Dyslexie - hrozba pro školáka ? 4. díl

Rodičovství

Mylná je představa, že z dyslexie se dá vyrůst. Vede rodiče k tomu, že otálejí s vyhledáním pomoci pro dyslektické děti. Pokud je stanovena diagnóza pozdě, dítě se naučí číst, ale ne tak plynule jako ostatní. Začneli se s terapií až po dosažení devátého roku, zabere dvojnásobné množství času.

Jedním z nejdůležitějších období pro děti s poruchami učení je předškolní věk a s ním práce v mateřské škole a v rodině.
Diagnostiku dyslexie provádějí pedagogicko-psychologické poradny popř. speciálně pedagogická centra. Je to záležitost interdisciplinární: spolupracují zde pedagogové, psychologové, sociologové, lékaři-specialisté. Nejde jen o zjištění úrovně čtení, ale též rozumových schopností, úrovně řeči, zrakového a sluchového vnímání a dalších dovedností. Nezbytně nutná je i spolupráce s učitelem, rodiči a žákem samotným.

Podnět k diagnostice žáka dává buď učitel nebo rodiče. Vodítkem jsou špatné známky v češtině nebo cizích jazycích oprotijiným předmětům, špatné písmo, neobratnost v praktických činnostech.

Vlastní vyšetření vede psycholog nebo speciální pedagog. Celá procedura by se měla uskutečnit v přátelské a důvěrné atmosféře při eliminaci negativních vlivů (hluk, špatné osvětlení, vyrušení jinou osobou).

Aby bylo možno stanovit diagnózu a doporučit řešení problému, bylo nutno stanovit diagnostická kritéria. Vyšetření inteligence psychologickými zkouškami přináší významnou informaci o úrovni rozumových schopností, tedy o tom, jaký je podíl případného snížení těchto schopností na výukových obtížích dítěte.

Testování dyslektika začíná zkouškou z hlasitého čtení (text odpovídá předpokládané úrovni čtecích dovedností dle věku dítěte). Sleduje je rychlost čtení, počet chyb, kvalita chyb (záměna písmen, nesprávné odhadování konců slov), stupeň vývoje čtenářských návyků (čte po hláskách, slabikách, slovech, plynule), porozumění čteného textu (dítě nejenže text přečte po technické stránce, ale ví i o čem četlo a dokáže text reprodukovat), chování při čtení(dítě zadrhává, koktá, opravuje se, je při čtení nejisté, unaví se brzy, nebo naopak s postupem času ztrácí trému a jeho výkon roste).

K posouzení se používají normované texty vypracované profesorem Matějčkem a kol. Rychlost čtení je vyjádřena čtenářským kvocientem (ČQ), kdy se rychlost čtení stanovuje podle počtu správně přečtených slov za první minutu. Dítě čte celkem tři minuty. V dalších dvou minutách se sleduje, zda zůstane výkon stejný, klesá nebo se zlepší . Vždy se posuzuje, zda čtenářský výkon dítěte odpovídá jeho intelektovým možnostem. Je-li rozdíl mezi IQ a ČQ vyšší než 20 bodů, je to vždy varující zjištění, za hranici přiznání diagnózy dyslexie se považuje ČQ 85.

Dalšími testy jsou zkouška psaní (zda se nejedná i o dysgrafii a dysortografii), motoriky, zrakové a sluchové schopnosti.
Je-li porucha závažná, může být dítě zařazeno do specializované třídy pro jedince s poruchami učení nebo pokračovat ve výuce v běžné třídě, kde je vyučováno podle individuálního vzdělávacího programu a je mu věnována nejčastěji jedna hodina individuální výuky navíc.

Výhody a nevýhody diagnózy

Dítě se tím často vyděluje z kolektivu kamarádů, začíná vnímat sebe sama jako něco jiného. Přidělená diagnóza může působit v pozitivním i negativním slova smyslu. Je-li porucha skutečně závažná a dítě trpí svými neúspěchy, pak je vysvětlení příčin obtíží doslova vysvobozením.

Říká se tím, že příčinou neschopnosti číst není lenost, hloupost, ale porucha. Obdobně s úlevou přijímají výsledky vyšetření rodiče. Přestávají hledat viníka, ale snaží se překonávat poruchu zvýšeným úsilím, pravidelným cvičením.

Bohužel jsou též opačné zkušenosti. Rodiče i děti přestávají pracovat a vymlouvají se na poruchu. Dítě se nejen nezlepšuje, ale hledá mnohdy za podpory rodičů úlevy, neučí se překonávat překážky

Hodnotilo 1 lidí. Score 5.0.

Reklama


Reklama

Nikdo zatím tento deníček nekomentoval. Buďte první!

 Váš příspěvek