soutěžících (= konec 3. soutěžního kola) - navíc každý 111. soutěžící ze všech doposud zúčastněných získává 3 ks kojeneckého nebo batolecího mléka Nutrilon 2, Nutrilon 3, Nutrilon 4 nebo Nutrilon 5 dle vlastního výběru, 3 ks kosmetiky Dove, 1ks poukázky na fotoknihu Bontia (velikost L, 80 stran) a navíc 1 ks plyšového medvěda
 • Počáteční mléka Nutrilon od 0. měsíce (Nutrilon1) a Nutrilon pro děti se specifickými výživovými problémy nejsou předmětem výhry.
 • Žádný výherce nemůže v rámci celé soutěže vyhrát dvakrát, v takovém případě se výhercem stává ten soutěžící, který se do soutěže zapojil jako první před takovým výhercem.
 • Výhrou v soutěži je kojenecké nebo batolecí mléko Nutrilon 2, Nutrilon 3, Nutrilon 4 nebo Nutrilon 5 (dle vlastního výběru), kosmetiky Dove (různé druhy), poukazy na fotoknihy od Bontia a plyšové medvědy, v souladu s podmínkami uvedenými výše. Ve hře je celkem 44 ks kojeneckých nebo batolecích mlék Nutrilon, 22 ks kosmetických výrobků od Dove, 36ks plyšových medvědů a 4 ks poukázek na fotoknihu od Bontia.
 • Výherci budou vybráni organizátorem do jednoho týdne po skončení posledního dne příslušného soutěžního kola, tj. poté, co poslední z uvedeného počtu soutěžících odešle svůj vyplněný dotazník.
 • Výhry jsou doručovány adresátům pouze na území České republiky.
 • Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je pořadatelem soutěže stanovena.

6. Oznámení a předání výher

 • Pro oznámení výher a zjištění adresy, na kterou má být výhra zaslána, bude užita e-mailová adresa, která byla uvedena při zapojení do soutěže. V případě, že uvedená e-mailová adresa bude chybná případně neplatná, výhra propadá ve prospěch pořadatele. To samé platí i ve věci doručení výhry.
 • Soutěžící je povinen sdělit pořadateli soutěže na jeho výzvu kontaktní údaje a adresu, na kterou má být výhra doručena, do 14 dní ode dne, kdy bude pořadatelem prostřednictvím e-mailu vyzván ke sdělení adresy. Pokud tak neučiní, výhra propadá bez náhrady.
 • Výhry budou soutěžícímu doručeny poštou na adresu, kterou pořadateli uvede.
 • Všechny výhry budou distribuovány výhercům nejpozději do jednoho měsíce poté, co budou organizátorem vybráni dle čl. 5 výše, pokud pořadatel neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce výher. Případná změna termínu bude vyhlášena na webových stránkách soutěže https://www.emimino.cz/…ez-nutrilon/.
 • Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.
 • Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem hodnocení a výběru v rámci soutěže mohou být autorská díla soutěžících, uděluje tímto každý soutěžící souhlas s užitím svého díla pořadatelem pro marketingové účely spojené s propagací pořadatele, a/nebo obchodní účely spojené s výrobkem Nutrilon, a to bezúplatně bez časového, teritoriálního a množstevního omezení ke všem způsobům užití uvedeným v ust. § 12 a násl. autorského zákona (121/2000 Sb.) v platném znění, včetně jeho úprav a zpracování. Dále soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo, které zašle do soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem (rozuměj nad rámec výše uvedený) soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění. Soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn zveřejnit příspěvek spolu s jeho křestním jménem v průběhu soutěže i v rámci vyhlašování soutěže.

7. Všeobecné podmínky

 • Osobní údaje soutěžících v rozsahu křestní jméno nebo přezdívka, e-mail, IP adresa, případně doručovací adresa v případě výherců a soutěžní příspěvek zaslané soutěžícím (dále jen „osobní údaje“) budou zpracovávány pořadatelem jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti soutěžícího v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry výhercům soutěže. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této soutěže je čl. 6 ods. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnuti osobních údajů soutěžícím je smluvní požadavek bez splnění kterého se nebude moc soutěžící soutěže zúčastnit anebo pořadatel nebude schopný zabezpečit odeslaní výhry výhercovi soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, do předání výhry výhercům.
 • Výherce bere na vědomí a je srozuměn s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně křestní jméno nebo přezdívku a soutěžní příspěvek zaslaný soutěžícím v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele,a to i po skončení soutěže.
 • Osobní údaje poskytnuté soutěžícím bude pro pořadatele jako zpracovatel zpracovávat organizátor, a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.
 • Každý soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:
 • 1. právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,
 • 2. právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
 • 3. právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,
 • 4. právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • 5. právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
 • 6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 • 7. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.
 • Soutěžící je jako subjekt údajů oprávněn uplatnit svá výše uvedené práva přes kontaktní formulář na webových stránkách www.nutricia.cz/gdprochrana. Pořadatel ustanovil pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat přes kontaktní formulář na webových stránkách www.nutricia.cz/gdprochrana.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže.
 • Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení posledního soutěžního kola. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
 • O soutěži informují webové stránky https://www.emimino.cz/…ez-nutrilon/
 • Výherní listina bude k dispozici u organizátora soutěže a na webových stránkách https://www.emimino.cz/…ez-nutrilon/
 • Platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce organizátora: https://www.emimino.cz/…ze-nutricia/
Váš příspěvek