Květnátka a Červňátka 2006: Otec - jeho vliv na vývoj dítěte

Rodičovství

Důležitým předpokladem zdravého rodičovství je dobrý partnerský vztah mezi manželi. Prvním úkolem rodičů je tedy pečovat, rozvíjet a chránit vzájemný vztah. Trend v naší společnosti neusnadňuje roli mužů jako otců. Otcové jsou často příliš zaměstnaní v práci, působí na ně mnoho existenčních nejistot a často jim scházel model zdravé role otce v jejich vlastní rodině. Přesto je ale také možné pozorovat ve společnosti rostoucí pozitivní zájem, obzvláště mladších mužů, o své děti s tužbou dát jim to nejlepší, co mohou a být jim dobrými otci. Blízký vztah s dítětem přináší mnoha otcům naplnění života a potěšení. Muže nelze z důvodu jejich mužství předem vyřazovat ani z raných vztahů s dítětem. Horší je, když se jich vzdají sami. 

Objevme tedy alespoň něco z toho, co muž jako otec dává a může dávat svým dětem v jednotlivých etapách jejich růstu.

**Narození dítěte a první rok jeho života

**Toto období je zkouškou manželů. Náročnou i krásnou etapou jejich života. Účast otce při porodu je stále častější, neměla by být ale očekávána jako povinnost. Ne každý muž přítomnost při porodu zvládne a ženě psychicky pomůže. Avšak pro ty muže, kteří se porodu vědomě zúčastní, je to hluboký citový zážitek. Chce-li muž udělat něco pro dítě, ať emocionálně podporuje ženu a hned zpočátku začne přizpůsobovat svůj čas tak, aby mohl pečovat o dítě.
Emocionální podpora otce spočívá v tom, že naslouchá matce. Jejím úvahám, pochybnostem, úzkosti, frustraci, povzbuzuje její sebedůvěru, dává jí pocit bezpečí, řeší s ní nejistoty týkající se dítěte. Žena vnímající podporu muže je vnímavější matkou. Vnímaná mužova podpora také příznivě ovlivňuje úspěšnost kojení. Jak bylo řečeno, muž je také vybaven základním rodičovským jednáním a může - chce-li - získat i potřebné dovednosti. Doménou interakce matky s dítětem je péče, doménou interakce otce s dítětem je hra. Dítě od prvních měsíců komunikuje, učí se. Otcův styl se vyznačuje volností, hravostí, zvýšenou podnětností, zaměřením na akci, pohyb. Dítě otce rozlišuje od matky a vyhledává ho. Pokud je otec tímto způsobem v prvním roce aktivní, má jeho péče příznivý vliv na rozvoj poznávacích, pohybových i sociálních dovedností.
Dále je pro dítě v prvním roce života důležité získání určitě struktury dne, která mu pomáhá v orientaci v čase a důvěře v okolí. Tomu mohou napomoci rituály v chování rodičů. Uvedu zde pro inspiraci několik situací, které se stávají rituály a v nichž se uplatní otec: přebalování, nošení po kojení (na odříhnutí), loučení se při odchodu do práce a přivítání se při příchodu, procházka, hra, koupání, uspávání aj. Harmonická součinnost obou rodičů v péči o dítě zajišťuje základní pocit bezpečí a důvěry u dítěte. Je také důležitá pro soudržnost rodiny.

**Batolecí období (1 - 3 roky)

**Toto období přináší rodičům řadu změn - dítě zdokonaluje vlastní pohyb - chodí - a rozvíjí se jeho slovní zásoba - více a lépe mluví. Hlavním tématem duševního vývoje v tomto období je samostatnost. Otec je jasně rozlišenou, důležitou postavou v životě dítěte, ačkoli je fyzicky méně přítomen než matka. Přispívá zpravidla nejen zajištěním vnějšího, finančního bezpečí, ale také trvalou emocionální i praktickou podporou matky, když přijímá patřičný díl odpovědnosti v péči o dítě i domov. Toto období je plné zázraků a překvapení pro rodiče i dítě. Je škoda, když otec čeká, až jeho potomek doroste školního věku. Teď je otec také důležitý.
Samostatná chůze umožňuje střídavé vzdalování se a vracení se k matce, k otci, od známého k neznámému a naopak, je to aktivní poznávání prostředí, aktivní navazování kontaktu. Batole bere do rukou různé dostupné předměty, zkoumá je, hraje si s nimi. Pokouší se kreslit - zjemňuje se jemná motorika. Citoslovce v řeči brzy nahrazují skutečné názvy u věcí, slyšíme první jednoduché věty, koncem třetího roku už v 1. osobě: já. Dítě je v tomto období úchvatné, roztomilé, zábavné a velmi náročné na pozornost rodičů, převážně matky. Je třeba sledovat fyzickou bezpečnost dítěte i projevy jeho osobnosti, reagovat na ně a stanovit první hranice. Výraznou, novou činností jsou hry - pohybové, napodobivé a symbolické.
Otec vnáší do komunikace s dítětem dobrodružství, postup za jinou hranici než dovoluje matka, a to je významným zdrojem poznávání a zajímavou zkušeností. Děti, jejichž rodiče jsou oba aktivní ve vztahu k nim, čerpají poznání a jistotu ze dvou zdrojů, a to se projevuje nejen na lepším rozvoji poznávacích schopností, ale i v sociální oblasti - děti umějí lépe komunikovat v různých situacích a lépe se prosazují mezi ostatními. Příležitostí pro dítě a rodiče (otce), jak získat nejrůznější zkušenosti, cvičit samostatnost a mluvit o svých prožitcích, je mnoho: společná příprava jídla a stolování, cesta do školky, procházky parkem, lesem, městem, pozorování přírody, zvířat, ptáků, prohlížení a četba knížek, říkadla a básničky, písničky, pohádky, hry se zvuky, s různými materiály, napodobování běžných činností dospělého jako je mytí stolu, nádobí, koupání…jednoduché předměty a nerušená chvíle pro vlastní představy a fantazie, hezké, tvůrčí, připravené prostředí aj. Otec se také může stát reportérem života vlastní rodiny díky fotoaparátu nebo kameře a svému technickému nadání.
Důležité je být k dispozici a reagovat na otázky dítěte - hodně s dítětem mluvit, ale pochopitelně, jednoduše a gramaticky dobře, aby se rozvíjela řeč dítěte. Potřebná je také určitá struktura dne, jeho rituály, kde lze opět doporučit vhodný uspávací rituál. Je dobré znovu objevit a obohatit slavení Vánoc, Velikonoc, narozenin, prožívání adventu a jiných příležitostí, které nabízí kalendářní rok.
Otec, který tráví se svými dětmi čas při hře, pohybu, domácích povinnostech a bývá v případě potřeby své rodině dosažitelný, má pozitivní vliv na atmosféru v rodině. Žena je zpravidla spokojenější s rozdělením rolí v rodině a má trochu víc času pro sebe. Partnerův přístup k dítěti ji inspiruje a obohacuje a má vliv na prohloubení partnerského vztahu. ****
**Předškolní věk - 3 - 6 let věku dítěte

**Tento věk je obdobím živosti, fantazie, zvídavosti a dalším krokem v uvedení do společenství lidí. Děti v tomto věku mají třeba mladšího sourozence, příp. navštěvují na část dne mateřskou školku. Vývojovým úkolem je nalezení vlastní iniciativy. Dítě žije všemi smysly.
Pohyblivost dítěte se zlepšuje v rychlosti, pohotovosti, obratnosti a eleganci. Otec, který s dítětem sportuje nebo se věnuje pohybu jinak, přispívá k lepšímu přijetí dítěte v dětském kolektivu. Proč s dítětem nezkusit tříkolku a pak koloběžku? Zakopat si nebo házet s míčem, jít do lesa, vylézt na kopec, lyžovat, bruslit, zaplavat si, a leccos jiného?
Rodiče mohou předškolákovi leccos svěřit: samostatné oblékání, prostírání stolu, ale i jednoduchou pomoc doma, na zahradě…Dítě chce být užitečné, chce všechno zkusit, dejme mu příležitost, ale zároveň odhadujme možnosti dítěte, aby nedošlo k nepříjemnostem či zklamání na obou stranách. Je dobré např. ukázat, jak se porcelánový talíř nese nejlépe, jak se drží to a ono apod. Když si otec nebo matka přiberou dítě jako pomocníka, nemohou počítat, že udělají dvojnásob. Většinou naopak. Ale více než o výkon, jde o zkušenost dítěte a společenství s ním. Vyžadování praktické pomoci mu dává vědomí důležitosti, podporuje sebevědomí a pěstuje u dítěte smysl pro povinnost. Je dobré, aby se rodiče domluvili na přístupu k dítěti a jeho výchově nejen v tomto bodě. Řeč dítěte se rozvíjí díky rozhovorům, povídání, četbě a poslechu pohádek, odpovědím na jeho otázky. Dítě také zkouší používat odposlechnutá slova i jednoduché věty. V mnohých se můžeme dobře poznat - včetně intonace. Způsob otcovy řeči je dítěti přizpůsoben, jeho řeč je srozumitelná podobně jako matčina, přesto častěji použije slovo, které předjímá porozumění dítěte a stane se předmětem dotazu nebo rozhovoru. Díky těmto slovům z „jiného světa" se otec stává mostem mezi domovem a světem mimo ně. Televize a video dítě zajímá, baví, ale s dítětem nekomunikuje, nemůže reagovat na to, když dítě nestíhá, nerozumí. Za výběr programu jsou zodpovědní rodiče. Televize ani počítač nenahradí rozhovor ve vztahu, mohou ale být setkáním nebo společným prožitkem. Nevnucujme dětem ovšem zbytečně tuto zábavu, aby si nezvykly na její konzumaci. Proč si s dětmi radši nezazpíváme nebo nezahrajeme na provizorní hudební nástroje - jen tak pro radost, z legrace?
Toto období je časem nápaditých her. Dítě rozvíjí svou představivost - prohlíží si obrázky, maluje, vyrábí, vymýšlí si společníky svých her. Oblíbené jsou hry „na něco", kdy si dítě vyrábí vlastní co nejdokonalejší rekvizity. Zde může tatínek také pomoci. Dítě se proměňuje v různá zvířata, můžeme se proměňovat s nimi! Hrou se dítě nejen baví, ale i zpracovává a vyrovnává se svými strachy, smutky, zmatky a konflikty. Tedy ne vždy potřebuje dítě přímo hru s dospělým, ale buďme blízko.
Předškolní dítě si už umí s druhým dítětem hrát a sbírá první kladné i záporné zkušenosti. Děti se začínají srovnávat, soupeří mezi sebou. Soutěže a závody jsou oblíbené, ať chceme nebo ne. Hry usměrňují agresivní podněty. Otec může s dětmi hrát stolní hry (pexeso, člověče nezlob se, …), sportovat, soutěžit na různá témata, podnikat výpravy mimo domov. Společně strávený čas je prostorem poznání a prohlubování vztahu. Otec učí děti usilovat, bojovat, překonávat překážky. Děti vnímají sílu, energii, která slouží jejich ochraně, i milující náklonnost, když jim věnuje čas, naslouchá a reaguje na jejich potřebu. Láska je vnímatelná prostřednictvím kontaktu očí, těla a soustředěné pozornosti. Díky projevované lásce může otec použít i svou autoritu.
Děti jsou již schopny soucitu, na který lze apelovat v mravní výchově předškoláků. Vytváří se a projevuje jejich svědomí, zatím spočívající v respektování zákazů rodičů a jiných autorit. Jejich svědomí je velmi konkrétní, leckdy velmi citlivé, vyžaduje odčinění provinění. Uspokojivý vztah dítěte k rodičům je pro pevné svědomí důležitý. Dítě se silněji identifikuje s přátelským, srdečným a silným otcem než s tím, kdo trestá, odnímá lásku nebo odmítá. Trestat může pouze ten, kdo jindy zřetelně projevuje lásku. Otcové mají větší vliv na morální vývoj chlapců. Syn, který se silně identifikuje s otcem a jeho mužským chováním, netrpí úzkostí. Velmi záleží také na obecně kladných rodičovských vlastnostech jako je blízkost, vřelost, angažovanost otce v rodině. Má-li matka k otci kladný vztah, bezděčně povzbuzuje syna, aby se otci více podobal.
Osobnost dítěte se utváří v mnoha nejrůznějších více či méně běžných situacích. Co chvíle, to příležitost. Střípky prožitků a zkušeností se postupně skládají do paměti jeho srdce, základu jeho charakteru. Žádná chvíle, kterou věnujeme našim dětem, ať už s radostí nebo s příchutí povinnosti, nebude ztracena. Být blízkým, milujícím a milovaným rodičem je pro oba mimořádnou příležitostí. Tátové, nevzdávejte se jí!

10 + 1 tipů pro otce (co bylo mezi řádky)

1. Podporujte svou ženu jako matku a pečujte o vzájemný vztah
2. Vy a Vaše žena jste v péči o děti, v jejich výchově, rovnocenný tým. Hned od počátku se
rozhodněte být při tom. Neunikejte do zaměstnání.
3. Buďte s dětmi, věnujte jim čas, nešetřete, prožijete spolu spoustu dobrodružství, hodně se o sobě navzájem dozvíte a naučíte.
4. Projevujte své city, lásku k dětem a autoritu. Děti budou snáze důvěřovat životu. Také vás
budou napodobovat.
5. Ochraňujte svou rodinu, ale připravujte děti také na život mimo ni. Naučte děti usilovat,
překonávat překážky. Starejte se o zdraví jejích členů - i o své!
6. Chovejte se jako rodina - „my spolu". Rozhodujte společně. Obyčejné i vyjímečné
společné zážitky jsou pro děti záchytným bodem pro časy, kdy se nebudou cítit dobře.
7. Vyprávějte dětem o svém životě, o začátcích rodiny, vzpomínejte, povídejte si.
8. Nezapomeňte, jak moc Vás děti napodobují, jste pro ně životní vzor.
9. Nestyďte se za svůj blízký vztah k dětem ani v práci. Přizpůsobte se časově rodině.
Setkávejte se s dalšími otci.
10. + 1. Věřte si, zkuste to, dokážete to! Stojí to za to!

Čerpáno ze sborníku přednášek konference na téma Otcovství (Brno, 2004), vydalo Centrum naděje a pomoci (CENAP), www.cenap.cz

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 4 5 6 7 Další »
 Váš příspěvek
 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 13.03.07 19:32

Jéé, první.
Ale číst budu později. Ještě jsem ani nedočetla starý deníček.

 
Klea
Zasloužilá kecalka 532 příspěvků 13.03.07 19:48

Nazdárek holky,
po delší době se tady zjevuju a koukám, že jsem druhá.
Dneska jsme byli s Adélkou na 10.měsíční prev.prohlídce spojené s posl.očkováním proti žloutence a lžičce proti obrně. Takže naše aktuální míry jsou 9800g/74cm

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 13.03.07 20:50

Třetí:-)
Ani má 38,5 a odmítá jíst i pít. Už má horečku čtvrtý den a dost mě to zmáhá. Číst budu ráno, až na to budu mít klid. Téma se mi moc líbí :-)
Dobrou  

Terka

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 13.03.07 21:07

Ahoj,  

miso - diky za denicek. Jsi nase zachrana. I kdyz ja to uz cetla u tebe na webu, ale aspon se to dostane i k ostatnim. U nas tatinek (pokud je doma funguje velmi dobre a poslednich par dnu fungoval i misto me a myslim, ze to zvladl jako vzdy skvele. Proste se umi o holky kompletne postarat a ony byly moooc spokojene)  

Me je prvni den dobre. Jsem plna sily a moc si to uzivam. Ve Zline dnes bylo nadherne, takze jsem rano pobrala holky a vyrazily jsme aspon po lesnaku na hodinovou vychazku, ktera se nam ale trochu protahla, protoze na jednom hristatku byli skolkari a Charlie samozrejme musela za nima. Pani ucitelka byla hodna a prijala ji mezi deti. Krome velikosti bych nepoznala, ze tam nepatri…
Zoe mela dnes dabelskou naladicku. Neustale se potouchle usmivala a vymyslela lumparny. Uplne ji to koukalo z ocicek. Po te nemoci se nam dost rozpapala. Uz ma mleko jen rano a vecer. Jinak vzdy spase celou presnidavku a obcas se jeste dozaduje nasupu. Aspon na ni mela v necem ta nemoc pozitivni vliv.  

Terik a holky

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 13.03.07 21:27

tak jsem jeste hodila nejake fotecky po dlouhe dobe do galerky  

Terik

 
JanaW
Zasloužilá kecalka 522 příspěvků 13.03.07 22:17

Ahoj holky,
Miso, krasny denicek, pochvala :-)
Ja jen zas na chvilku nez zahucim do perin. Terko, zkouselas zabaly na tu horecku nebo co davas? Cipky? Nam zabraly zabaly s cipkama. A neoblekat moc teple, jen volne, i na spani, to teplo musi ven. A co treba piti po lzickach? Je to otrava, ale treba to pujde.
Chci jen napsat ze Nada spi uz ctvrtou noc celou! Usne cca v 9-10vecer a vzbudi se v 5-6 da flasku mlika 240 a pak spi az do deviti. Zitra jde po tydnu do skolky na par hodin, tak snad to zvladne.  

Nikitko, myslime na tebe a fandim ti at ti vyjde co si prejes. Neda se moc radit, tohle si musis vycitit sama. Ja sama mam jednu sice spatnou zkusenost s druhou sanci, ale za to jsem si mohla sama, bez zlepseni chlapa jsem se nastehovala zpatky, tak to je jasne ze to nevyslo. Ale kazdy ma jiny pribeh.  

Tak zatim ahoj Jana a Nadula porad si ke vsemu stoupajici a dupkajici a pomalu pochodujici se drzici :-)

 
Nikitka
Kecalka 459 příspěvků 13.03.07 22:54

Ahojky :-)
Míšo - je to super deníček :-) Moc se mi líbí, jak je to napsáno :-) A všichni tatínci by si to měli přečíst a chovat se podle toho !  

Terezka +Ani : moc na Vás myslíme, ať se už uzdravujete !!! byli jste už u doktorky (nevím, jestli jsem to nepřehlídla)  

Terik : tak to je fajn, ze Zoe už hezky papká - ať jí to vydrží už napořád ! :-)
Jak to uděláme s tím srazíkem s Leňulou? :-)  

My jsme dneska vyrazili s Matýskem do Kroměříže do Květné zahrady - když bylo tak krásně.
Popravdě - byli jsme tam pozváni tatínkem …
Vím, že někdo může říct, že jsem hloupá, že nedělám větší drahoty, když Kubovi tímhle stylem tak jaksi „vycházím vstříc“, že nás může vidět a trávit s námi čas, když mi provedl tolik příšerných věcí, ale rozhodně se k němu nechovám nijak extra zamilovaně - jen ho prostě nechávám trávit s námi čas a přitom pozoruju jeho reakce, chování a jednání v různých situacích … musím říct, že kdyby se tak, jak se chová teď,  choval než jsme začali řešit problémy, tak by byl skvělý manžel, jenže " na kdyby" se nehraje .. :-/  

Ale každopádně dneska bylo krásně, den jsem si užila a myslím, že i Maťulka, protože byl na čertvém vzduchu a večer usnul jako dudek :-), taky jsme šli hledat obchůdek s dětskýma věcma, protože nám chyběla jarní čepička an teplejší počasí - objevili jsme fajn obchůdek s moc vstřícnou paní prodavačkou, takže to nakonec dopadlo tak, že jsme si z tama odnesli 2 čepičky - jednu dokonce i s kšiltíkem a já jsem z ní úplně na větvi :-))) … (v tom koši s čepičkama vypadala těžce nenápadně, ale Maťulka je v ní prostě k sežrání :-)))) a taky jsem si koupila už druhé kojo pyžamo od firmy Anita - první mám noční košili, která se mi moc osvědčila a teď komplet s kalhotama :-)  

Doufám, že jste si dnešní den taky moc s prckama užily (jen ti nemocní asi míň, ale těm přejem, ať je bacily brzo pustí a oni taky můžou ven na sluníčko :-))))  

Mějte se  

Kačka + „dudek“ Maťa

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 14.03.07 09:57

Míšo, super deníček. Už se těším, až si ho Marek přečte. Dělá mu moc dobře, když ví jak je pro Aničku důležitý. Hned se naparuje :-)   Nikitka: myslím že jsi dobrá, jak chceš aby měl Kuba v Matýskově životě své místo, ať už to mezi váma dopadne jakkoli. Výlet do Kroměříže ti závidím, určitě tam bylo moc krásně. Já dnes měla jít na výstavu orchidejí, ale můžu jen koukat z okna. U doktorky jsem byli, je to velká rýmečka s velkýma teplotama :-(   Jani: dnes v noci došlo i na ty zábaly. Už se nemůžu dočkat, až bude mít teplotu pod 37. Dávám mlíčko po pár doušcích. 150 ml mlíka pije hodinu, ale hlavně že ho v sobě udrží.
Nadia ti krásně spinká, asi ví, že musí nechat maminku odpočinout. A jaké to je, zase pracovat? Máš Nadinu fotku jako pozadí na počítači? :-)  

Musím napsat, jaký jsem trdlo. V 5 ráno měla Ani 39,3. Dala jsem Nurofen, zábaly, mlíčko a nachystala se, že pojedu ráno k doktorce, protože je Ani hůř a hůř. V 7 jsme nasedli do auta a až po pár metrech mě napadlo podívat se, jak doktorka dnes ordinuje. Pochopitelně až od 14 hod. Tak jsme to zase otočili. Ještě že jsme nedojeli až do Brna, to by mě Marek roztrhl. Uvidím, jestli se Ani během dne zlepší, jinak bych tam musela busem. Dnes nemůžu mít auto, protože Marek jede podepsat novou pracovní smlouvu - což je velmi radostná věc.
Zdá se, že jsme ekzém dostali pod kontrolu. Na to, že má horečky, vypadají moc hezky a jsou hlaďoučké. Pořád si to užívám a mazlím se s nima :-)  

Ani už nechce být sama, tak pa pa  

Terka a marodek Ani  

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 14.03.07 10:46

Ahoj
jsem ráda, že se vám deníček líbí. Souhlasím, že by to měli číst i tatínci :-))  

Nikitka - vůbec si nemyslím, že jsi hloupá. Proč byste nemohli společně jezdit na výlety? Pokud Kuba ví, že to neznamená, že má vyhráno, tak je to v pořádku…není nad to si pořádně všechno probrat a provykládat ne?  

Terik - to je dobře, že už jste zdraví, je fajn, že se Zoe tak rozjedla, potřebuje to.  

Terezka - Ani je mi moc líto - to je docela dlouho, ta horečka. Tak honem k doktorce. Snad se brzy uzdravíte.  

JanaW - Naďula je šikulka. Držíme palce, ať jste taky všichni zdraví.  

My taky využíváme sluníčka - včera jsme byli u doktorky na očkování na lžičku (již podruhé tento rok v šatičkách :-)) úplně si to užívám. Dokonce byla malá bez deky, protože ji pořád zkopává. Koupila jsem jí šáteček na hlavu, ještě bych chtěla nějakou tu pletenou či háčkovanou hučku…no, na léto máme nakoupené už aspoň patery šatičky :-)  

Srazík - možná bychom měly zapřemýšlet nad programem - mohly byste napsat, co si představujete? Já zkusím pohledat možné ne moc náročné výlety do okolí…tak pište  

No nic, mám teď fofry. Pořád něco píšu :-)) zítra jedeme na Hostýn, protože tam bude prezident a já to mám fotit a psát o tom, tak už se fakt těším, jak se budu mačkat s ostatníma novinářama :-( na druhou stranu mě to jako dobrodružství moc láká :-))
Navíc jsem se pustila do jarního úklidu, tak jdu rychle ještě něco udělat, než mě to přejde a vyjedeme zase ven na teploučko a sluníčkovo…-))))  

Pa Míša    

 
JanaW
Zasloužilá kecalka 522 příspěvků 14.03.07 11:08

Nikitko, jak vypada kojo pyzamo to by me zajimalo :-):?
Ja jen v rychlosti hlasim se z prace. Tak zrovna dneska, kdy mela jit Nadula zas po tydnu do skolky, se misto v 9 probudila v 7,30 a kdyz jsme vyjizdeli do skolky v 10 tak uz byla utahana unavena no to bude den. Jdu si sem vylit srdicko, chudinka zacala tak plakat kdyz ji vychovatelka vzala ode me do naruce, asi si to pamatovala, ach jo. Ale ve dve ji vyzvedne manzel tak ty necele 4 hodky tam snad vydrzi. Hlavne at neco ji a spi. Jsem z toho zas psychicky grogy, kamoska rikala ze si zvykla za mesic, no nazdar. Nejhorsi je ze se snazim kdyz ji do tech jesli vozim aby na me nebylo poznat co si myslim o tom zdejsim systemu, strkat takove mimina do jesli, ono by se to pak odrazilo na male ze. Ale zrovna vcera bylo ve zpravach, ze socialisti ve vlade zadaji prodlouzeni rodicovske dovolene na rok takze doma 15mesicu, aspon to, uvidime..........  

Teri, Nada mela tech 38 asi 5 dni ne cely den, ale treba jen vecer a tak tak snad to polevi co nejdrive. Hlavne at nema nic na plicich z toho nachlazeni, ale to poslouchaji vzdycky doktori.  

Na vylete jsme byli malinkem vcera taky, projit se na dve hodky po meste. Jo kvetna zahrada to nebyla ale aspon neco :-) Jinak Nadula spinkala dneska od 10 do 7 pak to mliko a pak jen uz pul hodky. Ale celou noc - No parada. Akorat ze pak spi jen tak hodku po obede. Ale ted kdyz jsme zase zacali skolkovat predpokladam ze bude tak unavena za si pujde jeste pozdeji odpoledne lehnout.  

zatim ahoj J+N

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 14.03.07 12:21

Ahoj,  

Nikitka - ja si myslim, ze je to naopak dobre, ze Kuba je casteji s malym a zvlaste pokud je mas pod dohledem. Kluci si to uzijou. Nevidim v tom problem. Vsak, to ze spolu travite nejaky ten cas neznamena, ze se k sobe vracite. Proste ma syna a konecne si to uvedomil, tak toho vyuzij nez ho to zase prejde.
Srazik - hm…mame volne ctvrtky, tak se nejak domluv s Lenulou, kdy ji to vyhovuje, ju??? Ona ted na netu neni a cislo nemam.  

Terik a holky

 
Nikitka
Kecalka 459 příspěvků 14.03.07 21:08

Ahojky :-)
Teri: podle toho, co vidím, tak si myslím, že si to Kuba opravdu užívá = to „být se synem“ (tak, jak jsi napsala)
Problém je jen v tom,že o tom moje máti neví, protože bych si pokaždé vyslechla, že tím, že umožním Kbovi trávit s Matýskem a se mnou čas - že před Kubou „padám na prdel“, což sice není pravda, ale ona to tak cítí, protože mu v téhle chvíli nevěří, že se opravdu změní … (což já sice taky nevím a nesázím na to, ale chci mu umožnit být s Matýskem, když se teď chová konečně tak jak má = velice hezky)  

TěhuMíša : I když s Kubou trávím čas, tak mu spoustu věcí při každé příležitosti předhazuju - jen ať si to uvědomuje pořád dokola, co hnusného dělal … :-/  

JanaW: my jsme dneska měli s Maťulkou taky krušný den, protože odpoledne vstal asi „levou nohou“ a tak byl nějaký desně rozhozený, že nehodlal být na procházce ani v kočárku a chtěl být jen u mě a abych ho nosila, což já ale už se zádama a jeho téměř 11 kilama těžce táhnu … Jakmile jsem ho položila do kočárku, tak začal řev, ale jakmile jsem po něm natáhla ruce, že ho budu brát, tak v tu ránu utichnul a vztahoval ke mě ručičky … :-)
Moc na Vás s Naďulkou myslím, máte to s tou školkou asi z nás nejtěžší, že se musíte „nuceně rozdělit“ a moc držím palečky, ať to zvládáte co nejlíp …
Ty kojo pyžamka, které mám, tak hodím do galerky :-) Napřed jsem koupila košili, která má průstřihy na prsou pohodlné pro kojení, ale původně jsem chtěla kompletek, který jsem si koupila až teď včera a ten je s výstřihem do V a tam se látka jen odhrne a prsa jsou „k dispozici“ :-)))) aniž by mi táhlo na záda, což je super … S klasickýma košilema byl problém, že jsem je musela vyhrnovat a byla mi zima na kříž …:-/
Jinak obě ty pyžámka jsou od firmy Anita a jsou z bezva pohodlného a pružného materiálu - mám od nich i kojo odepínací podprdy a nemůžu si je vynachválit :-) .. Možná to zní jako bych téhle firmě dělala reklamu :-)))), ale jsem s jejich výrobky jen moc spokojená :-)))))  

Dneska za námi s Maťulou byla na odpoledne Leňulka, už má krásné bříško, jen jsme se shodly, že ho má takové milučké malučké :-) na to, že je na začátku 7 měsíce :-) ..... Zase jsme probíraly takové ty „těhu starosti“ :-) = co koupit pro první miminko za výbavičku apod. a úplně jsem se zasni¨la, jak jsem stejné starosti řešila já sama před rokem :-)
Teriku : Můžem se předběžně domluvit na příští čtvrtek, zítra jdu s Maťulou na očkování a pak jedu Leňulce pro košík na mimi :-)  

Zatím ahojky  

Kačka  

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 14.03.07 22:20

Ahoj,  

tak se nám k horečkám, rýmě a zvracení připojil i průjem.  To je dost průšvih, protože jediné, co jsem do Ani dostala bylo mlíčko, které teď nesmí. Od doktorky máme Sumetrolim (chemoterapertikum) a kapky do nosánku. Nesmí mlíčko ani nic kyselého. Vidím to na pár dnů o banánu a čaji :-(
Kdyby jste ji viděli, je jí špatně, očička má skleněné a unavené, ale pořád se na mě usmívá a dělá paci paci. Nakonec máme pár faldíků na zlé časy a teď se budou hodit. Za týden začne pracovat na dalších :-)  

Dobrou  

Terka a marodek Ani

 
Charli
Kecalka 347 příspěvků 15.03.07 10:02

Ahojda holky,
tak se hlásím po delší době. V sobotu večer jsme se vrátili po týdnu z Alp a já jsem se ještě nezastavila. Ale užili jsme si to tam skvěle. Vetšinu pobytu bylo krásně sluníčkově. Fanýsek vše zvládl na jedničku. cesta tam ám trvala 10 hodin a on byl úplně skvělý a trpělivý. Každý den jsme po snídani vyjeli lanovkou do 2000m.n.m tam spinkal v kočárku a mi jsme s manželem nastřídačku lyžovali a po obědě stejně. Naučil se tam hamat chlebík s máslem a taky jsem mu dala poprvé kousat housku- moooc mu chutnalo.Jeden den bylo ošklivo a tak sme sjeli dolů do města, je tam hotel s bazénem a tak jsme se šli koupat. Díky těm horám jsme dvakrát vynechali bazén tak jsme si to alespoň jednou vynahradili tam. Bylo to super, měli jsme bazén sami pro sebe nebyla tam ani noha. Fanýsek si náramně zařádil.Ubytování bylo také super, je to takový rodinný penzionek, vaři a obsluhují tam češi, takže kuchyně byla suprová, myslela jsem že něco shodím tím sportováním, ale večeře o třech chodech se nedala nikdy odmítnout.Fakt jsme si to užívali a dokonce mi vařili někdy extra jídla jako pro kojící matku. Příští rok tam jedeme znovu.
Jinak jsme byli s Fanýskem na 10. měsíční prohlídce a vše je ok.Váha: 8,60kg délka 74 cm.
Tak já zase běžím něco dělat Fanýsek spinká a já mám venku rozdělanou práci, stříhám oschlé keře a hrabu nafoukané listí z trávníku.Odpolko jedu do města máme srazík s holkama z Trutnova a okolí co prodávají na MMB. Tak ahoja a ještě musím pochválit Mišku za moc pěkný deníček, musím ho dát přečíst manželovi, i když on je vzorný otec, ale v některý věcech by se mohl polepšit. Příspěvky si přečtu večer. Tak čauky  

Charli+František 10 měsíců a 9 dní

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 16.03.07 07:52

Ahoj,  

hlásím, že se Anička zlepšuje. Zahleněná je strašně, ale teplotku má jen malou a je ochotna něco málo sníst a vypít. Jenže jak jsou to jen malé dávky, budí se v noci na trošku mlíčka. To by sice neměla, kvůli průjmu, ale jinak by byla úplně hladem. Včera za celý den snědla jeden banán a večer trochu mrkve. Než se uzdraví, bude totálně rozmazlená. Veškerý režim žádný a dnes se mnou spala v posteli. A jak se chce pořád tulit, což mi zas tak nevadí :-))))  

Včera se kamarádovi narodil syn. Má jen 2,2 kg. Ale všechno je prý v pořádku. Tak bych si zase pochovala malé miminečko :-)  

Koukám, že si všichni užíváte krásného počasí a nemáte čas na net. Tak pa a já jdu na kafíčko a kouknout do galerky.  

Terka

 
Kajik
Stálice 98 příspěvků 16.03.07 08:21

Ahoj,
omlouvám se, že vám sem lezu - taky sem patřím a na začátku jsem ojediněle přispívala. Teď jsem bez netu - ale mělo by se to zlepšit - takže pak bych se zase vrátila, pokud jsou dveře otevřené. Nejdřív bych chtěla všem popřát zdavíčko a ať vám dítka pěkně rostou.
Mám dotaz na Míšu N.: jak jsi spokojená s novým kočárkem? Mě se zdá nánožník úzký (možná je to fakt jen zdání)  - jde tam do něj dát ještě fusak, v případě obr zimy? Díky za odpověď.

Janina

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 16.03.07 10:16

Ahoj holky,  

u nás všechno v pořádku. Jen já mám od včerejška druhé antibiotika. První mi nezabraly. Je mi dobře, jen mě pořád tlačí v krku. Bohužel s tím mám problém už pár let. Až přestanu kojit, tak mám jít trhat mandle, tak snad mi to pomůže.
Musím vám napsat, že se nám opravdu moc zlepšily noci. Dnes jsem sice vstávala asi 10krát, ale to přičítám asi těm antibiotikám, že se Tomášek pořád budil.
Včerejší noc byla super. Tomášek spal 7 hodin v kuse. Já jsem spala 6 hodin po dlouhatánské době a krásně jsem se vyspala.
Dnes jdu do města, tak už snad koupím Tomáškovi nějaké dárky k narozeninám. Strašně rychle to letí.
Jo a ty golfky ještě nemám vyřešené. Byli jsme se podívat na tu Inglesinu espresso, ale zdají se nám vnitřně dost malé. Tak nevím, jestli vůbec nějaké koupíme. Ale manžel je chce, protože se mu moc líbí.   Terezka - to je dobře, že už je Aničce líp. Posíláme pusinku na uzdravení. Vůbec si nedovedu představit, že by Tomulka nic nejedl. Držte se.
Co Marek s prací? Už má podepsanou novou smlouvu?   Nikitka - souhlasím s Terikem. Je dobře, že se Kuba s Matýskem stýká. To že je jeho otec mu nikdo nevezme. Aspoň můžeš sledovat jeho chování a uvidíš, jestli by jste se k sobě mohli někdy vrátit. Každopádně buď opatrná. A to ty určitě jsi. Po takové zkušenosti určitě nebudeš chlapům hned důvěřovat. A i když se rozvedete, tak bude určitě skvělé, když budete mít spolu dobrý kamarádský vztah. I kvůli Matýskovi.
Moc držíme palečky, aby jsi našla toho pravého správného chlapa a pro Maťku bezva taťku.   TěhuMíša - psala jsi myslím, že chodíte s Lucinkou do nějakého hudebního kroužku. Můžeš mi napsat do jakého?
Taky bych chtěla koupit nějakou tahací dřevěnou hračku pro Toma. Nemáš tip kde?   Jana - držíme palečky, ať si manžel najde brzy nějakou super práci   Kajik- vzpomínám si na tebe. Až budeš mít net, tak určitě přijď zase mezi nás   Charli- jak vidět, tak jste si dovolenou krásně užili. Taky už se těším, jak pojedeme v létě na dovču  

Ještě jsem něco chtěla, ale nemůžu si vzpomenout.  

krásný slunečný den  

Danulik + Tomulka

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 16.03.07 10:24

už jsem si vzpomněla …   Milli - to je mi moc líto, že ti Matýsek nechce moc jíst. Ale nebuď smutná, je to jen takové období. Tomášek ještě před týdnem taky skoro nic nejedl a jen jsem kojila. Za poslední týden se to moc zlepšilo a krásně se rozjedl. Na oběd sní 200g skleničku a dokonce na svačinu už jednou snědl taky celou 200g přesnídávku. To jsou teda naše rekordy za poslední 3 dny a doufám že to bude ještě lepší.   Lucka - držím palečky při zkouškách. Určitě je zvládneš „levou zadní“ a budeš skvělá řidička.

 
Kajik
Stálice 98 příspěvků 16.03.07 11:08

Ahojky,
vyrazila jsem dneska s malým k našim a pěkně jsem se u:,–(ila u netu, když mě volali, že dnes na mě mají čas a zprovozní mi internet - rozšířili působnost - hurááááááá - já mám takovou radost. Tak bych se ráda znovu zapojila mezi vás. Doufám, že se odpoledne zadaří a večer se ozvu už z domova.

Dovolím si napsat něco o nás:
Péťa- 11. 5. 2006 v 10.36 hod., 3020 g, 48 cm, císařský řez pro KP

  • v deseti měsících 8,29 kg a 73 cm - žádný cvalda nejsme, ale to má po mě

Papání: k snídani kojím, pak dávám ovocnou svačinku (ovoce mi jí pouze v případě, že mu do přesnídávky rozdrobím sušenku), k obědu má buď nějakou skleničku nebo mu něco uvařím (většinou mu musím dát i do mého vařeného trošku kupované zeleniny ze skleničky, pak to zblajzne - tak 200 g), ke sváče má jogurt s banánem (jinak to nechceme, zálibu v banánech máme zase po tátovi - snad z něj nevyroste Banana Joe :-), teď chci zkusit ochucené jogurty např. Dobrá máma, k večeři dávám kaši a zapijeme to mlíčkem. Během dne mu dávám čaj - naučit se pít z hrníčku s pítkem nám trvalo snad 3 měsí;ce, bez něj ještě bryndá.

Spaní: tak to je kapitola sama pro sebe - musím říct, že už to bylo lepší. Zá:,–(ně odmítá spát u sebe v postýlce, takže spíme spolu na letišti, tátu jsem odsunuli do druhého pokoje. Budí se tak třikrát a chce prso, snad se to ale zlepší vidím za tím zuby.

Zuby: máme 2 dole a hrozně nalité 2 horní.

Co umí: leze jako drak - nikdy bych nevěřila, že tak malé dítě může vyvinout takovou rychlost :-), staví se na kolena a občas tam strčí jednu nožku, jako že by se chtěl postavit, ale to mu zatím moc nejde. Jinak je moc šikovnej - umí jak jsem veliký, papa, čau (to je jen jednou rukou), jak dělá kravička, ají, nene, ukazuje jak dělá indián, tyty, říká něco jako táta (ťaťa) a auto (aťo), pak napodobuje všechno možný - cvakání zubama, frkání, dělá různý zvuky pusou. To vždyť to znáte, je to sranda. Teď když něco nechce, tak kroutí hlavou, špulí pusinu a zavírá při tom oči. Je je boží.

Jsem hrozně ráda, že je takhle krásně. Já jsem absolutní teplomil, na podzim a v zimě trpím :-)

Mějte se a užijte si krásný den.

Jana

PS.: Drže mi palce, ať ten net funguje.

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 16.03.07 12:31

Ahoj holky,

já jen v rychlosti - Kamilka dostala dneska antibiotika :((((((((( doufám, že jí aspoň pomůžou!!!! Taky mám nakázáno od doktorky krmit jí smetánkama, aby nabrala, co teď zhubla… noci jsou děsný… ale přes den Kamča dost spí, jak je z tý nemoci unavená…

těhuMíša - dík za nový deníček, až bude čas, tak si ho přečtu… téma je zajímavý…teď nestíhám

Díky, holky, že mi věříte s tím řidičákem… už to chci mít z krku :)))

Lucka + Kamilka

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 16.03.07 13:12

Kajik - vítáme tě mezi námi. Kdybys chtěla, pořádáme srazík - celostátní. O víkendu 18. - 20. května. Je to někde na Vysočině? Bližší informace ti podá TerezkaBrno. Jinak jsme rády, že ses vrátila. Ty chceš dávat Dobrou mámu? Slyšela jsem, že prý není tak dobrá. Nevím, radši mrkni na složení…my jíme zatím jen bílý bio jogurt od Olmy a šmakuje nám :-))  

Danulík - mrkni na www.rodinavezline.cz :-)) tam všechno je - myslím, že i nějaký obchod s dřevěnýma hračkama, ale osobně neznám. Jinak do kroužku chodíme do Hrátky s robátky (taky se tam na to můžeš mrknout) - je to jednou týdně, výuka probíhá na 4. ZŠ na Zálešné - takže blízko k vám. Líbí se nám tam. A co byt, už se vám něco rýsuje?  

My jsme včera byli na tom Hostýně - udělali jsme si z toho rodinný výlet - bylo krásně. Tlačenice mezi novináři byla pro mě taky skvělý adrenalin :-)) Jinak jsme naučili ukazovat Lucinku, kde máme nos (náš, svůj ještě netrefí :-)), tak jsme z toho na větvi a pořád se jí ptáme.  

TAk nic, dítko se vzbudilo, jdeme na obídek. Krásný den všem! Míša

 
Kajik
Stálice 98 příspěvků 16.03.07 13:19

Těhulka Míša - pročítám komentáře k minulém deníčku (že ji teda je) a na sraz jsem narazila. Bude určitě super, ale my nepojedeme. Je to dost daleko, manžel nepojede a já se sama bojím. Péťa teď jí neslazenou activii vždy něčím ochucenou, dala jsem mu i Jogobellu fit, ta je slazená hroznovým cukrem - ta mu šmakovala i samotná. Na dobrou máme se v obchodě podívám, doporučila mi ji doktorka - aby dostal zase něco jiného.

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 16.03.07 13:21

Danulík: ohledně Markovy práce - všechno je jinak. V nové práci mu řekli v den, kdy měl podepsat smlouvu, že si to rozmysleli. Takže Mara ve staré práci stáhnul výpověď a tak musel mluvit s majitelem firmy. Ten vůbec netušil, že má Marek od nového roku mnohem menší výplatu (což byl jeden z hlavních důvodů pro odchod). Byl rád, že neodchází a patrně se postará, aby mu dali slušný plat. Tak jsme zvědaví, jak to nakonec dopadne, ale možná si teď polepší :-)))   Kajik: vítej, je nás tu teď nějak málo a tím smutno. Odkud jsi? Nechceš s náma jet na sraz? Od 18.5. - 20.5. jedeme do Vísky u Letovic. Víc je na www.ohrada.cz. Většina jede s manžílkama, ale třeba já jedu sólo :-)  Máme zamluvený ještě jeden dvoulůžkový pokoj, takže by to nebyl problém. Promysli to, poptej se doma a pokud bys měla zájem, můžeš se mě na cokoli zeptat.   Luci: přejeme brzké uzdravení a držím palce u zkoušek. Co Dan? Je na tebe určitě pyšný, že ses do toho tak vrhla.   MíšaN: krásný fotky. Tomášek je velký chlap a moc mu to sluší :-)  

Holky, Ani mi nechce přes den spát. Na to že jí není moc dobře a nejí, je děsně čilá. Nemůže to být černým čajem s hroznovým cukrem?  

Terka

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 16.03.07 13:27

Kajik: Koukám, že jsem měly s TěhulkouMíšou stejnou myšlenku. Škoda že nepojedeš, ale chápu, že se bojíš jet sama. Já to nemám daleko, ale i tak pro mě bude samotná cesta dobrodružství :-)  

Terka

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 16.03.07 13:44

Terezka - to je škoda s tou Markovou novou prací. Ale na druhou stranu, jestli mu v té současné práci přidají, tak to bude fajn.   TěhuMíša - abych se přiznala, ještě jsem ty tvoje stránky pořádně neprostudovala. A navíc jsi tak pracovitá a pořád je doplňuješ.
Já jsem si myslela, že to budou ty „Hrátky s robátky“. Dnes jsme tam měly jít s kámoškou na ukázkovou hodinu, ale já nejsem úplně zdravá a kámoška taky nakonec nemohla, takže z toho sešlo. Možná se tam příští týden objevíme.
Mrkla jsem na ty tvoje stránky. Co to je ta „Pohádka“ na Moskvě? To je nějaký bazárek?
Ohledně našeho nového bydlení se zatím nic neděje. Nespěcháme na to a nechceme se unáhlit. Takže spíš sledujeme nabídky realitek a nestačíme se divit, kam se ty ceny šplhají.
Jak jsem tu psala, že máme starosti ohledně bydlení, tak to je něco jiného. Máme totiž 2 byty a ten jeden pronajímáme. Dnes zrovna mají přijít zájemci. Máme teď špatné zkušenosti s lidmi, tak snad to dnes vyjde.  

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 16.03.07 14:31

ahoj,
jen se vám jdu všem pochlubit :-)) teď jsem dala Lucince napít z hrníčku a jde jí to!!! Huráá! Takže flašku zahodíme..  

M

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 16.03.07 14:43

Ahoj,
tak to je super, určitě se přijďte příští pátek podívat - chodíme na deset hodin. Mě to teda baví, i když je to zabíračka, takže dobře, žes dnes po nemoci nebyla. Jinak když budeš někdy chtít, můžeme se jít projít kolem vody - teĎ je to tam fajn, jak tu stezku protáhli až k Mácům k cukrárně :-))) Co se týče stránek, ty právě teď moc nestíhám, ale snažím se pravidelně aktualizovat. Jinak Pohádka je sekáček - ale já jsem tam ještě nebyla, takže nevím, jaké to tam je.
Prosím tě napiš něco o té uspávací metodě, taky bychom to zkusili, večery máme hrozné :-((  

Terezka - ten černý čaj dáváš Ani? Jestli jo, myslím, že to tím  může být. Ale nakonec je dobře, že je čilá ne?  

Kajik - taky chápu, že sama nepojedeš. Já bych si taky sama daleko netroufla. Jinak s tou dobrou mámou nevím - jen co jsem slyšela. A i tak je prý lepší dávat spíš bílé jogurty a doma si je dochutit třeba ovocem nebo marmeládou. Však uvidíš.
Teď jsem se na chvíli otočila a Lucinka mi vlezla do sprchového koutu :-)) ííí, je celá mokrá…:-)
pa, jdu se věnovat z hrníčku pijícímu prckovi Míša

 
MisaN
Extra třída :D 10764 příspěvků 16.03.07 16:02

Ahojky,
hlásím že žijeme. Užíváme si teplíčko a sluníčko a vůbec nejsme doma, tak nestíhám psát, ale čtu.  

kajik - já si tě pamatuju. Napiš mi ještě město odkud jste, a tvůj rok narození a pak váhu Péťovu váhu při narození, pak 3 měsíce, 6 a 9, pak budeme psát až rok.  

Seznámek - jsem tele a při doplňování jsem kus smazala. Rozhodla jsem se ho už ale zkrátit, nevejde se to už na řádek, takže tam nechám váhu při narození a 3.6.9 měsíců a pak roční. Nahlašte mi prosím znova váhy v 9 měsících(os­tatní mám) - smazala jsem si to a nechce se mi pročítat zpět deníčky a hledat to. DĚKUJI ****
Děkujeme za pochvalu fotek, moc nás to těší. Běháme teď každý den venku. CHvilku v kočárku a chvilku pěšky. Jen teď tomášek přestal spát přes den, tak jsem hotová a navíc pořádně uchozená. Teď teda vyjímečně spinká. Já čekám na Toma až dorazí z práce a jedu k holiči. Se těším, už to potřebuju. Navíc nemusím pěšky, což je taky parádní.Si to užiju.
Včera jsem zase byla utrácet za tomáška. Do sekáčku kam chodím t eď vozí nový nextový věci, jen mají prostřižené cedulky, což je mi fuk. To zas bylo peněz, ale aspoň bude tomášek fešák. Taky jsme mu koupili na doma sandálky, dost drahý teda na můj vkus ale co se dá dělat? v plných botkách měl spocenou nožičku a ty teď stejně nosí ven. Má je 2 dny a už je stihl pěkně sedřít.  

Slyším parkovat toma, tak letím se připravit.  

pa pa a pište dál, konečně jsem měla co dočítat :-)  

Míša a tomik 10,5 měsíce

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 17.03.07 13:35

Ahojky,
MíšaN - my jsme se v devíti měsících bohužel nevážili. Jdeme teď až na roční prohlídku.  

Mám dnes jakousi hroznou náladu - venku je hnusně, prší, mám hrozně moc práce…asi nějaká jarní depka :-)) včera Lucinka zase usínala dvě hodiny (takže zabrala až o půl jedenácté) a v noci, když jsem ji nakojila a chtěla přenést do postýlky, tak spustila takový vyrvál, že jsem ji prostě musela nechat spát u nás. Nevím, jestli si na to nezvykla. Bohužel už jsem tak nevyspaná, že si ani nepamatuji, kolikrát za noc jedla :-( Teda když si vzpomenu, jak Danulík psala, že vstávala někdy i čtrnáctkrát za noc - to by mě asi fakt položilo. Snad se to zlepší, jsem připravena dělat i radikální věci - rozhodně ji nechci rozmazlit. Když ono je to ale tak těžké…Dnes dopoledne to samé. Vstala už v sedm, v devět byla unavená, ale ne a ne si lehnout. Chvilku si ještě hrála, pak už byla utahaná, ale prostě spát, to ne. Pak už jen řvala a já zase po deseti minutách musela vytáhnout mlíko… takže zase usínání asi hodinu. Nechápu to, když je utahaná, že nemůže zabrat.  

No, tak jsem si postěžovla, díky :-))) a jdu se nabít energií nějakou sladkou tyčinkou a pracovat
pa Míša

 
JanaW
Zasloužilá kecalka 522 příspěvků 17.03.07 22:43

nevidim zadne komentare, asi nejaka chybka…

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 18.03.07 18:32

Čau holky,  

taky se mi teď 2 poslední večery nepodařilo dostat na stránky e-mimina. Asi mají nějaké technické problémy…  

Víkend jsme si užili, jen mě štve, že je takový krátký. Včera jsme byli u mých rodičů a dnes relaxujeme doma.
Příští týden má být chladněji, tak snad se potom zase oteplí a už to tak zůstane. To teplo a sluníčko mě úplně nabíjí energií. Manžel má ještě hodně nevyčerpané dovolené, tak se těším, jak budeme jezdit na výlety, pokud ovšem bude hezké počasí.   TěhuMíša - snad se na ty „Hrátky s robátky“ příští pátek přijdeme mrknout. Jsem docela zvědavá. Jen nevím, jestli Tomášek vydrží být v klidu, protože je to takový náš malý čertík.
Ještě k tomu bydlení - je to asi 3 týdny, co jsme o víkendu seděli u netu a studovali projekty domů a našli pár domečků, co by se nám líbily. Ale ještě nejsme rozhodnutí. Hlavní problém je pozemek, protože do milionu ve Zlíně asi neseženem.
Míšo, kdyby jsi někdy zavítala na Moskvu do toho sekáče Pohádka, tak napiš, jaké to tam je. Nebo některá jiná Zlíňačka. Docela mě to zajímá.
Ohledně našeho uspávání - fungujeme podle knížky „Dětská nespavost“ od Eduarda Estivilla. Někdo tomu říká vyřvávací metoda nebo metoda kontrolovaného pláče. Nevěřila jsem , že by to u nás mohlo fungovat, protože Tomášek je uplakánek. Dítko se opravdu nechává vyplakat, ale jsou tam přesně stanovená pravidla. Chodí se za ním v určitých intervalech a říká se mu pořád stejná řeč. Musí se dítku dodat jistota, aby pochopilo, že ho chcete naučit usínat.
První večer plakal Tomášek 30 minut, druhý už jen 5 minut, někdy zapláče minutku. Po týdnu jsem ho tak začala dávat spinkat i přes den a většinou pláče pár minut nebo skoro vůbec. Jsem z toho nadšená, protože předtím jsme uspávali houpáním na balonu a já jsem měla hlavně strach, abychom mu tím houpáním nemohli nějak psychicky ublížit.   MíšaN- závidím značkový sekáček. Ve Zlíně nějaké jsou, ale ty věci se mi zdály hodně nošené a dost drahé.   golfky - ještě pořád nejsem rozhodnutá, jestli nějaké koupíme. Za 2 týdny si možná uděláme výlet do Brna, do Ikei, tak bych tam chtěla oběhnout i nějaké obchody s kočárky, kde budou mít víc značek golfek a třeba se mi nějaké zalíbí.  

Užijte si nedělní večer… :-)  

Danulik          

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 18.03.07 19:02

Ahoj,  

mám málo času, tak jen hlásím, že Anička je celkem v pořádku, jen s jídlem pořád bojujeme. Konečně se trošku vrací do původního režimu. Jen je zase akčnější a protože pořád nemůžeme ven, začíná se doma nudit a tak dělá lumpárny. Však to znáte.   Danulík: vedle Ikei je Chicco. Mají tam moooc kočárků, tak třeba si vybereš tam. Nedaleko je ještě BabyStar - www.babystar.cz.  

Pozdravuje vás Kometka, už brzo bude mít zkoušky za sebou a bude zase na netu.  

Pa Terka

 
Danulik
Zasloužilá kecalka 712 příspěvků 18.03.07 20:01

Terko - díky za tipy na obchody s kočárky :-)

 
Nikitka
Kecalka 459 příspěvků 18.03.07 22:01

Ahojky holky :-)   Teri : to je super, že Aničce je líp - myslíme s Maťkou na Vás :-)   Danulik: díky za podporu ohledně naší (mé a Maťovy) budoucnosti :-)
Dneska jsem měla takový trochu divný den. Ráno bylo téměř dokonalé, protože Maťulka ráno vstal v 7  (ne 5:45 jako včera), pak jsme si i s babičkou hráli v obýváku u pohádek, pak se Maťulka krásně vykakal a jakmile jsem ho položila do kočárku, tak za 5 minutek usnul a spal přes 3 hodiny !!! :-) - což je zatím náš denní rekord :-)
Taky jsme ráno přišli na to, že se nám konečně vyklubal horní zoubek, který se tlačil asi přes dva týdny a tak to asi Maťula chtěl oslavit tím spánkem :-)))  

Odpoledne jsem byla domluvená s Kubou, že s Matýskem někam pojedem, aby babička měla doma klid na dělání účetnictví - jenže tím, že se Maťa probudil tak pozdě, tak jsme trochu změnili cíl cesty a jeli jsme jen tady kousek na Žlutava, kde je to na dědině a klid a čerstvý vzduch.
Prošli jsme se dlouhou procházkou a Kuba se snažil co mohl a dělal vše, co mi na očích uviděl, jenže dneska mě chytla nějaká depka - nevím, jestli to bylo tím, že se v jednu chvíli pokusil o žert, který mi připomněl staré časy nebo něčím jiným, ale najednou jsem měla pocit, že s ním už nemůžu být šťastná, protože chci VÍC … víc než je mi on schopen nabídnout … přispělo k tomu z velké části určitě to, že před odjezdem, kdy jsem máti oznamovala, že jede s námi na výlet Kuba - máti je z toho velice špatná a má strach, že se k němu chci vrátit a že se zase zklamu a budu nešťastná … - tak máti mi na rovinu řekla, ať se u ní už Kuba nesnaží napravit reputaci, protože už mu nevěří a nechce mít s ním ani s jeho rodinou nic společného … tak se mi to asi pořád míchalo a míchá v hlavě a je mi z toho všeho psychicky pěkně nanic :-// Nevím, kam se má můj život ubírat … Matýsek je sice pevný bod a kolem něj se téměř celý můj život točí a chci to nejlepší hlavně pro NĚJ , ale na druhou stranu já taky nechci být sama a chci někoho fajn i pro Maťulku … jenže pokud bych to opět chtěla zkusit s Kubou, vím, že máti se na to bude tvářit kysele a nebude s ním snad ani komunikovat, což mě velmi mrzí … (ale po tom co prožila se mnou za poslední půlrok ji chápu …)  

Kuba mi dneska řekl, že jeho rodiče zase na mě dnes pěli špatnosti a že on už na ně zvýšil hlas v tom směru, že si už nepřeje, aby na mou adresu házeli jakoukoliv špínu, protože je neopodstatněná a nemají pravdu - řekl prý své matce, že v podstatě ona mu zničila manželství (což je samozřejmě velký kus pravdy) - jen škoda, že jí to nebyl schopen říct už tehdy, kdy problémy začaly … a nemuselo to tak dopadnout … jenže díky té mé náladě, kdy se mi v hlavě míchala strašná spousta myšlenek - jsem z téhle jeho „správné věci“ ani neuměla mít radost - byla jsem prostě tak nějak bez nálady.
Omlouvám se, že jsem se o tom tak rozepsala, ale potřebovala jsem to dostat ze sebe, snad Vám to nebude vadit …
Kajik : vítej mezi náma :-) Jak jsi psala o tom Vašem spaní, tak to asi musí mít Váš taťka radost, že je „odsunutý“ vedle :-)) Co se týče zubů, tak jsme na tom s Maťulou stejně jako Vy :-) A ještě jsem se chtěla zeptat, jak se „dělá indián“ :-) Jako takovéto dát ruku přes pusu a dělat „uauaua“ ?? :-))))))   těhuMíša: gratulujem k pití z hrníčku :-) U nás to Maťa vede k dokonalosti, protože když má žízeň a hrníček po ruce, tak si ho sám vezme a pije, jen ho chytá ne na pohodlných ručkách, ale jak se mu to hodí :-)))  

Zlíňačky: můžete mi napsat ještě něco ohledně toho pátečního hraní¨s robátky  ?? Zaujalo mě to a možná bychom se taky připojili, kdybychom mohli :-))  

Jinak Maťulka začal být tak trošku částečně „mobilní“ :-))) PO tom, co se točil na zemi na bříšku do kolečka, tak začal krásně zvedat prcinky a odrážet se nožičkama, jenže bohužel ručky zůstávají na místě a tak ryje čumáčkem :-))) ale ty silné nohy ho vždycky aspoň trošku posunou kam chce, tak je to u nás aspoň takový malý úspěch - snad brzy pochopí, že musí zapojit i ty ručky a půjde to ještě líp :-))))  

Zatím se mějte krásně, jdu balit balíčky na MMB a objednávky na zítra do Tupperware - na krabičky :-)))  

Kačka + Maťulka  

 
tehulkaMisa
Zasloužilá kecalka 976 příspěvků 18.03.07 23:33

Danulík - asi si koupím tu knížku, u nás je to furt hrozné. A myslím, že si Lucinka opravdu vymýšlí :-(( jinak v pátek určtě přijďte - Tomík se nebude nudit. Lucinku občas taky ty písničky neberou a dělá si, co chce sama, ale jak kdy. Však uvidíš. Zkušební hodina je zdarma…  

Nikitka - první hodina je u Robátek zdarma, můžeš se podívat a pak se rozhodnout, jestli budete či nebudete chodit. Akorát teď nevím telefon - zkus email, co je na mojich stránkách. Výuka probíhá na 4. ZŠ na Zálešné. Stojí to myslím 1100 na půl roku, my platíme teď 880 od března do června. Hodina začíná vždy stejnou písničkou, poté se zpívají různé další a ukazují si při nich různé věci, tancuje se, pro maminky je to někdy posilovna. Pak se dětem rozdají různé nástroje, mají tam taky velké balony, barevný padák, atd. Je tam veselo. S sebou si nemusíte nic brát, jen papuče pro vás (a když je teplo, tak si neberu ani to - většinou jsou tam koberce).  

Máslo - holky, co už dáváte lepek (chleba) - mažete ho máslem? Ségra mi říkala, prý tenkou vrstvu pomazánkového už malá klidně může, ale nevím značku, nechci jí dávat nějaké šunty :-))) jestli někdo poradíte, budu moc ráda. Dík  

Tak jdu spát, dobrou noc Míša

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 19.03.07 12:03

Ahoj,  

chvili jsem se neozvala, ale to je tim, ze jsme necekane jeli na vylet do Prahy. Lukas tam jel nekomu ukazat jedno firemni auto a vzal si nas s sebou.
Docela jsme si to uzili. Holky byly hodne. Akorat tam desne foukalo, takze se nedalo jit vyzkouset nove hriste pred barakem.
No nic, jdu docist prispevky a vrhnout se na prani a zehleni.  

Terik a holky

 
lucia1604
Kecalka 419 příspěvků 20.03.07 10:04

Ahoj holky,

já opět jen v rychlosti…

těhuMíša - máslo je lepší klasické (pouze živočišné), pomazánkové ne… já chleba nedávám - nemáme zuby :))))) můžeš i utřít máslo s nastrouhanou ředtkvičkou, nebo bylinkami (řeřicha, petrželka, pažitka)… nebo můžeš zkusit dětské sýry typu kiri, žervé apod

Nikitka - vidím, že teď s taťkou dost výletujete :)))) hlavně se nenech okouzlit Kubovými chvilkovými výkyvy chování :)))) za čas se bude určitě chovat stejně jak dřív… ale chápu tě, že pochybuješ… jen si všechno dobře rozmysli

jinak Kamilka je pořád nemocná, ale už má spíš jenom lehkou rýmu a občas zakašle… já jsem už taky skoro vpořádku… měla jsem rýmu… použila jsem moc kapiček do nosu a následkem toho jsem přišla dočasně o čich :((((( teď se mi čich pomalu vrací..... občas něco cítím, ale všechno jídlo chutná stejně :((((

Lucka + Kamilka

 
MisaN
Extra třída :D 10764 příspěvků 20.03.07 10:25

Ahojky,  

Kajik - ten nánožník na fusak asi není. Nevím, nezkoušela jsem to, jezdíme s teplou dekou. Navíc tomášek má obbbrrrr nožičky, tak je rád, když je tam pohodlně dá. Příští zimu to budu řešit až to přijde, třeba už budeme bez kočárku.  

TěhuMíša - já dávám na chleba buď normál klasické máslo - Tomáškovi moc chutná, nebo Gervais od Danone - je to tvarohový sýr, děti můžou a zkoušeli jsme i Lučinu ale ta mu moc nejela tak skončila v jídle. Víc zatím nedávám. Mám tady pak ještě marmeládu bez těch sajrajtů, tak ji možná brzy zkusíme.  

Lucia - chlebík můžeš dávat idkyž Kamča nemá zoubky. Rozmočí se v pusince. Tomášek sice zuby má, ale neví co s nima, navíc ty nahoře má malé a chleba i rohlík krásně baští. Dávám mu po kousíčkách do pusy a jede mu to krásně.  

Danulik - jo jo takový dobrý sekáček je paráda. Např.jsem tam koupila opičkovou mikču od Nextu za 150 Kč, na MMA je draží kolem 300-400 Kč. Trička kupuju tak za 60-70, tepláčky kolem 60, riflíky za 110. To jsou ceny za Next, ostatní značky jsou o cca 10-20 Kč na kousku levnější.Má tam fakt hezký věci, jsem moc spokojená. Dneska tam jdeme zase nakouknout, chci už něco nakoupit na léto, tak uvidíme jestli něco přivezli. O víkendu byli pro zbožíčko :-)  

Dneska budu tomáškovi poprvé dělat rajskou, tak jsem zvědavá jestli se povede. Snad mu bude šmakovat. Poslední dobou moc nejí, dokonce bych řekla že malinko zhubl. No máme ještě měsíc aby to do kontroly zase nabral.  

Zatím se loučím, máme toho dnes moc naplánovanýho. Mějte se krásně a vyžeňtě zimu, prý už někde sněží. Brrr  

Míša + Tomášek za 10 dní 11 měsíců

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 20.03.07 12:59

ahojky maminy:  

Tak ja dnes taky jen v letu,je strasny pocasi,tak ani dnes s Kaculi nejdeme ven,zato tady mela cele dopoledne kamarada Honzika,bude mit rok ted za  14 dni,a zacal chodit,tak Kacka ma aspon jednoho kamarada,ktery se ji vyrovna a tapali spolu porad,pekne jsme si vyhrali,my s kamaradkou dali kafco a pokecali jsme,sice to neni ono jak bez deti,ale to uz tak asi bude.
Bylo to fajn,a zitra jdeme na plavani taky s Honzikem a musime mu koupit nejaky darek k prvnim narozeninam.Ho´dne si hral s balonkem a taky hodne se zelvickou,ktera je na setrvak,tak nevim.
Holky vy co mate kluciny,co bych mela koupit,za Kacenku jako darek asi auto ze? no uvidim,co bude v hrackarstvi.Mame cas jeste tyden do pristi stredy.
My jsme byli u nasich cely vikend a taky Honza mel v patek volno,jeli jsme na matriku,podepsat papiry ke svatbe,tak jsem rada,ze to mame vyrizene,zase o starost min,taky jsme si hned zaridila fotografa,tak doufam,ze nam vyjde pocasi,abychom se mohli fotit v zamecke zahrade.Jinak bych to asi obrecela :o(
Oznameni uz mam,a na Velikonoce jedeme do Cech k Honzove rodine,tak tam je uz rovnou pozveme a po Velikonocich uz zacneme zvat .
Misan:Miso,To­masek je fesak,je to hruza zrovna na nem jsem uvidela,jak ty deti strasne rychle rostou,a pripadal mi velkej frajer :o),skoda ze nejedete na sraz,snad priste.Moc mu to na fotkach slusi.
Lucie:tak hodne zdravicka,to je fajn, ze se citite uz lepe,mozna to neni legracni,ale s tim cichem jsi  me rozesmala,no nekdy bych to potrebovala,kdyz Kacka se tak pokaka a musim ji denne rano koupat.  tak slysim Kaculi,tak to dopisi pozdeji
Pa Markyna a Kacka

 
TerezkaBrno
Echt Kelišová 8601 příspěvků 20.03.07 18:05

Ahojky,  

to bylo dnes škaredě, co? Takovou chumelenici jsem už letos nečekala. Dokonce mi doktorka volala, ať k nim dnes, v tom počasí nejdu na kontrolu. Jenže to už jsem byla v Brně :-(  

Vůbec jsem nestihla napsat, jak se mi vydařil pátek. Měla jsem sraz se základkou v Brně, tak jsem si domluvila spaní u našich, že přijedu domů až se vyspím. Trošku se mi nechtělo od Aničky, ale vyrazila jsem. Holky, já jsem takto dlouho neflámovala tak 5 let (co jsem vdaná :-) Chytře jsem ze startu nepila a jen se bavila, až kolem půlnoci jsme to rozjeli s Tequilou. Domů jsem šla ve 3.30 :-) Navíc se jednomu spolužákovi ve čtvrtek narodil syn, tak jsem to pořádně oslavili. Byla jsem hrdá, že jsem neodpadla a držela krok se svobodnejma.  

Jinak Ani už je lepší, rýma ustupuje a zítra končíme s lékama. Jen během tohoto týdne dost zhubla, protože váží skoro stejně, jako minulý měsíc. ****
Marky: Anička má sanitku na setrvačník s třemi různými houkačkami. S klavírkem je to u našich jedna z nejlepších hraček. Já jen, abys nemyslela, že auta jsou jen pro kluky  :-)   Nikitka: vůbec ti nezávidím tvou situaci. Protože jestli Kuba opravdu odchází od rodičů a konečně hodlá odstřihnout pupeční šňůru od své matky, vypadá to nejen na řeči, ale i na skutky. Jenže důvěra se neobnoví jen tak, co? V jaké fázi je vlastně váš rozvod?   Míšo: do seznámku:
Míry v 9 měsících: 73 cm / 8560 g.
Míry v 10 měsících: 75 cm/ 8570 g. ****
Pa Terka

 
žižalička
Echt Kelišová 9374 příspěvků 20.03.07 19:37

ahojky maminy:
tak mam chvilinku,musim dat Kacce veceri a doufam,ze pujde spinkat   Terka: Terko,kolik ta sanitka tady tak stoji??? Ja nemam vzbec prehled o cenach tady,vse mame zatim z USA.Ale diky moc za info,moc me to potesilo,musim zajit do hrackarstvi a pak uvidim,nechci nic drahyho,jen neco,ze jsme si vzpomeli.Uvidim,mu­sim nekam zajit.

Nikitka:holka,to jsem rada,ze si ty vylety uzivas,mozna ,ze kdyby se nic mezi vama razantniho nestalo,vylety by se asi taky nekonaly,ale to neni dobry priklad.Moc ti preji,aby ti to vyslo,tak jak ty si prejes,neni to lehka situace,myslim na tebe a verim,ze najdes tu nejspravnejsi cestu pro vas pro vsechny,nedej na okoli co ti rikaji napr.mamka a tak ale dej na sve city a pocity,a hlavne co ti rika tvoje srdce.Musi to byt opravdu hrozne tezke,a nedivim,se ti,ze mas smisene pocity,ja bych je taky mela,najednu stranku ti Kuba ukazuje tu nejlepsi jeho stranku a na druhou stranu vidis a co ti udelal,bohuzel nevim,co se mezi vami presne stalo,ale je to asi na dlouho,ale to muzeme probrat na tom sraziku,jestli budes chtit :o)

Mrzi me,cim vsim musis projit,a zrovna v te dobe,kdy je jako pro zenu a matku ta nejdulezitejsi doba,alespon ja to tak citim.Mit prvni dite a vse krasne prozivat s tim clovekem ktzereho milujes.Ale opravdu ze srdicka ti preji ,aby to u vas dopadlo jak jen nejlepe :o) Uvidis,ze sam cas ti vse ukaze,a myslim si ze Kuba by vas asi chtel zpatky,ale to je to nejhorsi,ze nevis jake by to bylo,kdyby jste byli spolu znovu.Ale to zase musim jen vyzkouset,aby jsi vedela. Takze drzim palecky at je to jak je to.  

Holky ja si miry Kacky nepamatuji,ale snad si vzpomenu,a my jeste 10 mesicu nemame.   MisaN:Miso jak jsi dlouho chodila na solarko? musim rict,ze se tak dobre neopaluji.Diky ,

Tak musim koncit pa

Markyna a Kacenka

 
MisaN
Extra třída :D 10764 příspěvků 20.03.07 20:45

Markyna - moc děkujeme za pochvalu Tomáška. Moc mě to potěšilo. Opravdu už to není miminečko, máme už skoro 11 měsíců :-)
Hračky k 1 roku - co soupravva na písek? já se chystám tomáškovi koupit, nebo koukni po provlékačkách nebo dělají pro malé prcky dřevěn puzzle, kde máš vykrojená zvířátka a musí se trefit kam patří. dělají i zvukové, ale ty teda stojí kolem 300. ty bez zvuku ale drahé nejsou. Jinak u nás teď taky vedou auta, stoleček a aktivní chodítko. no a pak klasika šuplíky, skříňky a kránování všeho.
Taky mě moc mrzí, že na srazík nepojedeme, ale je to fakt daleko. třeba bude někdy nějaký blíž a zúčastníme se. Ráda bych vás viděla.
Solárko - začni chodit tak 1,5-2 měsíce před. ať se můžeš opálit pěkně pomalu. Chodila jsem 2× týdně, ke konci poslední 2 týdny 3×. ale měla jsem pauzu, když jsem byla poslední týden před svatbou nemocná a týden předtím tomáš, takže nemohl hlídat, tak jsem neměla opálení takové. jestli se opaluješ hůř, tak choď na klasické ležící solárko, je šetrnější.pak ti ještě můžu doporučit mléko po opalování přímo na solárko. prodávají ho tam a stojí kolem 200 ale myslím že investice se vyplatí. opálení ti dýl vydrží a nebudeš mít suchou kůži.  

Terezko - to je dobře že už se uzdravujete. míry si píšu.  

Tomášek už chrní, jsem docela ráda. Dává mi zabrat lump. Je děsně akčí, tak 4× denně uklízím celý byt jak nadělá čurbes. Naučil se sundavat rukavice, ikdyž má obě oblečené, tak jsme se dneska museli pěkný kus vracet pro jednu zahozenou. Vůbec jsem si toho nevšimla, že ji zahodil.  

Jogurt - já dávám ovocnou Holandii, ikdyž tomášek sní každý, ale tak nějak mi přijde nejlepší, ikdyž pěkně drahý. Bohužel je to jediné jídlo, které tomášek ji s chutí, ostatní je spíš boj. Nevím co to s ním je, po těch porcích co jedl dřív. asi to bude zoubkama, ale žádný nový nevidím.  

No, jdu něco poklidit a válet se. Mám na návštěvě rudou (ne)kamarádku, tak se necítím úplně ok. Navíc mám děsné problémy s bolestí hlavy, není den kdy by mě nebolela. Tak se mějte krásně.  

Jo a tady nespadla ani vločka. Dneska jsme měli 8 stupínků a zataženo, ale bez deště. Tak si tam ten sníh užijte :-))  

Míša

 
Nikitka
Kecalka 459 příspěvků 20.03.07 22:58

Ahojky spolumaminky :-)  

My jsme dneska měli „domácí“ den, protože nebyla žádná procházka venku - Maťa sice dopoledne spal na balkoně v kočárku překrytém pláštěnkou (protože hustě sněžilo) a tak se aspoň trochu nadýchal čerstvého vzduchu, ale pak, když jsem viděla tu břečku venku, tak se mi ani odpoledne nijak ven nechtělo a taky jsem bojovala trochu se svým žaludkem, protože jsem pořád lítala na záchod - asi nějaká střevní chřipka nebo co … :-/
Večer Maťula nemohl nějak usnout - uspávala ho  babička, abych se já mohla dívat na Ordinaci :-) a nakonec bobešek usnul na bříšku a jak jsem ho byla kontrolovat, tak si tak spokojeně odchrupkával :-)  

Jinak jak jste řešily ty autíčka, tak dneska babička pro Maťu koupila od Fisher Price vysmáté autíčko, ve kterém se přesýpají kuličky a když jede, tak pomrkává očičkama a MaŤa z něj byl u vytržení :-))) Taky se prý v obchodě dívala na tu sanitku nebo autobus a ty se jí taky líbili :-)))  

Terezka : To je super, že sis užila srazík :-) je to vždycky prima - aspoň na chvíli „vypnout“ :-)
Co se týče Kuby, tak máš pravdu v tom, že Kuba vypadá, že si opravdu „odstřihne tu pupeční šňůru“, jenže ta důvěra je prostě hluboce zasažená, takže co přinese budoucnost to opravdu zatím vůbec nevím …
Co se týče rozvodu, tak to vypadá tak, že mi včera přišla pozvánka na stání ohledně výživného na manželku na konec dubna, takže už jsem to musela začít pořádně řešit (teď v pár posledních týdnech jsem na to moc nemyslela) a dnes jsem se konečně dovolala na svou právničku, se kterou jsem se radila a dospěly jsme k variantě, že právnicky sepíšeme naši dohodu ohledně vyrovnaného majetku, péče o syna + dohody o výživném … s tím, že zažádáme o přerušení rozvodu - s tím, že je tam prý roční lhůta = pokud bych ten rozvod chtěla dokončit - můžu - s tím, že bude vše připraveno a už bychom nemuseli k soudu … pokud bych do toho roku nepožádala o obnovení, tak to jakože propadne, jako kdybychom nikdy nic neřešili.
Jsem ráda, že to nakonec jde takhle udělat, protože jsem byla nalomená, že pokud se Kuba začal chovat tak, jak má, tak zase uspěchat rozvod nechci, na druhou stranu už jsem tvrdší než dřív a musím a budu chránit sebe a Matýska, takže to chci mít potvrzené, Kdyby Kubovi zas ruplo … že budeme chráněni aspoň trochu ohledně peněz … Stálo mě to dost nervů v uplynulém půl roce a nechci tím soudím procesem procházet zas a znova …  

Marky : Klidně to můžem probrat na srazíku, když budeš mít chu´t, ale nechci tím kohokoliv moc zatěžovat, tam přece jedem kvůli ZÁBAVĚ ! :-)
Uvidím, co přinese budoucnost pro mě a Matýska - nedávno jsem kámošku vyzvedávala u kartářky, která mi dělala před nedávnem karty a naznačila jsem jí, že se situace trochu mění a ona mi na to řekla, že je možné vzepřít se osudu, ale stejně tak je možné, že i když to teď vypadá nadějně, že přřece jen ta moje cesta bude jiná - že ona to se svým mužem měla úplně stejně - 3× se k němu vrátila, aby se pak stejně nadobro rozešli …
Měla jsi pravdu v tom, že teď s prvním miminkem bychom měly prožívat tu nejskrásnější dobu a je pravda, že si připadám trochu ochuzená, že nemůžu být víc v klidu a víc si ji užívat - tak, jako kdybych měla klidný pohodobý partnerský vztah, když musím místo toho řešit samé problémy … řekla jsem to i Kubovi, že mě mrzí a štve, že díky jeho blbosti a sobeckosti si téměř od narození malého nepřipadám v takovém klidu, jaký bych si zasloužila, protože se nemůžu věnovat jen malému, ale musím bohužel i neustálým problémům z jeho strany … teď v posledních týdnech sice ne, ale předtím na 200%.  

Dne¨ska jsem toho zase nadatlovala, tak jdu ještě rychle dobalit balíčky na MMB, ať je zítra můžu hromadně odeslat - mám jich tu asi 8 :-)  

Mějte se fajn a přeju nám všem už konečně stálé krásné jarní teplé počasí :-))))))
Kačka      

 
Kajik
Stálice 98 příspěvků 21.03.07 10:33

ahojky,
internet doma funguje, ale já nějak nestíhám. Péťa mě naprosto zaměstnává, pořád ho někde lovím - má novou zábavu leze v kuchyni pod rohovou lavici a pak neví, jak ven.
Nikitka - indián je takové to uaua, jak jsi psala - Péťa si šmrdlá rukou před pusinou a vyluzuje podobné zvuky. Tvoji situaci ti vůbec nezávidím, musí to být těžký - člověk se tím pořád zaobírá, ať chce nebo ne. Kdyby se tak dalo dopředu zjistit, která volba je ta správná - jenže to bohužel nejde a všechno ukáže až čas. Hlavní je, že se Kuba snaží a že se snad poučil z chyb, které jsi mu vytýkala. Držím palce.
MisaN - do seznámku: rok narození 1974, bydliště Plzeň
Péťovo míry:
při narození: 3020 g/48 cm
3 měsíce: 5130 g/63 cm
6 měsíců: 6610 g/67 cm
v devíti měsíci jsme nebyli (byli jsme v osmi a v deseti: 8290 g/73 cm - 10 měsíců)

V sobotu jsem si objednala golfky - vybrali jsme Hartan Buggy ix1 v modrošedé barvě. Škoda jen, že budou až za 8 až 10 týdnů, dělají se pro ČR na zakázku až dle konkrétní objednávky a tuhle barvu nemá bohužel žádný prodejce předobjednanou. Tak to budeme muset do té doby zvládnou naším kočárkem - máme Dorjan Cross Country. Ale už se stráááášně těším, až přijdou.

Tak zatím, malej se vzteká.

Jana

 
MisaN
Extra třída :D 10764 příspěvků 21.03.07 10:39

 Holky, pusťte tohle prckům. Tomášek to miluje, už na to kouká půl hodiny v kuse a nehne se.  

http://i.euniverse.com/…erbabies.swf

 
JanaW
Zasloužilá kecalka 522 příspěvků 21.03.07 10:40

Ahoj holky,
tak konecne mam cas neco napsat, po tydnu, nestihala jsem ani nejak cist. Tak s dovolenim zacnu prvni o nas. Meli jsme to podobne jako Ani od Terky, minuly tyden kdyz uz se zdalo ze teploty i nachlazeni pominuly, sla Nada ve stredu a ctvrtek do skolky. Od 10-14. Streda hrozna, po tydnu doma zacala hned brecet jak jsme tam prisly, uz je chytrejsi a vi kam jde. No neco na moje srdicko. Potom tam sice jedla ale vsechno vyzvracela a spala hodinu. Ve ctvrtek jedla i spala ale mela srajdu a tim to zase zacalo. Ve ctvrtek po skolce jsem ji dala spat v 17,30 a spala az do rana do 7,30 s tim ze mela asi v jednu v noci dost caje a rano v 5 mliko. Od te doby jsme zacali lecit srajdu, dostala jakesi prasky smrdely jak kvasnice a dietku. Snazila jsem se bez mlika, ale odmitala hodne veci, tak jsem vyzkousela co se dalo a skoncily jsme u Nutrilonu Soja 3 a Petit Gervais - jogurtiky pro prcky od Danone, sem tam chleba, susenky, banany to jo a ovoce jo, ale to jsem moc nechtela aby se nepotento uplne. Teplotu nemela ale o vikendu se ji zase silene spustil sopel a strasne zacala kaslat, je zahlenena, tak uz fakt nevim co s tim. U doktora jsme v podstate kazdy tyden, nechci do ni neco cpat, antibiotika jeste nemela ale trva to dost dlouho uz. Ted je taky porad doma, ale srajda uz neni a nosik taky nekape, jen ten kasel vzdycky k ranu. Kombinujem to s hlidanim s Lukem a babi. Dneska je navic manzel posledni den v praci, tak je to takove nostalgicke po sesti letech, ale diky tomu velkemu odstupnemu zacne chodit do nove prace asi za mesic, nabidky nejake jsou tak to nastesti nemusim resit a ma byt s malou kdo doma i kdyz ji budeme davat aspon na chvilku do jesli uz kvuli tomu aby si zvykla a nebyl takovy rev jako ted po te tydenni prestavce. Ja se jinak snazim najit si novou  praci, zabira mi to dost casu, minuly tyden jsem zase byla dvakrat na pohovoru v EU komisi, jeden nevysel a na druhy cekam, tak uvidime. Jinak v praci ok. Jinak si myslim ze tu srajdu dostala z jidla v jeslich, museli ji nutit, pak to zvraceni, nevim, i kdyz oni rikali ze ji nenutili. Ale ona nikdy nezvracela tak nevim. A taky to spani je divne, musela byt unavena, i kdyz tam po obede spala.
Na velikonoce prijede moje mami, tak to zase bude na tyden doma. Mamina se tesi a samozrejme ji strasne mrzi ze nemuze videt malou vyrustat. Nada uz chodi okolo pohovky ale musi se drzet, je to certik, porad se smeje, mame z ni velkou radost. Na to ze je resp byla nemocna je silene akcni, ani nebreci, akorat s tim jidlem ted bojujem. Davam i chleba, suchary ale u nas je to tak ze pokud je to nove tak je to zajimave, vsechno, ale za dva dny se to ohledi a okouse a pak uz ji to nejede. Takze vymyslet a vymyslet novinky, polivky, kombinovat atd.
Jinak mala spi celou noc tak od 9-10 az do 5 pak si da cajik 200ml a pak okolo 8 mliko. Vetsinou spi jen 1× denne po obede hodinku dve. Pokud jde do jesli (vlastne tam nikdy jeste nebyla dyl nez od 10-14) tak spi jeste vzdycky pozde odpoledne a pak se stane ze spi az od 22-23.
Miry v 9 mesicich napisu, az je najdu :-)  

Terka - hlavne ze uz je Anicka lepsi. S tim nespanim pres den, muze to byt tim cajem. Cetla jsem co vse delat a nedelat pri prujmu, cajik je dobry kvuli cukru na energii a mala taky pak moc nespala, a to mela ovocny a ne cerny.  

Danulik - ty noci gratulujem ke zlepseni. Taky jsme kdysi zkouseli tuhle metodu a ano zabrala. Kdysi jsem to psala, musim rict ze po cca 4 dnech kdy uspaval manzel a ja jsem mezitim sla do sprchy abych nic neslysela, se uspavaci manevr zcvrkl na necelych 20min a bez rvani, uz vi, ze jde do postylky a spat.  

Kajika vitam  - taky jsem dala jednou activii, ale nejela. Mam problem tady s jogurtama, nerozumim tomu slozeni co ten jogurt vlastne ma mit, tak davame petit gervais od danone, ten jede.  

Lucka - hodne stesti pri ridicaku, kdy mas zkousky?  

Nikitka - ten odpoledni spaci rekord musel byt prijemny. Jinak vam drzim palecky co se vztahu s Kubou tyce. No  a snda jeste vic co se tyce toho ze jsi vlastne mezi svoji mati a Kubou. Musi to byt tezke, zvlast kdyz spolu ted bydlite a ona ma na veci vlastni nazor, ale ty uz jsi dospela sama za sebe a je jasne ze te mrzi ze te vlastne nekdy nechape. Je to tezke i pro ni asi ma o tebe strach. Znam ten pocit ze jsem jako kamen mezi dvema kolama, ktere si nerozumi, je to fakt blbe, ale dokud spolu budete bydlet, tohle asi nezmizi, i kdyz ty bys asi moc chtela aby te trochu povzbudila, protoze sama nevis, tak se pres to zkus prenest, i kdyz je to tezke. Tohle mel vlastne Kuba kdy byl porad zajedno se svoji mati, protoze tam porad bydlel a byl ten hodny syn a ta jeho maminka byla ta jedina hodna zenska asi. Ted to vypada ze konecne dospiva v sam sebe. At to dopadne jakkoliv, hlavne ze ma Matysek tatinka, ktery se taky stara a ma ho rad. To reseni s pravnickou se mi moc libi jak jste to vymysleli, je to takove lano a myslim ze je to pro tebe fajn po vsech strankach.  

Tehu Misa - jak jsi psala o te knizce na spani, Lucka to tu myslim rozesilala, je to ve slovenstine a popisuje to taky tu metodu, chces to poslat? Maslo davame ale ze by to melo nejaky uspech to zas ne, spis na hrani.  

Markyna - preju prijemne predsvatebni pripravy, jsem zvedava na vystrojenou Kacenku :-) Jeste mrknu do fotogalerky.  

Tak ja musim koncit, jsem rada ze jsem se tu konecne dostala, nechtela bych z tohohle vypadnout, myslim ze vetsina pravidelne cte a rychle reaguje kdyz je to akutni, tak se mejte vsichni fajn, zatim ahoj Jana a Nadia 9m 14d

 
terik
Ukecaná baba ;) 2235 příspěvků 21.03.07 10:46

Ahoj,  

Nikitka - jak to vypada se srazikem? My nakonec muzeme jen ve ctvrtek dopoledne. Odpoledne mi do toho vlezlo foceni Zoe pro nejakou knizku nebo co…Nemohla jsem se ozvat driv, protoze mi tady neslo se prihlasit a nejsem si jista jestli mam na tebe spravne cislo…Nemas treba ICQ?  

Jinak u nas je to ted takove klidne. Zoe konecne zacala vecer papat kasicky, takze se budi jen kolem treti rano na mliko. Zoe zacina byt dost palicata. Uz ted se desim obdobi vzdoru, protoze u ni to bude asi o dost horsi nez u Charlie. Ta je dost tvarna a necha se ukecat. Kazdopadne uz nam ten vzdor na chvilku zacne ve velkem. Snad to preziju ja i deti.  

Jo, jeste asi dluzim ty miry: presne nevim ale mame 75cm a vazime 7750g. V tech deviti mesicich mela taky takovou vahu, protoze ted po te chripce zhubla a stale to jeste dohani.  

Uz se nam ten srazik blizi. Moooc se tesime.  

Terik a holky

 
JanaW
Zasloužilá kecalka 522 příspěvků 21.03.07 10:46

Jeste ty miry, nasla jsem to v minulem denicku
Jinak miry v 9 mesicich - 8250g, 70cm
ale uz mame ted za 14dni 8,720kg vcera jsem ji vazila, tak aspon ze pribira na to ze nejedla je to ok.

 
Charli
Kecalka 347 příspěvků 21.03.07 12:48

jé Míšo  to je super teď jsemto pustila Fanýskovi a taky na to zírá a moc se mu to líbí. dá se to nějak uložit, jsem totiž takovej počítačovej neznalec.
Charli+František

 
Charli
Kecalka 347 příspěvků 21.03.07 12:55

Ještě míry pro Míšu, devátý měsíc nemám nebyli jsme na prohlídce,10. mě­síc - 8.60kg, 72 cm.

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 4 5 6 7 Další »