Statut a pravidla soutěže „Zkušenost s výrobky Hami“

Péče o miminko

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Zkušenost s výrobky Hami“ (dále jen soutěž).

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům.

Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu Pořadatele.

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Nutricia a. s.
se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4, 140 00 Česká republika,
IČO: 63079640
DIČ: CZ63079640

(dále jen „pořadatel“).

Za spolupráce se společností MAFRA, a.s.,
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5
IČ: 45313351

(dále jen „organizátor“)

2. Trvání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 22. 11. 2016 do ukončení organizátorem.

3. Kdo se může zúčastnit soutěže

 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky,
 • s následující výjimkou (dále jen „Soutěžící“):
 • Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli a ke anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků řadě přímé.
 • V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži tak pro případné převzetí výhry.

4. Pravidla soutěže

Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že v době trvání soutěže se přihlásí (nebo nově zaregistruje) na webové eMimino.cz, a na stránce https://www.emimino.cz/soutez-hami/ zmáčkne tlačítko „Chci soutěžit“, vyplní všechny nezbytné kolonky (zejména napíše zkušenost/hodnocení vybraného výrobku Hami, email) a zmáčkne „Odeslat hodnocení“.
Každý soutěžící souhlasí se zveřejněním své vyplněné zkušenosti na webových stránkách eMimino.cz a to bez časového omezení, i po skončení této soutěže, bez nároku na jakoukoli odměnu ze strany pořadatele nebo společnosti Mafra.
Každý soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jedenkrát.

5. Výherce a výhry v soutěži:

 • Soutěž má 3 soutěžní kola

1. soutěžní kolo – od 1 do 135 zapojených soutěžících

2. soutěžní kolo – od 136 do 275 zapojených soutěžících

3. soutěžní kolo - od 276 do 555 zapojených soutěžících

Pořadatel si vyhrazuje právo přidat během trvání soutěže další soutěžní kolo a určit jeho podmínky a to dodatkem k těmto pravidlům, zveřejněným stejným způsobem, jako jsou zveřejněna tato Pravidla soutěže.

Jednotlivá soutěžní kola nejsou určena pevným časem, nýbrž počtem soutěžících, kteří se během doby trvání soutěže zapojí do soutěže o výhru a budou sdílet Zkušenost s výrobky Hami způsobem uvedeným v bodě 4 těchto Pravidel soutěže. Příslušné soutěžní kolo počíná poté, co se do soutěže zapojí alespoň minimální počet soutěžících daný pro dané soutěžní kolo. V rámci celé doby trvání soutěže nemusí být dosaženo všech soutěžních kol.

Pro určení výhry je rozhodující pořadí, ve kterém se soutěžící soutěže zúčastní způsobem uvedeným v bodě 4 těchto Pravidel soutěže.

Jednotliví soutěžící, určení dle níže uvedeného pořadí, získávají výhry pouze v případě, že v rámci příslušného soutěžního kola bude dosaženo maximálního počtu soutěžících (tj. 135, 275, 555 soutěžících). V takovém případě budou výherci určeni následovně:

 • Při dosažení 135 soutěžících (= konec 1. soutěžního kola) – každý 6. soutěžící ze všech doposud zúčastněných získává kojenecké (od uk. 6. měsíce věku dítěte), nebo batolecí (od uk. 12. měsíce věku dítěte, nebo od uk. 24. měsíce věku dítěte) mléko Hami (dle vlastního výběru), Hami mléčnou kaši rýžovou malinovou (225 g), Hami příkrm Krémové rizoto s mořskou treskou (200g) a Hami přesnídávku Jablíčko (125g).
 • Při dosažení 275 soutěžících (= konec 2. soutěžního kola) – navíc každý 25. soutěžící ze všech doposud zúčastněných získává kojenecké nebo batolecí mléko Hami (dle vlastního výběru), Hami mléčnou kaši rýžovou malinovou (225 g), Hami mléčnou kaši rýžovou s jižním ovocem (225 g), 2 ks Hami příkrmů Krémové rizoto s mořskou treskou (200g) a 2 ks Hami přesnídávek Jablíčko (125g).
 • Při dosažení 555 soutěžících (= konec 3. soutěžního kola) - navíc každý 111. soutěžící ze všech doposud zúčastněných získává kojenecké nebo batolecí mléko Hami (dle vlastního výběru), Hami mléčnou kaši rýžovou malinovou (225 g), Hami mléčnou kaši rýžovou s jižním ovocem (225 g), Hami mléčnou kaši krupicovou s vanilkovou příchutí (225 g), 6 ks Hami příkrmů Krémové rizoto s mořskou treskou (200g), 6 ks Hami přesnídávek Jablíčko (125g) a 6 ks Hami ovocných kapsiček Kiwi, jahoda a banán.
 • Počáteční mléka Hami od ukončeného 0. měsíce, Hami Comfort od ukončeného 0. Měsíce a Hami 1 nejsou předmětem výhry.
 • Žádný výherce nemůže v rámci celé soutěže vyhrát dvakrát, v takovém případě se výhercem Výhry stává ten soutěžící, který se do soutěže zapojil jako první před takovým výhercem.
 • Výhrou v soutěži je kojenecké nebo batolecí mléko Hami (dle vlastního výběru), Hami mléčná kaše rýžovo malinová (225 g), Hami mléčná kaše rýžová s jižním ovocem (225 g), Hami mléčná kaše krupicová s vanilkovou příchutí (225 g), 1, 2, nebo 6 ks Hami příkrmů Krémové rizoto s mořskou treskou (200g), 1, 2, nebo 6 ks Hami přesnídávek Jablíčko (125g) a 6 ks Hami ovocných kapsiček Kiwi, jahoda a banán. Ve hře je celkem 124 ks kojeneckých nebo batolecích mlék Hami, 151 ks dětských kaší Hami mléčná kaše rýžovo malinová, Hami mléčná kaše rýžová s jižním ovocem nebo Hami mléčná kaše krupicová s vanilkovou příchutí, 188 ks Hami příkrmů Krémové rizoto s mořskou treskou, 188 ks Hami přesnídávek Jablíčko a 30 ks Hami ovocných kapsiček Kiwi, jahoda a banán.
 • Výherci budou vybráni organizátorem po skončení posledního dne příslušného soutěžního kola.
 • Výhry jsou doručovány adresátům pouze na území České republiky.
 • Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je pořadatelem soutěže stanovena.

6. Oznámení a předání výher

 • Pro oznámení výher a zjištění adresy, na kterou má být výhra zaslána, bude užita e-mailová adresa, která byla uvedena při zapojení do soutěže. V případě, že uvedená e-mailová adresa bude chybná případně neplatná, výhra propadá ve prospěch Pořadatele. To samé platí i ve věci doručení výhry.
 • Soutěžící je povinen sdělit Pořadateli soutěže na jeho výzvu kontaktní údaje adresáta, kterému má být výhra doručena, do 14 dní ode dne, kdy bude Pořadatelem prostřednictvím e-mailu vyzván ke sdělení adresy. Pokud tak neučiní, výhra propadá bez náhrady.
 • Výhry budou adresátovi doručeny poštou na adresu, kterou Pořadateli uvede.
 • Všechny výhry budou distribuovány nejpozději do jednoho měsíce od konce příslušného soutěžního kola, pokud Pořadatel neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce výher. Případná změna termínu bude vyhlášena na webových stránkách soutěže https://www.emimino.cz/soutez-hami/.
 • Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.
 • Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.
 • Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem hodnocení a výběru v rámci soutěže mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje tímto každý Soutěžící souhlas s užitím svého díla Pořadatelem pro marketingové účely spojené s propagací Pořadatele, a/nebo obchodní účely s výrobkem Hami spojené, a to bezúplatně bez časového, teritoriálního a množstevního omezení ke všem způsobům užití uvedeným v ust. § 12 a násl. autorského zákona (121/2000 Sb.) v platném znění, včetně jeho úprav a zpracování. Dále Soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo, které zašle do soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu Pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem (rozuměj nad rámec výše uvedený) Soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek Pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla Pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění. Soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn zveřejnit příspěvek spolu s jeho křestním jménem v průběhu soutěže i v rámci vyhlašování soutěže.

7. Všeobecné podmínky

 • Účastí v soutěži souhlasí soutěžící se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti Nutricia a.s. se sídlem Na Hřebenech II 1617/10, Praha 4, 140 00, Česká republika, IČO: 63079640, DIČ: CZ63079640, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 3207 jakožto správci a jejich následným zpracováním za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, jakož i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let.

Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

 • Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Soutěžící dává bezplatný souhlas též se zveřejněním těchto údajů v rozsahu jméno, příjmení a název obce ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele v souvislosti s konáním této soutěže.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže.
 • Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.
 • O soutěži informují webové stránky https://www.emimino.cz/soutez-hami/
 • Výherní listina bude k dispozici u organizátora soutěže a na webových stránkách https://www.emimino.cz/soutez-hami/
 • Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce organizátora: https://www.emimino.cz/…ze-nutricia/