Statut soutěže „Zkušenost s výrobky Nutrilon“

O čem všichni mluví

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Zkušenost s výrobky Nutrilon“ (dále jen soutěž).
Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.
Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele.

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Nutricia a. s.se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4, 140 00 Česká republika, IČO: 63079640 DIČ: CZ63079640, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3207
(dále jen „pořadatel“).

Za spolupráce se společností MAFRA, a.s.,Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 IČ: 45313351, DIČ: CZ45313351, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328
(dále jen „organizátor“)

2. Trvání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 1. 11. 2017 do ukončení organizátorem, nejpozději do 31. 12. 2017.

3. Kdo se může zúčastnit soutěže

 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky,
 • s následující výjimkou (dále jen „soutěžící“):
 • Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.
 • V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži tak pro případné převzetí výhry.

4. Pravidla soutěže

Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že na stránce https://www.emimino.cz/…ez-nutrilon/ zmáčkne tlačítko „Chci soutěžit“, vyplní všechny nezbytné kolonky (zejména napíše zkušenost/hodnocení vybraného výrobku Nutrilon, email) a zmáčkne „Odeslat hodnocení“. Každý soutěžící souhlasí se zveřejněním své vyplněné zkušenosti na webových stránkách eMimino.cz a to bez časového omezení, i po skončení této soutěže, bez nároku na jakoukoli odměnu ze strany pořadatele nebo společnosti Mafra. Každý soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jedenkrát.

5. Výherce a výhry v soutěži:

 • Soutěž má 3 soutěžní kola
 • 1. soutěžní kolo – od 1 do 111 zapojených soutěžících
 • 2. soutěžní kolo – od 112 do 222 zapojených soutěžících
 • 3. soutěžní kolo - od 223 do 444 zapojených soutěžících

Pořadatel si vyhrazuje právo přidat během trvání soutěže další soutěžní kolo a určit jeho podmínky a to dodatkem k těmto pravidlům, zveřejněným stejným způsobem, jako jsou zveřejněna tato Pravidla soutěže.

Jednotlivá soutěžní kola nejsou určena pevným časem, nýbrž počtem soutěžících, kteří se během doby trvání soutěže zapojí do soutěže o výhru a budou sdílet zkušenost s výrobky Nutrilon způsobem uvedeným v bodě 4 těchto Pravidel soutěže. Příslušné soutěžní kolo je ukončeno poté, co se do soutěže přihlásí stanovený počet soutěžících pro dané soutěžní kolo. V rámci celé doby trvání soutěže nemusí být dosaženo všech soutěžních kol.

Pro určení výhry je rozhodující pořadí, ve kterém se soutěžící soutěže zúčastní způsobem uvedeným v bodě 4 těchto Pravidel soutěže.

Jednotliví soutěžící, určení dle níže uvedeného pořadí, získávají výhry pouze v případě, že v rámci příslušného soutěžního kola bude dosaženo maximálního počtu soutěžících (tj. 111, 222, 444 soutěžících). V takovém případě budou výherci určeni následovně:

 • Při dosažení 111 soutěžících (= konec 1. soutěžního kola) – získává každý soutěžící psychomoto mapu v PDF a každý 5. soutěžící ze všech doposud zúčastněných získává kojenecké mléko nebo batolecí mléko Nutrilon dle vlastního výběru
 • Při dosažení 222 soutěžících (= konec 2. soutěžního kola) – získává každý soutěžící psychomoto mapu v PDF, navíc každý 21. soutěžící ze všech doposud zúčastněných získává kojenecké nebo batolecí mléko Nutrilon dle vlastního výběru, a k mléku navíc 1 ks kaše Nutrilon taktéž dle vlastního výběru
 • Při dosažení 444 soutěžících (= konec 3. soutěžního kola) - navíc každý 111. soutěžící ze všech doposud zúčastněných získává 3 ks kojeneckého nebo batolecího mléka Nutrilon dle vlastního výběru, 3 ks kaší Nutrilon dle vlastního výběru a navíc 1 ks dětského povlečení
 • Počáteční mléka Nutrilon od 0. měsíce (Nutrilon1) nejsou předmětem výhry.
 • Žádný výherce nemůže v rámci celé soutěže vyhrát dvakrát, v takovém případě se výhercem stává ten soutěžící, který se do soutěže zapojil jako první před takovým výhercem.
 • Výhrou v soutěži je kojenecké nebo batolecí mléko Nutrilon(dle vlastního výběru), kaše Nutrilon dle vlastního výběru a dětské povlečení značky Snurk, v souladu s podmínkami uvedenými výše. Ve hře je celkem 44 ks kojeneckých nebo batolecích mlék Nutrilon, 22 ks kaší a 4 ks dětského povlečení Snurk.
 • Výherci budou vybráni organizátorem do jednoho týdne po skončení posledního dne příslušného soutěžního kola, tj. poté, co poslední z uvedeného počtu soutěžících odešle svůj vyplněný dotazník.
 • Výhry jsou doručovány adresátům pouze na území České republiky.
 • Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je pořadatelem soutěže stanovena.

6. Oznámení a předání výher

 • Pro oznámení výher a zjištění adresy, na kterou má být výhra zaslána, bude užita e-mailová adresa, která byla uvedena při zapojení do soutěže. V případě, že uvedená e-mailová adresa bude chybná případně neplatná, výhra propadá ve prospěch Pořadatele. To samé platí i ve věci doručení výhry.
 • Soutěžící je povinen sdělit pořadateli na jeho výzvu kontaktní údaje a adresu, na kterou má být výhra doručena, do 14 dní ode dne, kdy bude pořadatelem prostřednictvím e-mailu vyzván ke sdělení adresy. Pokud tak neučiní, výhra propadá bez náhrady.
 • Výhry budou soutěžícímu doručeny poštou na adresu, kterou pořadateli uvede.
 • Všechny výhry budou distribuovány výhercům nejpozději do jednoho měsíce poté, co budou organizátorem vybráni dle čl. 5 výše, pokud pořadatel neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce výher. Případná změna termínu bude vyhlášena na webových stránkách soutěže https://www.emimino.cz/…ez-nutrilon/.
 • Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.
 • Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.
 • Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem hodnocení a výběru v rámci soutěže mohou být autorská díla soutěžících, uděluje tímto každý soutěžící souhlas s užitím svého díla pořadatelem pro marketingové účely spojené s propagací pořadatele, a/nebo obchodní účely spojené s výrobkem Nutrilon, a to bezúplatně bez časového, teritoriálního a množstevního omezení ke všem způsobům užití uvedeným v ust. § 12 a násl. autorského zákona (121/2000 Sb.) v platném znění, včetně jeho úprav a zpracování. Dále soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo, které zašle do soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem (rozuměj nad rámec výše uvedený) soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění. Soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn zveřejnit příspěvek spolu s jeho křestním jménem v průběhu soutěže i v rámci vyhlašování soutěže.

7. Všeobecné podmínky

 • Účastí v soutěži souhlasí soutěžící se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti Nutricia a.s. se sídlem Na Hřebenech II 1617/10, Praha 4, 140 00, Česká republika, IČO: 63079640, DIČ: CZ63079640, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3207 jakožto správci a jejich následným zpracováním za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, jakož i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let.


Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

 • Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Soutěžící dává bezplatný souhlas též se zveřejněním těchto údajů v rozsahu jméno, příjmení a název obce ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele v souvislosti s konáním této soutěže.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže.
 • Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení posledního soutěžního kola. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
 • https://www.emimino.cz/…ez-nutrilon/
 • Výherní listina bude k dispozici u organizátora soutěže a na webových stránkách https://www.emimino.cz/…ez-nutrilon/
 • Platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce organizátora: https://www.emimino.cz/…ze-nutricia/
Váš příspěvek