LETNÍ MIMINKA 2004 č.66 - Vývoj řeči a výslovnosti

Rodičovství

Vývoj řeči Základní vývoj řeči ohraničujeme obdobím od narození do věku šesti, sedmi let dítěte. Nejobvyklejším dělením tohoto časového úseku je rozlišení období přípravného, předřečového (od narození do jednoho roku) a období vlastního vývoje řeči (od jednoho roku do šesti, sedmi let dítěte).

Prvním hlasovým projevem dítěte je novorozenecký křik. Při jeho popisu se setkáváme s pojmy tvrdý a měkký hlasový začátek.

Předřečové období
Koncem šestého týdne si dítě začíná broukat. Broukaní obsahuje samohlásky a různé zvuky, které souvisejí se sáním a polykáním. K samohláskám se později přidávají další zvuky a začínají se objevovat i některé souhlásky. Kolem druhého měsíce si dítě již dlouze a složitě „povídá“. Postupně začíná napodobovat nejen své vlastní zvuky, ale i zvuky z okolí. Přechází tak do stadia žvatlání. Dítě v tomto předřečovém období provádí vlastně průpravná cvičení svých mluvidel pro pozdější schopnost artikulovat (vyslovovat).
Broukání ustává asi v té době, kdy normálně slyšící dítě začíná vlastní zvuky kontrolovat sluchem a začíná je srovnávat se zvuky, které slyší z okolí. V dalších fázích broukání je tedy kontrola sluchem podstatná. Dítě začíná reflexně napodobovat zvuky, které slyší ze svých vlastních úst. Upevňuje si tak spojení mezi sluchem a pohybem svých mluvidel.

Rozumění
Dříve, než dítě začne k dorozumění používat vlastního slovníku, již samo rozumí velkému množství slov. Reaguje na ně pohybem, smíchem nebo projevy nevole. Svým žvatláním se snaží napodobit slyšená slova. Jeví výraznou radost, když na jeho hlasové projevy okolí svou řečí reaguje. Tento „apetit“ bychom měli co nejvíce podporovat. Dítě si tak zvyká navazovat s okolím kontakty pomocí řeči. Melodie lidské řeči a ostatní muzické faktory (síla, hlasitost, rytmus), které se při mluvení uplatňují, jsou důležitým informačním činitelem - mají také sdělovací význam. Melodie řeči je první prvek, který dítě napodobí podle řeči svého okolí a který si rychle osvojí.

První slova
První slova bývají jednoslabičná nebo dvouslabičná a zpočátku jsou tvořena opakováním stejných slabik (mama, baba, pipi, ham apod.). Svá první slůvka dítě vyslovuje pomalu.

Opakování má pro další rozvoj řeči klíčový význam. Dítě nejdříve opakuje jednoduché zvuky, později se učí opakovat jednotlivé slabiky a slova a konečně celé věty a složitější větné výrazy. Od samého začátku si opakováním osvojuje i melodii řeči a její intonaci.
Dítě by mělo slyšet z okolí především ty zvuky, které je již schopno samo vyslovit, aby si upevnilo spojení mezi sluchovým obrazem zvuku a jeho pohybovou, svalovou podobou. Vedle těchto zvuků by mělo slyšet jednoduchá slova jen o něco málo artikulačně náročnější, než je jeho současná schopnost výslovnosti=nutit vždy jen o jeden krok výš.

Kolem 6.-8. měsíce je velmi důležitý mluvní vzor matky,probíhá utváření řeči.Je tedy velkou chybou, když dospělí poskytují dětem špatné podněty-šišlají na dítě. Dítě opakuje nejen to, co slyší, ale i to, co vidí, počínaje chováním dospělých. Obecně řečeno, výchova příkladem nemá ve své důležitosti obdoby.
Ve druhém roce věku může dítě v delším slově rozlišit nejvýše dvě slabiky, na které také slova zkracuje. Nerozeznává ještě všechny hlásky a ve slovech je nahrazuje hláskami, které zná. Není-li tedy dítě schopno opakovat dlouhé nebo artikulačně náročné slovo, je zbytečné mu ho předříkávat. Opakováním chybně vyslovovaného slova jen posílíme nežádoucí spoje.

Rozvoj slovní zásoby
Mezi prvním a druhým rokem života se slovní zásoba názvů osob, zvířat a věcí i činností výrazně zvětší a dále při normálním vývoji dítěte narůstá. Nastává prudký rozvoj pohybových schopností. Motorika úzce souvisí s řečí.Je třeba v tomto období si do říkanek zapojovat pohyb-prsty,pěsti při říkankách(ukazovat jak prší,jak se mele..)
Rozvoj řeči je v tomto období závislý především na dospělých: jak s dítětem komunikují věnují se mu (nezbytné je např. společné povídání nad obrázkovou knížkou či dětským časopisem, vyprávění pohádek před spaním, trpělivé odpovídání na všechny všetečné otázky,…).

Mezi druhým a třetím rokem života má dítě nejzákladnější slovník výrazů vytvořen, je schopno se dorozumět a začíná své řeči používat podle vžitých gramatických principů.Vývoj řeči značně zrychluje vývoj myšlení, schopnost myslet zase výrazně ovlivní rozvoj dalších schopností.
Slyšení vlastní i cizí řeči zpřesňuje sluchové vnímání. Dítě je schopno zapamatovat si krátké děje nebo říkanky, může si je v paměti podržet a v potřebné chvíli si je vybavit. Také již dovede v malém rozsahu rozlišit výšku tónů a proto se může naučit i jednoduchou melodii.

S postupujícím vývojem se často objevuje u dětí negativismus. Ten je pak zdrojem řady výchovných problémů. Někteří rodiče (a ještě častěji prarodiče) rádi předvádějí známým, co už dítě umí říci. „Produkci“ často uvádějí příkazem „řekni…“. Dítě se pak přirozeně brání tím, že naopak neřekne nic. Ještě větší škody lze nadělat, předvedeme-li dítě svým známým se sdělením, že je sice hodné, ale mluví špatně nebo vůbec ne a opakovanými výzvami k dítěti se to známým snažíme dokázat. Jakýmkoli nucením dítěte k mluvení situaci jenom zhoršíme. Vývoj řeči probíhá u jednotlivých dětí nestejně a nerovnoměrně, a to i u sourozenců věkově blízkých, vychovávaných ve stejných podmínkách. Ovlivňují ho nejrůznější kombinace rodového a genového vybavení a zejména intelekt dítěte.

Mezi třetím a čtvrtým rokem má již dítě snahu o samostatné vyjadřování a zvídavost projevuje četnými otázkami (co je to? proč?). O sobě samém ale ještě hovoří ve třetí osobě. Až dítě plně pochopí, že je oslovováno a že jenom od něho je vyžadována odpověď na toto oslovení, tehdy začne užívat zájmeno „já“.
V tomto věku také děti nejčastěji vstupují do mateřské školy. Tam se dostávají mezi vrstevníky a mají tak velkou možnost vyzkoušet si svou schopnost dorozumět se mluvenou řečí. Někdy je to pro dítě i první možnost povídat si s dospělými mimo vlastní rodinu a nezřídka slyšet poprvé i správnou mluvu. Na dítě bychom měli mluvit klidně a jeho vlastní řeč opravovat pouze příklady, bez upozorňování na chyby.
V tomto věku také prochází řeč dítěte kritickým údobím. Dítě zná již velké množství slov, ale celou řadu ještě nedovede vyslovit tak, jak by si přálo. Jeho rychlost vyjadřování se tak opožďuje za rychlostí přílivu jeho myšlenek. Dítě pak někdy začíná zadrhávat. Tento jev ale ještě neznamená, že jde o koktavost.

Mezi čtvrtým a pátým rokem je pro dítě nejdůležitější činností hra. Kresba je v tomto věkovém období velmi důležitou činností. U dětí, které trpí vývojovými poruchami řeči, má kresba své typické znaky a je tak vodítkem při určení správné diagnózy a následné rehabilitace. Většina dětí v tomto věku již umí přesněji rozeznávat barvy. Zlepšuje se dále i sluchové vnímání - dochází k výraznému pokroku ve schopnosti rozlišovat jednotlivé hlásky sluchem. Dítě již dovede rozlišit hlásky zvukově blízké a opravovat tak samo svou výslovnost. Užívá-li již dítě gramaticky správné rozvité věty, dovede vyprávět vlastní zážitky nebo krátkou pohádku.

Vývoj výslovnosti

Samohlásky nastupují v řeči dítěte velmi brzy - s jejich výslovností nemívají děti výraznější problémy. Přetrvává-li však nesprávná výslovnost některých samohlásek i po pátém roku věku, bývá tato skutečnost signálem těžšího řečového postižení.

Souhlásky se v řeči objevují postupně. Jako první se objevují víceméně bezproblémové hlásky PBM a VF. Následují hlásky TDN, při jejichž výslovnosti je nezbytné dohlédnout na správné artikulační postavení jazyka, které je důležité pro následnou výslovnost hlásek R a Ř.

Sykavky CSZ a ČŠŽ začíná dítě užívat ve třetím roce, obvykle však zatím nepřesně (často děti obě řady sykavek zaměňují:
košile= kosile, sláma = šláma). Časté je i nahrazování obou řad sykavek souhláskou T (mísa = míta).
Pro správný vývoj sykavek je nezbytná dobrá sluchová diferenciace. Tato diferenciace je nezbytná i pro zdárnou výslovnost hlásek ĎŤŇ (pokud je sluchové vnímání oslabeno, vyslovuje dítě hlásky tvrdě = DTN). Totéž platí i v případě záměny hlásek T a K (tatínek = kakínek, kočka = točta).

Poslední hlásky, které se v řeči dítěte objevují spontánně, jsou L, R a Ř (většinou v tomto pořadí). Obvykle se objevují až po pátém roce.
Za normálních okolností není třeba se výslovnosti jednotlivých hlásek dítěte do tří let věku nijak zvlášť věnovat. Nezbytné je však rozvíjet dovednosti, které jsou pro vývoj řeči a správné výslovnosti nezbytné (tj. obratnost mluvidel i motorická obratnost celého těla, rozvoj grafomotoriky, sluchového a zrakového vnímání,…).

Do pěti let má dítě „nárok" na nedokonalou výslovnost (u těžších hlásek - LRŘ - i déle). Pokud se však výslovnost nelepší, případně objeví-li se v řeči hláska vadná (př.mezizubní sykavky, zadní „francouzské" R,…), je nezbytné kolem 4.roku věku dítěte vyhledat radu odborníka.

Jak pomáhat dětem s řečí

Důležitá je jemná motorika a motorika rtů.Tedy procvičovat nejen prstíky stavením kostek, lepení špejlí, navlékání korálků, ale i „dělat opičky" před zrcadlem.Taktéž cokoliv lízat-myšleno lízátko:) nebo něco dobrého z talířku. Jde o správné vyplazovaní jazyka. Dělejte proto na sebe čertíky, ukazujte jak umíte jazykem udělat hodiny(z jedné strany k druhé), jak umíte rozkmitat jazyk nahoru dolu jako indián.
Pokud dítě málo mluví a nedokáže si olíznout horní ret, může mít krátkou uzdičku pod jazykem. Je možné toto zpravit popsaným cvičením, ovšem někdy je zapotřebí uzdičku nastřihnout.
Další důležitý prvek je správné dýchání. Když dítě mluví „nosově", v noci chrápe, dýchá pusou, může to být způsobené nosní mandlí.Chirurgický zásah není vždy nutný, důležité je opět správné cvičení- zkoušet postupně naučit dítě dýchat nosem, nejprve po krátkých intervalech, které se postupně prodlužují. Pokud cvičení nezabere, mandele se vytrhne, ovšem bohužel většinou opět dorůstá.

A jak nepomáhat dětem?
Nenutit zbytečně mluvit - pokud nechce, nenutit do hlásek, na které nemá, nenutit psát už ve školce (vývoj grafomotoriky). Někteří precizní rodiče či učitelky z MŠ můžou způsobit více škody než užitku.

Any

Zdroj: internet a informace z přednášky Dr.Ulrychové

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

 Váš příspěvek
 
karolina2
Zasloužilá kecalka 534 příspěvků 17.02.06 20:36

Prgááááááááááááá!

Což ale při aktuální návštěvnosti…:).

Jdu číst.

Karolinka

 
Kacica
Ukecaná baba ;) 1403 příspěvků 18.02.06 10:29

Ahojte,
teda Any ty ses pekne rozepsala :-) ale prelouskala jsem to cele a myslem, Ze Betka je v norme :-)

Dneska jsem poprve poslala tatu samotneho s Betkou plavat, vcera jsem totiz prijela v noci domu az o pul 2 a byla jsem rano uplne hotova. Tak snad to zvladli, za chvili by se meli vratit.

Vcera jsem taky zazila uzasny vecer, jely jsme s holkama na vystoupeni (brisni tance) nekam asi hodinu od Brna, cesta teda byla silena mlha, ez bylo videt asi tak na 20 metru a silnice jak tankodrom, ale za to nas cekalo fakt moc mile privitani, byl to vesnicky ples a lidi byli fakt strasne mili, dostaly jsme pak jeste kazda kytku a pozvali nas na panaka (teda ja jsem bohuzel ridila) a dali veceri, coz se v Brne vubec nestava. Tak jsem z toho mela takovy dobry pocit, i kdyz jsem byla silene unavena. Proste na vesnicich jsou lidi takovi „nenafoukani“.

JInak jsem zjistila, ze budu nasim muset dorazneji vysvetlit, ze Betku nesmeji tak moc rozmazlovat, po odpoledni stravenem s nima je naprosto nemozna, panovacna, rozkazuje nam a beda, jak neni po jejim a kdyz neskaceme podle ni, tak nam jeste vynada. To fakt nejde a ja mam strach, aby to proste nezkousela i na detech. No uvidim, jakto nasi prijmou.

KAROLINKA - ale slib nam, ze nam budes taky casto psat :-) Muzes ttreba jen zkopirovat ten komentar od tebe z denicku k nam, abys s tim nemela tolik prace

Jinak si nevzpominam na zadne komentare, porad jsem jeste trochu v rausi.

Mejte se krasne
Kacica + Betynka

 
Anyone
Neúnavná pisatelka 17026 příspěvků 18.02.06 14:01

ahoj maminy,
kde jste?

Predem vam diky za reakce s postylkou,porad si s tou myslenkou pohravam(odstranit ty tycky),ve dvou letech-k narozkam uz dostane tu velkou opravdickou postel:)
Jenze se bojim,ze pri nasem spanku nespanku by byla velka krize..Taky bych chtela,aby kdyz uz bude spat na posteli,dosahl sam na kliku a mohl kdyztak prijit-musi mit v noci zavrene dvere,sebemensi hluk ho budi a Ajka v noci celkem vyrusuje..

Musim napsat,ze muj strach ze skolky vcera nebyl temer opodstatneny.Byl to opet on,vesele se hral,bezel za „tetou“ a vcelku(v ramci jeho chute)plnil i nejake ty hry.Dokonce dve nove maminky mu opet skocily na spek a ptali se me,jestli je tak hodny porad(hral tam na klavir a vypadl jak z reklami na to jakesi maslo),ze vypada jako andilek(to mi rika opravdu moc lidi,on vypada jak desny vzornak).Jen jsem se na to usmala.Kdyz jsem rekla,ze jdem domu,strihl si dva takove vystupy s valenim po zemi a jecenim,ze ty dve maminky byly v soku:)) a zaslechla jsem jen-no nazdar:) A jedna to vtipne okomentovala,ze to musi byt vztekly po me,protoze zna naseho tatinka a ten i na tenise je porad v klidu(pouze pokud nerupne vyplet:)
Toz tak.

A dneska se nam i darilo v plavani(jakoze posledni dobou se to kazilo prave kvuli tomu vzdoru a vztekani se),takze prestal jecet pri nasezeni „zelvicky“ na plavani a i skakal „sipku“ ze stoje z okraje(coz minule protestoval taky)-Vzdy jen vymrstil ten svuj pichlavy prstik,ukazal a „toto ne!“,ale dnes teda ze jo…

Kacica-to je fajn,ze jsi tak zaparila:) Na vesnici jsou lidi urcite „pratelstejsi“,ov­sem maji jine mouchy,ktere by se ti nelibili:) Ja osobne nesnasim-to jejich vecne strkani nosu do vseho a velke nafukovani veci.Nase firma je na jedne takove vesnici,takze tam pracuje spousta mistnich lidi a velmi me stvalo,ze kdyz se rano reklo A.....v poledne z toho byla cela abeceda a vecer…katastroficky scenar:))) A ta zavist…ajajaj…jen „chudaci“byli hodni,ale jak jsi neco mel,jak jsi si dovolil neco koupit,uz jsi byl „spatny“…
To ja zboznuju lidi v Jiznich Cechach,tak mile lidicky jsem jeste nevidela.tam bych chtela zit:)) To treba na trebonsku,kdyz jsme dojeli v noci a oni treba uz nikde nevarili,pani se nam snazila splasit neco k jidlu i jen tak,hodne ochotni,neokradali na jidle v restauracich:)))))­..nebo na Sumave..oo je…ubytuji i o pulnoci,pos­kakuji kolem vas,zavedou,do­poruci,nasmeru­ji…

:)) ja mam dnes takovou styskaci po cechach.kdyz jsme jeli z plavani,navrho­vala jsem,at se odstehujem,ze za stejnou praci bude manzel v Praze ci jinde v Cechach ocenen dvakrat tolik a ja ze to tam miluju.Ja vzdy tak laskuju.A on mi rek,at se teda odstehuju:( asi to zacnu brat vazne,tento tyden uz jsem to slysela trikrat!

Jo a Kacico-to rozmazlovani od babicek-to je des co?Ja kdyz jsme u tchanovcu,tak jsem porad ve strehu,uz je mi to samotne trapne-ale maly tam muze opravdu vse,moc mi to vadi,kdyz ja se snazim drzet doma urcita pravidla a tam je to za jedno odpoledne vsechno v lisi..a komandovani od malych deti se jim vylozene libi.mne ne.Ono to prijde roztomile,kdyz jsou takhle male a porouci dedovi,ze ma sedet v tom kresle,to otevrit to zavrit,tam skakat,tam vylezt,to snist,to nejist…ale az vyrostou a budou to delat porad,to uz budeme za to na vine my.
Minule jsem je tak jemne(opet!)ste­lovala,ze prece musi mit nejakou vychovu a respektovat dospele,na to mi rekli,ze jim to delaly babicky taky,tak oni to budou delat taky.Jsem jim rekla,ze jim to prece taky vadilo,tak proc by oni nemohli byt v necem lepsi,modernejsi a pokrokovejsi?
Desim se,az zacne teplo.Protoze zacnou jejich vecne vylety a budou chtit maleho sebou.To zni hrozne ze?Jenze bez dozoru tam jeste nebyl a ja vim!jak se k detem chovaji bez dozoru-delaji presny opak nez rodice-schvalne,aby meli s nema tajemstvi,aby byli proti rodicum a meli prevahu.(to mi rekli do oci,ze to tak delaji se starsi vnuckou)Takze na vyletech hranolky,zmrzlin­ky,parecky,co­ca-cola,pivo....­.brrrrr.A pro­toze vi,ze jsem na to alergicka,budou to delat tuplem.Starsi vnucka ma 4r a oni berou maleho podle ni.Ze kdyz ona muze to,maly to uz muze taky..Takze ja u nich porad strazim,dele jak na pet minut ho nenechavam bez dohledu(a i to mu do te pusy urcite neco vpasuji!)ale co az prijde jaro a oni zavolaji,ze ho chcou na vylet?vecne se vymlouvat-to nezabere,nejsou vubec hloupi…ach jo…

No koncim tady svou story,doufam,ze kdyz mate denicek na hlavni strane,budete aspon vice psat.

pa

Any a Sebastianek 18m

 
Karkule
Kecalka 333 příspěvků 18.02.06 21:32

Ahoj holky,

taťka nám odešel na hokej do hospody,tak napíšu aspoň pár řádků.Vůbec nestíhám.Poslední dva deníčky jsem nečetla,takže nejsem vůbec v obraze,co tu probíráte.
Pustili jsme se doma do té přestavby.Týden jsme vyklízeli pracovnu.Bylo tam skladiště všeho možného,za těch 12 let se to nahromadilo,hrů­za.No a teď další týden stavíme zeď,aby se ta místnost přepažila a tím vznikne další dětský pokoj.A protože by tam nebylo světlo,tak jsem vymyslela,že se kousek udělá z Luxfer a když ten pokoj bude barevný,tak taky ty Luxfery jsou modrý a bílý.No když jsem viděla cenu,myslela jsem,že mě omejou,ale vypadá to moc hezky.Jen je to pěkná piplačka to postavit.No pak ještě zavolat malíře,aby to vymaloval a bude se stěhovat.Doufám,že to zabere už jen další týden.Stírat denodenně podlahu z podkroví až do sklepa ,mě dohání k šílenství.

Jo,nevím,jestli jste se už dohodly na konkrétní datum srazíku u Karolinky,ale počítám s tím.

Tak zatím.Budu se snažit dočíst aspoň pár komentářů a pak se ozvu.

Ahoj VLAĎKA

 
karolina2
Zasloužilá kecalka 534 příspěvků 18.02.06 22:15

Ahoj Any,

chci tě povzbudit. Nenech se sebou tachánovci manipulovat. Ty jsi zodpovědná za svoje dítě, za jeho výchovu. Jestli z něj vyroste člověk, který si bude myslet, že se kolem něj točí svět a v dospělosti s hrůzou zjistí, že to tak není, nebudou to mít na triku prarodiče. Možná jsem extrémista, ale já na tvém místě bych jim na rovinu řekla, že malýho jim nepůjčím, protože na ně není spolehnutí. Dokud nezačnou sekat latinu, samy s ním nebudou. Ve mně se úplně pění krev, když to čtu. Tak buď statečná a nenech si nic líbit. Sebastiánek si takový zacházení nezaslouží. Má právo, aby z něj vyrost soběstačnej zá:,–(ovej chlap.
Promiň ten výlev, ale fakt mě ti tvoji tchánovci namíchli.

Karolinka

 
Kacica
Ukecaná baba ;) 1403 příspěvků 19.02.06 13:08

Ahojte holky,
tak jak mela Betka ten pekny blinkaci vecer, tak jsem to zrejme chytla od ni a vcera jsem si teda uzila jak naposledy, kdyz jsem byla tehotna. Bylo mi tak silene zle, ze jsem nemohla ani vstat z postele. Dneska uz je to lepsi, ale porad jsem jak blato, nastesti uz mam „jen“ prujem, ale nechce se mi zvracet. Myslela jsem, ze to je opravdu jednodenni zalezitost, ale zrejme uz nejsem nejmladsi a tim padem to bude trvat dyl :-(
Takze Risa sel s Betkou na prochazku a ja misto spani vysedavam tady :-)

Snad to do zitrka prejde, abych mohla na srazik.

ANY - ja bych ty tvoje tchanovce asi roztrhla vejpul, nasi sice rozmazlujou, ale s tim jidlem si nedovoli a taky doufam, ze si daji rict, no uvidime

Mejte se krasne, jdu se kuryrovat
zelena Kacica

 
karolina2
Zasloužilá kecalka 534 příspěvků 19.02.06 20:55

Ahoj všem,

doufám, že jste si taky krásně užívali sluníčko. Byla jsem s Eliškou na půl hodinky venku kašel nekašel. Vezla jsem jí teda ve fusaku v kočárku, aby byla v teple. A moc jsem si to jarní povětří užívala a snažila se nemyslet na to, že to skutečné jaro vypukne nejdřív tak za dva měsíce…

Východočeský srazík - Vzhledem k plánům naší rodiny, mně se to nakonec vykrystalizovalo na jediný datum, a to 11.3. v sobotu. Všechny letní maminky jsou zvány, ale dejte předem vědět, kdo přijedete, abychom když tak vystěhovali nábytek do kůlny :).
Navrhuji začátek na půl desátou dopoledne, ale můžete klidně přijet i později. Děti můžou po obědě přespat u nás, jedné z vás můžeme půjčit cestovní postýlku. Pokud víte, že váš prcek určitě před spaním řádí a ostatní by budil, je možnost děti uložit do dvou místností. Navrhuju, abyste svým dětem obědy raději přivezli, přeci jen nevím, jak co kdo jíte. A jestli nejste proti, my mámy si objednáme dovoz pizzy. Konec bude, jak se komu hodí. (Pro mě je nejpozdější čas tak v půl sedmé, abych v klidu uložila Eli.)
Jů, já se už tak těším!

Tak se ozvětem jak kdo přijedete.

Karolinka a Eliška (18m + 17d)

 
Anyone
Neúnavná pisatelka 17026 příspěvků 20.02.06 14:24

cauky,
predem-

Karolinko-tvemu novemu denicku hodne stesti!!!Uz jsem ho videla na hlavni strance:) A preju,at je navstevnost co nejvyssi.
(ovsem,bud nam verna:))
Budu tajne smirovat:),jsem ateista,ale stejne me to zajima:)

Tchanovci-Ani bys,Karolinko,ne­verila,jak me tvuj komentar potesil.Nekdy si rikam,ze to vidim zbytecne tvrde,vzdyt jsou to preci hodni lide a ja je mela vzdy rada.A mam tendenci si za to i „nadavat“.K starsim lidem mam uctu a verim,ze maji nejake zkusenosti,ale pak prijde neco takoveho a je to.
To „pujcovani na vylety“me fakt dost trapi a je pro me tezke jim rict -to jednoduche Ne.:( Jsou to lide opravdu hodni,verim,ze umyslne neublizuji,ale oba dva jsou velmi dominantni a tvdohlavi,tezko jich presvedcit o jinem nazoru.Mozna by to stalo udelat velkou bouri,bohuzel to porad odkladam a priznavam-bojim se toho,protoze je to rodina.Nemyslim tim jen,ze jsem je vyvdala,ale pokud tady vite,seznamila jsem se s manzelem na pohrbu:) a proto je jasne,ze jsme urcitym zpusobem „zarodinovani“(sa­mozrejme ne pokrevne!:)dri­ve,nez jsme se dali do kupy my dva.Znaji se(uz spousty let) rodice,teticky,ba­bicky,tchanov­ci me znaji od mala…pokud udelam bourku tam,vrati se mi to od jinut..pekelne zahackovani..Pre­myslela jsem,ze kdyby se mezi nama neco stalo a rozvadela bych se(samozrejme nechci,ale clovek nikdy nevi)jeden z nas by ztratil veskere pribuzenstvo…ale to je sci-fi,to sem nebudu tahat:))
Taky krom teda rodinne stranky je mi predhazovano,ze „musim byt vdecna“.Ze zacatku nam hodne fin.pomohli(ja samozrejme vdecna jsem,ale slyset to furt nemusim)
Je mi to pochopitelne lito,drive jsem k nim mela o dost bliz,ted mi prijde se to kazi cim dal vic,hlavne tim nerespektem ke mne-tedy co se tyka vychovy ditete..
Proste porad jsou to kapky do poharu trpelivost,snazim se resit diplomaticky nebo s „malou valkou“,ale vzdy se desim toho:) ze prave na te dalsi navsteve se to u me prelije:))

no..tchyne jsou tak na samostatny denicek,tak uz to radeji ani nebudu rozvadet.

fuj,fuj,to jsem se vykecala:)

A vychodocesky srazik zavidim:) musim priznat,ze Hradec jsem pridala do svych oblibenych mest,protoze se mi moc libil.I tam bych si umela predstavit zit.Byli jsme na periferii,kde to bylo jako na vesnicce,pritom stacilo prejet deset minut a byla jsem v centru krasneho velkeho mesta:) Uz jsem lanarila,ze v zari doufam,ze zas manza postoupi na mistrovstvi a opet se tam podivam(ale klidne i bez sportovniho utkani,jen tak:)

Tak pa,za hodku se tu stavi kolegyne z prace,jsem celkem zvedava co bude mit za hlasky(je to takova jeduvka jedovata:)

PS:nazorny priklad deformace emimina:nainst program na DVD a porad na to koukam,proc se to jmenuje AnyDVD-a porad nemuzu prijit na to,jak to,ze se mi do toho zamotalo emimino?:)))) nanapadlo me na to koukat jako na anglicke slovicko,nybrz jsem proste stale videla svou prezdivku:)
 papa

Any a Sebastianek

PS:nazorny priklad deformace emimina:nainst program na DVD a porad na to koukam,proc se to jmenuje AnyDVD-a porad nemuzu prijit na to,jak to,ze se mi do toho zamotalo emimino?:)))) nanapadlo me na to koukat jako na anglicke slovicko,nybrz jsem proste stale videla svou prezdivku:)

 
Anyone
Neúnavná pisatelka 17026 příspěvků 20.02.06 14:25

cauky,
predem-

Karolinko-tvemu novemu denicku hodne stesti!!!Uz jsem ho videla na hlavni strance:) A preju,at je navstevnost co nejvyssi.
(ovsem,bud nam verna:))
Budu tajne smirovat:),jsem ateista,ale stejne me to zajima:)

Tchanovci-Ani bys,Karolinko,ne­verila,jak me tvuj komentar potesil.Nekdy si rikam,ze to vidim zbytecne tvrde,vzdyt jsou to preci hodni lide a ja je mela vzdy rada.A mam tendenci si za to i „nadavat“.K starsim lidem mam uctu a verim,ze maji nejake zkusenosti,ale pak prijde neco takoveho a je to.
To „pujcovani na vylety“me fakt dost trapi a je pro me tezke jim rict -to jednoduche Ne.:( Jsou to lide opravdu hodni,verim,ze umyslne neublizuji,ale oba dva jsou velmi dominantni a tvdohlavi,tezko jich presvedcit o jinem nazoru.Mozna by to stalo udelat velkou bouri,bohuzel to porad odkladam a priznavam-bojim se toho,protoze je to rodina.Nemyslim tim jen,ze jsem je vyvdala,ale pokud tady vite,seznamila jsem se s manzelem na pohrbu:) a proto je jasne,ze jsme urcitym zpusobem „zarodinovani“(sa­mozrejme ne pokrevne!:)dri­ve,nez jsme se dali do kupy my dva.Znaji se(uz spousty let) rodice,teticky,ba­bicky,tchanov­ci me znaji od mala…pokud udelam bourku tam,vrati se mi to od jinut..pekelne zahackovani..Pre­myslela jsem,ze kdyby se mezi nama neco stalo a rozvadela bych se(samozrejme nechci,ale clovek nikdy nevi)jeden z nas by ztratil veskere pribuzenstvo…ale to je sci-fi,to sem nebudu tahat:))
Taky krom teda rodinne stranky je mi predhazovano,ze „musim byt vdecna“.Ze zacatku nam hodne fin.pomohli(ja samozrejme vdecna jsem,ale slyset to furt nemusim)
Je mi to pochopitelne lito,drive jsem k nim mela o dost bliz,ted mi prijde se to kazi cim dal vic,hlavne tim nerespektem ke mne-tedy co se tyka vychovy ditete..
Proste porad jsou to kapky do poharu trpelivost,snazim se resit diplomaticky nebo s „malou valkou“,ale vzdy se desim toho:) ze prave na te dalsi navsteve se to u me prelije:))

no..tchyne jsou tak na samostatny denicek,tak uz to radeji ani nebudu rozvadet.

fuj,fuj,to jsem se vykecala:)

A vychodocesky srazik zavidim:) musim priznat,ze Hradec jsem pridala do svych oblibenych mest,protoze se mi moc libil.I tam bych si umela predstavit zit.Byli jsme na periferii,kde to bylo jako na vesnicce,pritom stacilo prejet deset minut a byla jsem v centru krasneho velkeho mesta:) Uz jsem lanarila,ze v zari doufam,ze zas manza postoupi na mistrovstvi a opet se tam podivam(ale klidne i bez sportovniho utkani,jen tak:)

Tak pa,za hodku se tu stavi kolegyne z prace,jsem celkem zvedava co bude mit za hlasky(je to takova jeduvka jedovata:)

PS:nazorny priklad deformace emimina:nainst program na DVD a porad na to koukam,proc se to jmenuje AnyDVD-a porad nemuzu prijit na to,jak to,ze se mi do toho zamotalo emimino?:)))) nanapadlo me na to koukat jako na anglicke slovicko,nybrz jsem proste stale videla svou prezdivku:)
 papa

Any a Sebastianek

 
Anyone
Neúnavná pisatelka 17026 příspěvků 20.02.06 14:28

omlouvam se za dvakrat odeslane a jeste navic s dupl PS:)
nak se mi to kouse,
pa
 Any

 
Brandais
Kecalka 473 příspěvků 20.02.06 16:25

Ahoj,

tak mám konečně chvilku, víkend jsme strávili na chaloupce, dneska jsme byli plavat, pak na spací procházce, pro Emu do školy, na 7leté kontrole (koho by to zajímalo, Ema má 117cm a 20 kilo, tlak 105 na 55, puls 78, 22 zubů (už jí vyrostly dolní šestky) a jinak vše OK), teď jsme strávily půlhodinku u klavíru (dneska to zas byly nervy, doufám, že časem to dítě snad začne cvičit samo, ale zatím je to teda boj) a teď oba svačí.

Any - deníček NEČTU!!! Kecám, to víš, že jsem ho přečetla :-). Ale nedělám ŽÁDNÉ ZÁVĚRY! :-)))) Jednou snad Pepíno mluvit bude, no ne?
A s těmi tchánovci… někdy mám slabé chvilky a mrzí mě, že moje děti vlastně nemají prarodiče, ale na druhou stranu to mám v tomhle jednodušší, nemusím se pohybovat na hraně a přemýšlet jak říct to nebo ono. Naše děti si nikdo nepůjčuje, jednou za čtvrt roku absolvujeme zdvořilostní návštěvu, kde si samozřejmě jednak ohlídám, co potřebuju, a druhak tím, že děti neznají, tak se sice dozvím, co dělám špatně, ale netroufnou si to nějak měnit, ani to nemá smysl na těch pár chvil. Každopádně ti to nezávidím, není to jednoduché, ale pokud bych to měla řešit já, pak pokud bych neměla jistotu, že je s dětmi zacházeno dle mých představ, nepůjčila bych je. Já jsem na to zvyklá už 7 let, že mi děti nikdo nehlídá, střídáme se jen s manželem, ale spíš a radši jsme s nimi oba najednou, takže mi to ani nepřijde. A než slevovat ze svých zá:,–(… ale u tebe je to jiné, píšeš, že jste se měli rádi a že vaše rozdílné názory ohledně dítěte ten vztah narušují… těžké, moc těžké! Asi by sis měla prostě stanovit priority, co je pro tebe nejdůležitější, a pak podle toho postupovat. Věřím, že to zvládneš!

Kačica - bylas to ty s tou melasou??? Já mám dva druhy a ani na jednom nic o nevhodnosti pro děti není, naopak je to v mnoha knihách zmiňováno, i takovým „extrémistou“ :-), jako je docent Fořt. Ale popravdě, Pepčovi nesladím, maximálně se k němu dostane med nebo sladěnka nebo ta melasa v nějaké buchtě, přímo ne. A taky v MM :-(((((, bohužel mě pořád honí mlsná.

Karolinko - mně se 11. 3. hodí, ale asi bychom dojeli trošku pozdějc. S jídlem si nedělej starosti. Taky se moooc těšíme!

Zuzana a Pepi (18m a 15d)

 
hromix
Ukecaná baba ;) 2185 příspěvků 20.02.06 20:29

Ahojky.
Jsme zpet z vyletu a Anie si ho krasne uzila! Tolik novych lidi a prostredi, ze prvni vecer neusnula do pul jedenacte!!! (normalne usne do osme vecer). A nase mluveni pokracuje. Opakuje, obcas jen prvni slabiky, ale jde ji to uzasne :-). Jako profik rika do telefonu „alooo“, kdyz reknu „jdeme koupit caj“, tak zopakuje „cai“, proste fakt bomba! Verim, ze tedy do roka a pul bude mluvit dle tabulek :-)

Zuzano - jeste k tem cm u Pepina - me nejakych 75cm nezarazilo - Anie ma asi 78cm a tak jsem jen premysela, jestli je mozne, ze bych prehledla, ze je Pepino mensi :-)

Any - jak psala Zuzana - s temi tchanovci a vazbama je to moc tezke… drz se! A sama se nikam nestehuj!!! :-)

Dnes jsem si udelala radost a koupila Anie krasne letni saticky v sekaci :-). No blazen :-))) Ale radost mam ohromnou. Ma nalada je posledni dny znacne poklesla a tak jsem rada za takova mala rozptyleni a radustky…

Tak zatim pa

Hromix a Anie

 
petit
Kecalka 337 příspěvků 20.02.06 21:38

Ahojky!

Tak než jsem se rozhoupala napsat do deníčku, už tady je nový. Holt ta práce žere člověku spoustu času, a navíc ta proklatá brněnská střevní chřipka mi minulý týden taky dala pěkně zabrat.

Co se týče tématu nového deničku - jsem hotová raz dva - Danyho repertoár je mami, tati, babi dědy, a pak pár zástupců z říše zvířat a hotovka. Ty slova co umí, vyslovuje dokonale a pořád je piluje, ale dál nezopakuje ani ťuk. Asi je po babičce ( mé mamce) - říkal mi můj dědeček, že se naučila mluvit až ve 4 letech, že dávno dokázala napočítat 360 vajec - bydleli na statku s drůbežárnou - a zabalit je, ale slovo z ní nevypadlo.) Ale můžu vám říct, že teď to teda dohání, tak si myslím, že ti naši nemluvkové to taky doženou, až nám budou brnět uši.

Taky se chci „pochlubit“ s naším jídelníčkem, když už jsem to nestihla do minulého deníčku. Za prvé - Dany jí pořád, neustále žebrá nějaké jídlo, od kohokoliv, kdo jí, všechno mu chutná, všechno chce. Dítě, které nechce jíst je trápení, ale toto není o moc lepší. Zkuste s takovým žroutem jít do restaurace - klidně obchází i stoly úplně cizích lidí a krade jim jídlo.
Z toho vychází taky skladba našeho jídelníčku. V týdnu, kdy jsem sami, jí docela zdravě, ale o víkendu - vaříme často společně s babičkou - samé dobroty. Taková jídla jako vepřo knedlo zelo, nebo knedlíky se svíčkovou, by mohl pořád. To asi musí to děcko mít v genech. Holt to co nechci, aby on jedl, nesmíme jíst ani my. Což s chlapama nejde vždycky zařídit.

snídaně - chleba s máslem nebo lučinou nebo o víkendu buchta
svačina - ovoce
oběd - polévka - nejlépe vývar - téměř dospělá porce, ve všední den zelenina, a o víkendu něco s české kuchyně
odpoledne - jogurt - bílý + ovoce
večeře - kaše, nebo to co má manžel k večeři - rizoto, těstoviny, atd.
A mezitím pořád něco - spousty ovoce ( zeleninu hůř kouše), spousty křupek ( ty se u nás do jídla teda nepočítají), a to co se mu podaří vyžebrat.
Naštěstí teď má tolik pohybu, že asi 3 měsíce už nic nepřibral, jinak z něj bude koule. Ještě, že máme tak velký byt a zahradu, a mám ho kde nechat vyběhat.

Tak se zatím mějte. Přeji rychlý a úspěšný boj s bacily, viry a tchány.
A já utíkám ještě žehlit a vypravit manžela na služební cestu. Vztáváme ve 3,30, protože letadlo mu odlítá už 5,45. Tak mne ráno čeká cesta na letiště, pak domů, vypravit malého babičce a pak zase zpátky do města do práce To se teda těším!

Ahojky Petra a velký žrout Daneček.

 
hromix
Ukecaná baba ;) 2185 příspěvků 20.02.06 22:09

Holky, jeste se vas chci zeptat, jake planujete a kdy koupit GOLFKY. Tj, aby to bylo jeste lehci nez sportak, kdyz uz dite bude vic chodit nez se chtit vozit,…
A jake asi existujou nejlehci golfky? A budete i u nich chtit nanoznik regulerni strisku? Ja chci u nich hlavne polohu i do lehu (napr. Marco Sleepy). A nejaky nakupni kosicek by se taky hodil (a pritom prazdny nic nevazi…)
Budu moc rada za vase nazory, prip. jiz vyhlednute znacky!!!!

Pa

H.

 
Karkule
Kecalka 333 příspěvků 20.02.06 22:32

Ahoj holky,

podařilo se mi dočíst všechny komentáře,takže

KAROLINKO - počítám se srazíkem 11.3.Mám upéct štrůdl ? Opravdu si troufneš nás mít doma skoro celý den ? No a ještě taky musíš upřesnit cestu,jak se k Tobě dostaneme.

EVUCHO - taky tě moc ráda zase uvidím a samozřejmě i Matýska.

ANY - s těma tchánovcema je to těžký.Já bych byla moc ráda,kdyby si Marťu vzali k sobě aspoň na odpoledne, o výletě si můžu nechat jenom zdát.Ale já nemusím mít strach,že by mu dali něco k jídlu,co bych nechtěla.Dostane jen to ,co schválím.Dokonce jednou jsme jeli do Hradce do obchoďáku,Marťa byl nejdřív doma s holkama a pak šli s kočárem k babičce.Ta měla napečený koláče s tvarohem a Šárka rezolutně trvala na tom,že to Marťa nesmí,že mu to nedávám a tak čekali,až přijedeme.No já jsem mu je pak samozřejmě dala.Tohle mi fakt nevadí.Ale řekla bych,že je to věkem. A s počtem dětí jsem už trochu otupělá,takže jestli dostane koláč nebo ne,je mi jedno.Ale stejně jsem ocenila,že čekali na mě,co tomu řeknu.
No a ten nočník,zkoušela jsi dát malýho na záchod ? Některý děti bojkotujou nočník,ale na záchod choděj.No a dneska jsem si na Tebe vzpomněla,když jsem Marťu třikrát převlíkala.Došli mi plíny,tak jsem mu dala jen obyčejný a on při každým čůrání byl uplně mokrej.A to jsem mu chtěla začít dávat bavlněný.No nevím.A ještě ke vztekání.Minulý týden si Marťa lehl na zem na silnici,protože chtěl jít ještě kousek pěšky a ne autem.

GABIKA - myslím,že Ti nikdo neodpověděl ohledně osahávání pindíka.Tak u nás to teda nehrozí.Až mi je to divný.Marťa si na něj vůbec nesahá,on snad ani neví,že ho má.Bajo,ví,protože na něj nesmím sáhnout ani já ,o nějakým přetahování předkožky nemůže být ani řeč.No ono ani není co přetahovat,má tam tak dvoumilimetrovou dírku a to je všechno.

No a nakonec,abych uklidnila MARŤOCH ,napíšu náš jídelníček.( ZUZKO,Ty ho prosím ani nečti )

Po probuzení zakřičí mňam,mňam - takže kojení
Snídaně - chleba nebo rohlík se sýrem nebo se šunkou,k tomu kousek rajčete nebo červený papriky.K tomu upíjí moje kafe ( teda meltu s mlíkem ).
Svačina - podle toho ,kdy vstává a jak dlouho snídá - většinou křupky,kousek jablka nebo babysušenky.
Oběd - hustá polívka - bramboračka,nu­dlová,kopračka,pór­ková,chlebová.

 • druhý jídlo,jak kdy - většinou bramborová kaše nebo omáčka s knedlíkem - má je moc rád - už měl svíčkovou,hovězí na houbách ( bez hub ),rajskou.nebo špagety - tomu se hrozně smál,jak to leze do pusy.
  No,takže má většinou to co my,jen ne kořeněný a ne tak slaný.No a už měl i řízek,bez strouhanky.To mi připadá vlastně neškodný,je to jen udušený maso.
  Po obědě uspávací kojení.
  Odplední svačina - ovoce, přesnídávka nebo jogurt.No a když jdeme třeba někam na návštěvu,tak tam sní kde co,tak má pak jogurt k věčeři.
  Večeře - buď ten jogurt nebo,to,co zbyde od oběda nebo chleba s něčím.
  Večer uspávací kojení.
  K pití mu dávám čaj,vypije tak dva ,tři čtvrtlitrový hrnky za den,buď bylinkový dětský nebo ovocný nebo heřmánek.Podle toho ,co mám doma.

MARŤOCH - tak snad jsem Tě uklidnila.Jo a na opruzený zadeček mám dlouhá léta vyzkoušený AVIRIL BABY,ale prý se přestal vyrábět,tak nevím.

Jo a ještě Vám musím napsat,že jsem byla poprve s Marťou ve společnosti.Byli jsme na dětským karnevalu,nejdřím jsem si myslela,že je ještě malej,a že se třeba bude bát.Jenže on byl ve svým živlu,nebál se vůbec nikoho,od holek dostal autíčko,tak si tam lehl na zem a jezdil si s autíčkem.No,taky podle toho vypadal.Ale byl moc spokojenej.Tak jsem taky byla ráda,že se tam nebál.Ovšem jediný,co mě mrzí,je to,že všude chodíme bez taťky.Teď je to omluvitelný,má dost práce doma,ale on je takový vlastně pořád.Nikam s námi nejde,pořád řiká,že je Marťa na všechno malej.Nechce s námi jít ani do bazénu ani na koupaliště,no a o dovolený už jsem tu psala.To mě fakt mrzí,ale nechci kvůli němu pořád sedět doma.Jen si myslím,že bysme měli dělat všechno společně,jako rodina.No,jenže on vůbec nechápe o čem mluvím.Nepije,nem­látí mě,ženský neshání,peníze vydělá,tak neví,proč si pořád stěžuju.Jo,chlapi jsou z Marsu.

Končím trochu mrzutě,ale vždycky může být ještě hůř.

Tak se mějte,VLAĎKA a MARTÍNEK

 
Karkule
Kecalka 333 příspěvků 20.02.06 22:44

Ahoj HROMIX,asi se nebudeš divit,když řeknu,že vozím Marťu ještě v hlubokém kočáru.Na jaře z něj udělám sporťák a tak končí veškerý moje kočárkování.No­jo,jenže já s ním jedu jen do města a nemusím do autobusu nebo podobně.Takže Ti teda moc neporadím.Máte to ve větším městě složitější,aspoń v něčem.

Měj se VLAĎKA

 
karolina2
Zasloužilá kecalka 534 příspěvků 21.02.06 00:08

Ahojky,

Zuzana, Vlaďka - Pošlu vám SZ s popisem cesty. Dejte vědět, jestli všechny pojedete autem. Můžu poslat mailem mapku. Jestli pojedete třeba i MND, dejte vědět, popis tomu přizpůsobím.

Vlaďka - Štrůdl určitě upeč! ?:))) A jestli vás zvládnu celý den? Nevím :))). A vy mě?

Hromix - Posílám SZ.

Karolinka a Eliška (18m + 18d)

 
Kacica
Ukecaná baba ;) 1403 příspěvků 21.02.06 14:10

Nazdarek holky,
tak v prve rade musim napsat jednu vec VLADKO, ja chci taky strudl!!!!!!!! Mohla bys sem aspon hodit receptik, treba bych se dokopala ho i vyvalet a upect :-) Ale ten je fakt skvelej. Samo, ze bych taky rada na srazik, ale do Hradce je to od nas docela daleko, ale uz kvuli tomu strudlu bych premyslela, ze pojedu, kdyby to bylo jen trochu bliz. Tak si to holky uzijte a hlavne hodne fotte (mohly bychom vyhlasit soutez, kolik deti se vam podari zachytit na jedne fotce bez toho, abyste je drzely :-))) abychom vedely, jak jste se mely.

U nas nic noveho, Betka je nastesti zdrava a me je taky dobre, bohuzel je u nas ted docela mokro a vsude vylezly ty psi hov.., jak roztal snih, takze jsem dneska musela na jednom miste prenaset! kocar a to bylo na chodniku, jinak bych se proste nevyhla, to jsem teda sakrovala pekne. Ale uz vykukuje slunicko, tak po spani pujdeme jeste ven.

Betka ted vsechno neuveritelne komentuje, dneska jsme byly koupit ryby (kousek od nas je rybarna, kde maji zive, ktere vam zabijou a vykuchaji) a nejaky pan se tam pasoval se zebrikem stylem „a je to“ a Betka na to chvili kouka a pak prohlasi „nendeto“, musela jsem se zacit rehtat.

Pak me jeste strasne rozesmal Risa, kdyz se poprve pokousel pect chleba v pekarne, vsechno jsem mu popsala a na lince nechala recept. Jednak na to zapomnela a zapnul to pozde a pak rikal, ze je tam takova divna hmota, ze to asi nebude ono. No popletl vsechno co mohl, ale hlavne si „trosku“ spletl miry a misto 350ml tam dal 3,5l vody :-)))) A kdyz jsem se ho ptala, jestli to tam odmeril spravne, tak rikal ze jo a pak jsem se ho ptala, proc to nedelal tou odmerkou, kterou mel nachystanou a on rikal, ze by to musel delat na 10× a z toho teprve vypadlo, ze toho tam dal 10× tolik :-))) No ja byla mrtva, kdyz mi pak rikal: „A tys rikala, jak je to desne jednoduchy“.
No tak priste uz si to bude pamatovat.

HROMIX - ja bych chtela golfky, ktere budou pasovat k nasi autosedacce, abych mela na druhe ditko i ten podvozek, ted jsme ho nemeli a dost mi chybel, mam slibene od kamaradky maxi cosi po jeji holcicce, tak snad to vyjde, nove se me kupovat nechcou

ZUZANA - tak to jsem z toho jelen, na vsech, ktere jsem videla ve zdrave vyzive bylo to upozorneni do 3 let nevhodne. No kazdopadne pouzivam spis med a glukopur, takze melasu necham preventivne jeste odpocivat, stejne ji nepouzivam, spis ujizdim na javorovem sirupu mnam

ANY, MARTOCH - tak jsem si rikala, jestli nechchete taky nekdy prijet na brnensky srazik, mohly bychom ho udelat u nektere doma,a byste mohly zustat cely den, pro Vas to neni zase tak daleko? Pripadne samo, kdo by chtel jeste, ale neuvedomuju si, kdo tady jeste bydli pobliz Brna
Mejte se krasne
Kacica + Betynka

 
Brandais
Kecalka 473 příspěvků 21.02.06 16:32

Ahoj,

mě z tý naší holky asi klepne. Včera jsme cvičily klavír, tak všechno zahrála z not, jako by nic a dneska přijdem na hodinu a ona co takt, to minimálně jedna chyba, takže jeden řádek hrála 5 minut a přitom se milionkrát opravovala a nakonec se rozbrečela, že to neumí a nikdy se to nenaučí. Přijdem domů, sedla ke klavíru a zahrála to bez chyby. Je fakt, že jsem dneska musela vzít s sebou Pepu, protože manžel byl pryč, takže se moc nemohla soustředit, protože Pepíno jednak pořád brebentil a řehnil se a taky pořád do něčeho lezl. Učitelka naprdlá, že Ema necvičila, navíc Pepíno jí docela vadil, tak jsme všechny odcházely rozladěné (Pepa byl samozřejmě v absolutní pohodě). Tak jsme rovnou začaly cvičit ty nové úkoly a Emule se sekla, že jí to nejde. Normálně hraje z listu - zahraje jeden takt, otočí se na mě a kouká. Tak říkám, proč nehraješ dál? Já to neumím. Co je tohle za notu? G. Tak ho zahraj. Zahraje. Proč nehraješ dál. Já to neumím. Co máš nad tím G? C. Tak proč to nezahraješ? Nevím. A tímhle stylem půl hodiny. Moje nervy!!! Uáááááááááá!!!!

Pak se zeptám, jestli má úkol. NEVÍ. Co bylo k obědu? NEVÍ. Co říkala paní učitelka? NEVÍ. Dělá si ze mě srandu nebo zkouší, co vydržím? To se ale děvenka spletla, já vydržím víc než kůň! :-)))))) No nic, aspoň jsem si postěžovala. Hlavně že jsme zdraví, že jo.

Cibulko - včera ti muselo zvonit v uších. Pekla jsem ten tvůj tvarohovej koláč. Asi 4× jsem se šla koukat, jestli jsem si ten recepis opsala dobře. Když jsem smíchala tu tvarohovou směs, bylo to úplně tekutý! To je normální? Přiznám se, že jsem dala jen 375ml mlíka a pak jsem vyměkla a ten zbytek už jsem tam radši nedala, to už by byla úplná voda, ne? Ale výsledek je dobrej, i když toho tvarohovýho spodku je docela málo a tý celozrnný drobenky docela hodně, že by to bylo tím, že jsem nedodržela ten recept :-)???

No nic, mám tu horu práce, tak s chutí do toho :-(((.

Zuzana a Pepča (18m a 16d)

 
karolina2
Zasloužilá kecalka 534 příspěvků 21.02.06 20:39

Ahoj maminky,

dnes u nás byla moje mamka. Eli byla moc ráda. Vidím, že už jí docela asi prarodiče začnou chybět. Vídáme se s nima jen asi co dva měsíce, je to holt daleko. Tak je mi to až teď najednou trochu líto. Když řeknu Elišce, že zítra přijede babi a děda, běží hned ke dveřím. Tak vysvětluju, že přijedou až se vyspinká a ona se normálně skoro rozbrečí…
Jinak jsme dnes samy, taťka dnes odjel služebně do Brna a vrátí se někdy v noci.

Eliška je v poslední dnech nějaká vztekací. Má teda normálně divočejší temperament (asi po mně :o), ale tohle vztekání je takové ošklivé. Včera to trvalo 40 minut. Skoro o sobě nevěděla. Válela se po zemi a bouchala kolem sebe rukama i nohama. Už jsem to dvakrát zažila (někdy kolem jejího roku). Tenkrát nám moc pomohlo objímání, tak jsem to zkusila i včera. Myslím, že to bylo docela účinné, spala pak dvě a půl hodiny :). Já jsem teda potom byla docela grogy. Snad už se to nevrátí.

KAČICA - Tak to Bětčino „nendeto“ mě totálně dostalo! Zahýkala jsem si jako osel :))).

ZUZANA - Moc s tebou cítím a i s Emou. Tuhle povahu jako ona mám tak trochu taky. Nepomohla by jiná učitelka? Nějaká víc podle Komenskýho :).

Holky, holky, kde je vám konec?

Karolinka a Eliška (18m + 19d)

 
Rozeta
Zasloužilá kecalka 515 příspěvků 22.02.06 00:10

Ahojte,

konečne som sa dokopala k písaniu, čítam síce poctivo, aj chcem vždy niečo napísať, ale nepodarí sa mi to :-). Už som nepísala asi dva týždne o našich novinkách, za ten čas sme boli chorí, našťastie nič vážne, soplíky, kašeľ… Klasická škôlkova choroba, malá vždy niečo dovlečie a chudák Krištofko to chytá…
Teraz cez víkend sme boli u svokra na východe, najviac som sa desila cesty, lebo je to cca 450 km a od dovolenky v lete sme tak dlho necestovali. Ale decká boli perfektné, väčšinu cesty prespali alebo pozerali rozprávky. U svokra si užili hlavne hračky, dovliekli sme ich kopec aj domov - rôzne Lego, modely áut … Krištofko sa najviac vytešoval z mestskej hromadnej dopravy :-)… holt, je to vlastne dieťa z dediny, hoci kúsok od Bratislavy :-). Strávili sme napr. strašne dlhý čas pozorovaním električiek, autobusov, aj nejaký traktor a snežný pluh sa tam mihol.
S užitím si svokra to bolo horšie, postupne vo mne rastie presvedčenie, že mu naše deti vadia :-(. Hlavne malá, na Krištofka je ešte celkom vy:,–(ený, lebo je presvedčený, že sa naňho podobá.
Neviem, čo je horšie, či svokrovci, ktorí nerešpektujú rodičov a všetko dovolia alebo takí ako môj svokor, ktorý neustále vychováva. Vadilo mu všetko, čo malá nerobila ako dospelá. Nehovorím, že ona je anjelik, dosť často vytočí aj mňa, ale fakt si nezaslúži, aby dokolečka počúvala, že je zlá, že je škaredé dievčatko, ktoré takéto veci nemá robiť atď. Vadilo mu, že nevydrží, kým bude hotový obed a stále „mňaukala", že je hladná, že nedojedla jedlo.. a milión iných vecí. Ešte by som prežila možno aj to, ak by to bolo vyvážené pochvalami, ale za celý čas som nepočula na jej adresu asi nič pozitívne. Ona chúďatko napr. dedkovi rozprávala, aký si vymyslela matematický príklad, dobre ho vypočítala a on na to ani nezareagoval. Alebo mu natešene rozprávala, ako sa naňho tešila a on len tak formálne prehlásil, že on tiež…
Celé je to veľmi veľmi skomplikované tým, že je vážne chorý a netušíme, ako dlho bude žiť. Snažím sa zvaľovať jeho správanie na chorobu, ale bohužiaľ, podobne sa správal aj posledné dva roky… Asi odkedy mu zomrela manželka, manželova mama - čo tiež chápem, ale povedala som si, že on má na svoje nálady síce právo, ale decká musím pred nimi chrániť, lebo oni to ešte nepochopia… Len ma mrzí, že nevyužíva šancu, aby si ho zapamätali ako príjemného deduška…

Inak Krištofko teraz urobil obrovský skok vo vývoji, dúfam, že to nebude zase vyzerať, že preháňam, ale už som veľmi dlho nič o ňom nepísala, doteraz akoby sa pripravoval na ten skok :-). Hlavne sa strašne rozrozprával, tým sa pridávame k Betynke a Aničke. Vety príliš netvorí, ale inak je ako diktafón, všetko opakuje a hlavne si veľmi vyčistil reč. Naskočili mu niektoré hlásky, ktoré nevedel, lepšie vyslovuje, začína skloňovať (napr. povie „ať mamou" = hrať s mamou) .. a vkuse celý deň melie a melie :-). A vždy ma prekvapí novými slovami, ktoré sa učí len tak mimovoľne, ani neviem, že ich pozná…
Naučil sa aj ďalšie farby, dobre vie červenú, modrú a žltú a väčšinou sa trafí aj do zelenej a bielej. A tiež pri autách celkom zvláda „striebornú" - to sú skoro všetky metalízy :-).
Má krásnu predstavivosť, napr. sme mali palacinky a on zrazu pozrel na tanier a na jednu nedojedenú začal natešene volať „Raketa!!" (fakt vyzerala ako raketa :-)). Alebo sa napr. hrá, že varí, robí cesto - zoberie nejakú paličku a mixuje, akože nalieva mlieko, dnes do cesta dal aj pomaranč a mandarinku :-). Alebo zobral hrnček, dal ho do hračkárskeho domčeka a tvrdil že je to rúra (na pečenie). Už je z neho fakt taký veľký chlapček :-). Akurát sa kojí ako miminko :-). To kojenie je tiež sranda, napr. raz pil a bol celý nepokojný. Po chvíli sa pustil a sklamane zahlásil „nejde!„. Tak som hneď mala jasno, či je tam nejaké mlieko :-). Ale najlepšie je, keď po veľmi dlhej dobe dopije, pustí sa, poobzerá obidve „krmítka“, stiahne mi tričko, zakryje jedno, zakryje druhé (pritom si dá veľmi záležať, aby nič netrčalo :-)) a razantne prehlási „HOTOVO!" a ide preč.

Z čoho som ale najviac namäkko, je jeho objímanie. Predtým sa tiež túlil, ale teraz príde k človeku, omotá ho svojimi ručičkami, položí si hlavičku a povie „moja!„. Najprv to robil Barborke. Keď začala plakať, zrazu k nej sám od seba dobehol, hodil sa jej okolo pása, až skoro spadla a dosť dlho ju objímal. Ona bola z toho tiež celá namäkko, potom ho celý deň prenasledovala a chcela, aby si ju pritúlil, skúšala aj nasilu plakať, ale nezabralo :-))). Mne to zase spravil, keď som hrešila Barborku, asi mu to vadilo, lebo na mňa zozadu skočil a oblapil ma tými packami :-). Potom som z neho tou jeho rečou dostala, že to fakt urobil preto, lebo som robila „uááááá“ na „baboku" :-).

Hromix - ja používam golfky už veľmi veľmi dlho, sú to také obyčajné lacné od Demy a chýba mi na nich polohovanie. Ale moja sestra má vcelku super golfky, majú košík, polohovanie… sú fakt veľmi ľahké, nejakých tuším 5 kg, je to tuším značka Brevi? Neviem, ona to tu číta, tak možno napíše :-))). Jediná nevýhoda je, že nejdú da do úplného sedu, niektorým deťom to vadí. Ešte boli veľmi ľahké golfky v katalógu Neckermann, sú aj na internete, majú nejakých 4,3 kg a tiež sú polohovateľné, majú tuším aj striešku a košík.

Majte sa pekne.

Rozeta a Krištofko cca 19 mes.

 
hromix
Ukecaná baba ;) 2185 příspěvků 22.02.06 08:00

Ahoj holciny.
Tak brzy po ranu mam tu cest podelit se s vama o zpravicku od Gabiky:
Nedockavy Martin vykukol na svet o par tyzdnov skor, v pardubickej porodnici dnes o 3.45, meria 50cm a vazi 2870 gramov. Obaja sme v poriadku. Gabika

Gabiko, jeste jednou gratujujeme!!!!

Hromix a Anie

 
Brandais
Kecalka 473 příspěvků 22.02.06 08:46

No Gabiko!!!!

To je teda překvápko! Ale je to chlapák!!!

Moooooc gratulujeme! Hodně zdraví a radost z chlapů!

Zuzana a Pepča

 
Martoch
Zasloužilá kecalka 530 příspěvků 22.02.06 11:17

Ahoj,

ANY - pridavam se k tem, co maji s tchanovci trapeni. Ti tvoji jsou zrejme neco jako moji - hrozne „prijemni“ - takze jim nemuzes nic rict, ale pak se otocis a stejne si to udelaji po svem. Sami se pozvou na navstevu (kdyz uz teda nezavolaji, ze stoji u vchodu) a kdyz rikam, ze se mi to nehodi, tak se tak dlouho vyptavaji, az narazi na nejaky termin kdy teda muzu a uz jsou tady… Posledni dva tydny jsem z toho dost na nervy, bylo by to nadlouho, ale jestli to tak bude pokracovat, asi se zblaznim. Tchyne totiz prisla o praci a rozhodla se udelat si smysl zivota z nas - o coz teda rozhodne nestojim.

OPRUZENINY - jsme na tom porad spatne. Byla jsem zase u doktora, napsal Excipial U Lipolotio, ale vysledek nic prevratneho. Nejvic ji asi pomahaji odvary z rapiku, hermanku, dubove kury. Ma tam takove cervene loziska, na kterych se ji loupe kuze a svedi ji to. Je schopna si to rozskrabat az do krve. Kdyz jsme byli u doktora poprve, tak rikal, ze nekdy na to zabere az fialova vodicka a az za par tydnu - ze bych to teda zkusila?

GABIKA - velka gratulace k miminku! Uz se tesim na popis druheho porodu!

KACICA - ten srazik je supr napad, ale ja to asi nezvladnu, Jsem kazdy den v praci, sice jsem uz o pul jedenacte doma, ale vstavam v pet, takze po obede zalehnu i s Luckou :-) Ale moc bych chtela videt, jak Betynka porostla… snad az bude teplo, budu mit vic energie.

Zitra jdu po roce a pul na gyndu, jsem desna. Naposledy jsem byla po sestinedeli. Jenze jsem si porad rikala, ze prece budu kazdou chvili tehotna, tak to pak sfouknu najednou… a ono nic. Tak jdu na preventivku. Uz ani neumim vylezt na kozu :-)

VZTEKANI - s tim mame taky problem. Zacalo to tak pred 2-mi tydny, kdyz Lucka nedostane co chce, nebo ji neco sebereme, zacne se valet po zemi a vriskat. Je to sila. Doma to nejak zvladam, ale kdyz to zacne delat venku, kdyz jdeme od auta k domu a ji se jeste nechce domu a zacne se valet po chodniku, rvat, ja nesu v kazde ruce jednu tasku a jeste se ji snazim nejak dovlect do vchodu, at na nas lidi nekoukaji… to je fakt des. Doufam, ze to brzo prejde.

Marťoch a Lucka

 
Kacica
Ukecaná baba ;) 1403 příspěvků 22.02.06 13:10

Ahojte holky,
ani jsem puvodne nechtela psat, ale prste musim.

GABIKO - moc gratulujeme, je to super datum 22/2, tak at vam pekne roste a at se taky das co nejdriv do poradku. I Betka posila pusinku na celicko.

HROMIX - doufam, ze to Gabice od nas co nejdriv vyridis!

MARTOCH - no rikala jsem si, ze s tou praci to asi nebude jednoduche, ale treba to fakt v lete pujde. Jinak jeste k tem opruzeninam. Zkus taky proverit, co Lucka ji. Betka miva strasne vyrazky po vsem kyselem, uplne nejhorsi je paprika. Tu jsem doted nesmela ani ja, kdyz ji dostala v mem mlice, uz bylo hotovo. Takze to muze byt reakce na nejake jidlo, co vim, tak to jeste muzou byt rajcata, ocet, kys. zeli, citrusy atd. Tak ty zkus vyradit (jestli to pujde) a uvidis, jestli se to nezlepsi.

KAROLINKA - tak jsem koukala, ze se to u „tebe“ v denicku pekne rozjelo, jsem taky zvedava jako opice, tak nakukuju :-)) A chtela bych se zeptat, protoze o tom vubec nic nevim, co to je vlastne to krestanske spolecenstvi? To je nejaky novy druh cirkve? Nikdy jsem o tom neslysela.

Jo a jeste jedna novinka uz tri dny jsme nekojici, nechtela jsem to zakriknout, ale uz je to jasne. Uz jsem kojila jen vecer, ale uz me to dost bolelo a bylo mi to dost neprijemne, tak jsem rada, ze to Betka vzala uplne v pohode.
Mejte se krasne
Kacica + Betynka

 
hromix
Ukecaná baba ;) 2185 příspěvků 22.02.06 13:46

Ahoj

Gratulace Gabice napisu :-), hi hi, jeste asi predevcirem jsme se domlouvaly, kdy se uvidime :-)

Martoch - tak jsem si na tebe vzpomnela. Vcera se mi Anie oprudila tak divoce, ze za par hodin mela i prasklinky na zadecku a navic kakala asi 4 krat a tak ji to pokazde tak stipalo, ze plakala a plakala. Pomohla mi kalciovka - uz podruhe!!! Dnes rano uz to ma jen zarudle, ale ty prasklinky zmizely (pres noc). Taky nevim, od ceho to ma… z jidla jsem nic nezpozorovala…

Kacico - tak jsi me pobavila svym komentarem u fotky Anie :-) Hi hi, pry Betka nema vlasky proto, nebot je ma vsechny Anie!!! :-))) No nevim nevim. Ale vsak se taky dockate!!! :-)

Tak zatim pa

Hromix a Anie

 
karolina2
Zasloužilá kecalka 534 příspěvků 22.02.06 14:14

Ahojky,

Gabiko - Tak ještě jednou gratulace! Ať jste všichni zdraví! Přeji vám plnost Božího požehnání! Taky se moc těším, jak si počtu o porodu ;).

Kačica - Je to protestantská církev s evangelickými kořeny, která vznikla kolem revoluce. Jsou to v podstatě nezávislé církevní sbory, které mají ale centrální vedení. Jestli chceš, mrkni k nám na web: www.kshk.cz (klikni na Něco o nás).

Tak já jdu ještě surfovat po netu. Sháním Elišce nějaké dekorace do pokojíčku.

Karolinka a Eliška (18m + 20d)

 
Anyone
Neúnavná pisatelka 17026 příspěvků 22.02.06 14:32

cauky,

tak se vam musim pochlubit.(a zaroven velmi zaklepat TUK TUK TUK,aby se to nepokazilo:) ale chodime na nocnik!:) asi tak z 80-90% Uz vcera si porad rikal,dopoledne se mu to dvakrat nepovedlo a odpoledne bez jedineho pocurani(to pocitam i kdyz jsme byli venku a mel plenu-tak ta byla sucha).A dnes to same jako vcera,tak jsem zvedava na odpoledne.Dopoledne uz byl 9×curat! hodne ho to chytlo,chodi i po troskach,hlavne ze si pak muze jit vylit na zachod,splach­nout,pustit vetrak a dostat koko(hrozinku).-na to si vzdy nevzpomene,ale splachovat chce porad.Tak jsem nesmirne pysna,fakt doufam,ze se to nepokazi a bude se to jen zlepsovat.Jen nevim,jak reagovat treba v obchode,kdyz zacne pokrikovat aa.Vcera taky kricel,ale nebylo to asi akutni,tak jeste po pul hodine co jsme dosli domu nebyl pocurany a hned ve dverich hlasil,ze musi..
Ja mam takovou radost:))) a navic je tyto dva dny uplne vymeneny,malo se vzteka(jen takove narazovky,lehciho typu),sice nespi ale nejevi ty unavene stranky,porad stavi hrady a ruzne stavby z kostek(sice nesmim odejit ani na krok,ale jinak se hezky hraje),pripadam si jako v nebi:)) Doufam,ze mu to dnes jeste vydrzi:) Uz si to i zaslouzim:))))))

Tchyne-holky,moc dekuju,za povzbudiva slova.Ja se spis bala,ze kdyz napisu,ze jim ho nechci pujicit,,tak si poklepete na celo:)) O hlidani urcite nemuze byt rec(tohle mi spise prijde jako „odcizeni“rodi­cum),jeste ho nehlidali,vozit jako miminko ho dosli dvakrat v sestinedeli(a jeli s nim do intersparu-to jsme se zase rozchazeli v nazorech,protoze ja si myslela,ze pujdou na prochazku,sama jsem s nim v sestinedeli do velkych obchodaku nechodila..),od te doby nikdy.S tema vyletama ja zatim tak plasim(oni mi to tak nadhazovali uz minuly rok),beru to podle starsi vnucky-jenze ta je jejich vsechno,taky ji svagrova k nim od malicka dava,je tam na hlidani nekolikrat tydne..,mozna to bude u nas neco jineho a nebudou po nem tak touzit:)-i kdyz kdyz vnucka zaveli ze ho chce taky na vylet(bereho jako panenku),budou ho vyzadovat.Pro ne je to jedina holcicka siroko daleko v rodine,oni sami si prali druhou holku a meli „jen“meho manzela:)) a ja mam zas jen kluka:) /ona tchyne je ze 7deti -2holky a 5kluku a tchan ze 4-1holky 3kluci/.Toz tak.:) Jste moc hodne,moc vam dekuji,jsem rada,ze vas mam,vzdy tak pohladite na dusicce..
Ovsem k tomuto tematu-moc dobre si pamatuju,co psala Zuzka nebo Martoch o svych tchynich…vzdy si vzpomenu.U Zuzky se mi vybavi jak Eme nadavala,ze je nevychovana,nebo jak schvalne uvari jidlo,ktere vubec nejite…a u Martoch jak jim delaji doma prepadovky(to by me taky odrovnavalo!)…a ted se pridala jeste Rozet s tou lhostejnosti vuci male a napominanim nedokonalosti…mne to prijde fakt smutne,ze ti nasi tchanovci,vlastne druzi nejblizsi nasim detem, tohle delaji:( To kdyz se clovek stane tchyni prestane byt soudny a chapajici clovek?:) /nadsazka/Ja si to fakt musim zapsat za usi,abych tohle nikdy nebyla a byla otevrena novym poznatkum a nazorum a respektovala svou snachu:)))
Ale dost uz bylo tchyni,uff…

Gabiko-MOC MOC GRATULUJU K MIMISKOVI!!!!TE­SIM SE NA POPIS PORODU,TO ME URCITE UZ ZAS CHYTNOU TY MIMINCI TOUHY:) Vzdyt mi tu mame prirustky v letnich miminkach:))))HU­RA!!!!

Karkule-nebud smutna z vaseho tatky,treba se to zlepsi,jak Marta povyroste.S nama tatka taky moc neni,dost prace,dost sportu…ale ted v zime je to kapku lepsi:) protoze trenovani v hale nemuze byt denne(je to dost drahe:),ovsem jak vykoukne slunko a pripravi se kurty…Ted s nama chodi i v sobotu plavat,pravda,vet­sinou hned potom mizi na nejaky turnaj:) ale zaplavem si:)

Kacico-no to ja bych rada:) ja to urcite nejak vymyslim.uz se chystam i do Prahy:))) Skoda jen,ze je to vzdy v pondeli,manzel obcas jezdiva hrat do Brna(ale o vikendu)a nekdy tam i nespi,takze se zas vecer vrati.Ovsem i v tydnu by to slo(mozna),ze bych jako zlanarila nekoho z prace-od nas se jezdi casto,na Banak atd.a oni by me radi zavezli:)Az bude teplo,zacnu cestovat:)V Cechach zas mame(firma)tri lomy,jeden pod Prahou-Benesov,takze i to mam v planu nekdy jet s nema na vylet:)

A kazdopadne pocitam v lete s Martoch,ze se k nam prijdes okoupat:) a kdo by mel cestu kolem,klido muze prijet taky:) Jsem tady vladce vodnich jezer,tak vas provedu:)) /tedy ja nevladu,ale teticka na koupaku a strycek na tezebnim jezere:)) Lidi sem jezdi i dost na dovolenou,do kempu nebo do chatek na koupaku,ovsem ja se tam neubytuju:))) ja tam musela od patnacti let otrocit:)))

Zuzko-klid.s Emuli klid.Tohle si jeste dost zive vzpominam,ze takhle jsem odpovidala doma:) a asi jsem tim maminku hodne tocila:)
S tou melasou se pridavam ke Kacici,ja to na ni taky cetla,kdyz jsem se pro ni dokodrcala do obchodu.meli to na vice druzich.Tak jsem pak koupila sladenku,ale stejne ji vubec nepouzivam,pac nic nesladim-krom „rajske“pro prcka,protoze to je jen rajcatova stava,gustin,jogurt a bala bych se osypani…takze to sladim.jinak vlastne nic.Dnes toho snedl dve porce,proste sedel a cpal se,az mu to lezlo usima,vubec jsem k zaveru nemusela dojit a dokrmit,proste snedl s svou velkou porci na veceri…-to zas bude ze svacinou a veceri utrum..

Rozet-no to je dost,kde se toulas,mne tady ty slovenske slovicka pak chybi:) ani schamka ted nepise-jenze ta ma omluvenku,ze predelavaji net,tak ty koukej psat.A gratuluji k velkym pokrokum,u nas Sebastianek vubec nevari ani nepece:) ani nevari kaficka atd…my furt stavime ty hradby…
Jo a stale nechce pripustit,ze se jmenuje jinak nez MIMI.Proste-jak se jmenujes?Mimi.a bude se hadat i pul hodiny:) Vsichni ve skolce si rikaji jmenem.Prcek si dlouho nerikal nijak,ted uz jo,ale zasedne MIMI.Max.pripus­ti,ze je moje PIPI-tedy kuratko:)

Martoch-vidis,ja si na tebe vzpomnela(to s tchyni)driv nez jsi napsala:)) Fakt me to mrzi,jednu dobu to u me bylo i tak,ze kdyz jsme tam meli jet,tak jsem mela cely den predem prujem..preji hodne hodne nervu,tobe i sobe:)
A valeni na ulici?myslis,jak ti nekdo rekne-to je ale hodne detatko,takovy andilek-a andilek udela plesk o zem,protoze ses prave vydala nespravnym smerem:))?a je jedno jesli uprostred silnice na prechodu,v kaluzi plne brecky a blata(to je ted mimoradne oblibene:) Mne tim kazdy docela odzbroji,kdyz rekne,ze ale tak nevypada,ze si myslel,ze on se vztekat ani neumi:) a nasleduje jecak o nekolika decibelech:))))) Dnes o tom pisu s nadhledem,protoze vcera a dnes je u nas klidove stadium…Jen je fakt blbe,ze je venku takove posmourno a spinavo…takze i kdyz si lehne jen ve vytahu(jako vzdy)je hned cely cerny(bohuzel ma svetlou!zimni bundu…)

Kacica-nevim jestli mam napsat gratuluju k ukonceni kojeni?:) to zni docela blbe:) ale jestli sis to prala,tak gratuluju:) Hlavne k tomu,ze Betynka to zvladla v pohode.
Ja uz si to za toho pul roku ani nepamatuju,ale vzdycky,kdyz lecu pro nove krabice sunaru nebo musim v noci na rano chystat si rikam,ze vlastni vyroba je taaak pohodlna:) a vzdy s obdivem vzpomenu na maminky,co treba davaly UM uz od zacatku(jako ze nemohly kojit).To musi byt dost narocne! Nebylo nad to,kdyz do pul roku bylo absolutne bez starosti,kde jsem,kdy prijdu domu,jestli budu co varit…

Uz jsem se tu vykecala,prave slysim z pokoje,ze nic neslysim!!!ze by?jdu smirovat,jestli fakt usnul,MIMI moje:))

pa

Any a Sebastianek 18m

 
Rea
Stálice 99 příspěvků 22.02.06 16:00

Gabika- gratulujeme k narození Martínka, celé rodince přejem spoustu lásky a trpělivosti se dvěma rošťákama.

Taky bych už brala malinký miminko.

Z našeho kašle se vyklubala laryngitida, takže naše plány na dny příští se ruší a budem se doma kurýrovat.

Rea a Tomášek

 
PavlaHa
Kecalka 102 příspěvků 22.02.06 18:20

Milá Gabiko,

z celého srdíčka Vám moc a moc přejeme, abyste byli všichni stále tak šťastní jako v ten velký den 22. 2. Je to nádhera!!!!

Pavla a Ema

 
cibulka
Zasloužilá kecalka 657 příspěvků 22.02.06 18:48

Ahoj holky.

Tak nám to nějak poslední dobou nevychází psát do deníčku.Klopíme oči (já) a mažeme si máslo na hlavu (Šimonek každé ráno u snídaně).

Dnes se mi zdál emiminovský sen. Šimonek šel poprvé do školky a tam na nás čekalo překvapení- chodili tam jen Letní miminka. Tak jsem ho mezi ně pustila. Když jsem se za chvíli vrátila, tak tam byli většinou samé menší děti a mezi nimi seděli tři bumbrlíčci- Vojta od Lucije, Daneček od Petit a Šimonek. To ovšem nebylo všechno! To nejlepší teprve přišlo. Ze zdi totiž trčely tři prsa!!! Tak jsem se ptala, co to má znamenat a než mi učitelka stihla odpovědět, tak se Pepino od Zuzany zvednul a šel si k jednomu tomu prsu sosnout. Ke druhýmu šel Mates od Evuchy a u třetího taky nějaké dítě stálo, ale to už si nepamatuju, které. Jo a všechny děti způsobně seděli na turka na zemi a tiše si povídali. Chichi. Asi už jsem na té MD moc dlouho…

Dítě mi nečekaně uslo v autě a tak využívám chvilku.Takže jen to co si pamatuju z hlavy.

ZUZANA- jo, jo. Ta tvarohová vrstva v tom koláči má být fakt úplně tekutá. Zatím jsem ho pekla 3× a vždy vyšel trošku jinak, ale příště uvažuju, že bych přidala ještě jeden tvaroh.Taky je mi tam té tvarohové vrstvy málo. Posypku ubírat nechci neboť by se tím zmenšilo celkové množství koláče a já bych musela stejně dělat ze dvou várek…chichi. Jinak já jsem zase dělala dneska ten perník s povidly od tebe a je taky moc dobrej. Má mít takovou gumoidní konzistenci? Tu ten náš má a manžel gumoidní miluje! Takže jsem slavila úspěch. Dělala jsem ho z jablečných povidel bez cukru. Jaká používáš ty? Jo a jak dlouho to pečeš. Já jsem to střihla od oka na 170 asi 40 min. Jinak jsem zaregistrovala, že jste se bavily o Actimelu. Já nevím, jestli jich je víc druhů bílých bez příchutě, ale ten bílý, co znám já, je slazenej cukrem, tak mě překvapilo, že ho doporučuješ. Stejně tak mě překvapilo, že už dáváš med. Chichi. Schválně jsem se dívala, že v deníčku o příkrmech jsi psala med až ve 2 letech. Já samo chápu, že člověk má právo změnit názor, ale zajímalo by mě, jestli ti to nevadí, proč? Ta naše benevolentní alergoložka nás taky varovala, že dřív než po 2 letech určitě nemáme dávat a přiznám se, bez ohledu na to, co mi odepíšeš, že dřív ani převařený dávat nebudu. Neber to prosím, jako nějaký rýpání nebo tak něco. Rozumíme si? A co ten deníček o sladidlech? Spíchneš něco nebo se mám snažit já a ty by jsi to třeba doplnila?

Evucho- máš SZ. Jo a s tou nefropložkou- při vyslovení slova předkožka už se opocuju. Bojím se přesně toho, co jsi psala, že Matyldovi dělala. Doufám, že nemá žádné prasklinky. Jestli tě to zajímá, tak jsem si jednou, když už měl Šimonek po 3 inf. moč.cest, psala na dětskou urologii tady v dětské nemocnici. Dočetla jsem se, že časté infekce moč. cet by mohly být důvod, aby mu to přetáhli násilím. Takže jsem se ptala, jak a od kdy to dělají. Napsali mi, že pokud nejsou nějaké závažnější důvody (patrně než tyto), tak se to do 3 let dělat nesmí!!! Nicméně včera jsme byli na prohlídce v 18m a Dr. mu to zase zkoušela a už předem mě upozornila, že jen jemně…asi si pamatovala, jak jsem hysterčila minule, když jsem si myslela, že mu to chce udělat násilím. No a pak mně pochválila, jak se mu o něj hezky starám, že už mu to jde trošku víc než před půl rokem (zkoušíme každý den ve vodě, kam to jde- jemně). Byla jsem na sebe strašně pyšná, jaká jsem dobrá matka, že mu to už mou zásluhou trošku jde!!! Chichi. No, já vím, jsem uchyl…

GABIKA- moc gratuluju k narození chlapečka!!! Přeju hodně zdraví a pohodičky do života. Tobě přeji ať se brzy zotavíš a už se taky moc těším na porod. Tedy, jestli se o něj budeš chtít podělit, že?

HROMIX- dlouho jsem tu nebyla, ale máš ještě zájem o složení toho rostliného másla nebo už jsi nějaké vybrala?

Víc si fakt nepamatuju a navíc už se Šimonek probudil…

PS.Včerejší prohlídka dopadla dobře až na to, že Šimonka jsem musela vzbudit dřív a tak celou dobu křičel a křičel. Než se nám ho podařilo jakž takž změřit a zvážit a prohlídnout, byla jsem jak vrata od teletníku. Nicméně měl 13,3kg a 87cm, hlava 50cm.

Papa.

CIBULKA+ ŠIMONEK SKORO 19m

 
karolina2
Zasloužilá kecalka 534 příspěvků 22.02.06 21:35

Ahoj maminky,

Any - Tak to je super. Napsala bys mi prosím, jak jste postupovali? Jak jste vysvětlovali, atd? Používala jsi při tom bavlněný plínky, nebo normální jednorázovky? My jsme teprve na začátku.
A k tomu „Jak se jmenuješ?“ - My zrovna asi týden Elišku učíme odpovídat na tuhle otázku: „Eli.“ Tak zatím musím vždy šeptem napovídat. Ona se u toho strašně culí a řekne: „É-í.“ Je sladká! :o)

Rea - To je mi moc líto. Tak se brzo uzdravte!

Cibulka - Ten sen mě fakt dostal. Jen by mě zajímalo, jak by Freud vysvětlil, že ty prsa byly tři :))).

Představte si, že dneska se dvěma mým kamarádkám narodilo mimi. Gabice v Pardubicích a druhé kamarádce tady v Hradci. No není to skvělý den? :)

Ještě vám musím napsat, jak u nás teď probíhá odsávání rýmy. Přinesu hadičky. Eliška radostně vykřikne a sedne si na zem. Já si sednu proti ní, ona si vezme jednu hadičku a drží si ji v nosní dírce. Já mám tu druhou a odsávám. Po každém nasátí Eli hadičku vytáhne a nadšeně komentuje, že se daří :). Fakt! To není sci-fi. Ono se to tak nějak stalo :o).

S jídlem, ale pořád bojujeme. Dnes jsem zkusila novou taktiku. Už jí do jídla nenutím, ale kdykoli něco chce (třeba milovaný chleba nebo raciolky), řeknu, že nedostane, protože má přece ještě nedojedenou baštu. Dnes to docela zabralo. Nakonec snědla všechno a docela s chutí! (Pravda, natřikrát…)

Tak dnes už šmitec. Dobrou noc!

Karolinka a Eliška (18m + 20d)

 
Brandais
Kecalka 473 příspěvků 22.02.06 21:37

Ahoj,

tak máme za sebou velkou narozeninovou oslavu v Človíčkově a bylo to fakt super, děti si to ohromně užily. Sice byly jak z divokých vajec a moc jsem ocenila, že s námi jel manžel, kterej normálně vlezl do toho hracího prostoru a byl tam s nima a mírnil je, aby si neublížily navzájem nebo něco neudělaly menším dětem, takže chudák byl celou dobu za pedagogický dozor, zatímco matky krafaly u kafíčka… ale bylo to fakt dobrý. Hlavně jsme přišli a odešli, bordel zanechali na místě :-). Vřele doporučuju!

Cibulko - jo, perník má být gumoidní, mně to taky vyhovuje, úplně nesnáším takový ty dusivý buchty. Povidla střídám, teď mám hruškový a jsou výborný, ale do toho perníku mám nejradši švestkový. Kupuju je v Albiu, taky neslazený, podle, mě to není potřeba sladit vůbec, nebo si je dělám ze sušeného ovoce. A jak dlouho to peču, fakt nevím, prostě až je to hotové :-).
S tím tvarohem navíc je to bezva nápad, taky to zkusím.
Co se týče medu a dřívějšího podání. Pravda je taková, že co jsem si nemohla dovolit s Emou, mohu si dovolit s Pepínem. Ema měla od 1 měsíce těžký atopický ekzém, vlastně nebylo místo, kde by ho neměla a v ohybech a záhybech jí to mokvalo. Takže měla extraultrahypo­alergenní dietu a med a spoustu jiných silných alergenů nejí dodnes (teď myslím přímo, v buchtě už jo, cca od 3 let). Pepi se neosypal… ježiš, teď se bojim, že když to napíšu, tak budu po zásluze potrestána… ale snad ne, no zatím se prostě neosypal ani jednou, což je pro mě zázrak, takže med jsem vyzkoušela asi před dvěma měsícema přes MM a před měsícem v perníčkách a naprosto v pohodě. Přímo se přece jen bojím, takže tak ho ještě nedostane. Tohle je jedna z věcí, které jsou vlastně zdraví moc prospěšné, ale bohužel alergenní, takže ty hodlám postupně opatrně vyzkoušet a zavést. Začínám pomalu věřit tomu, že Pepča je prostě jiného založení než Ema a ten ekzém snad mít nebude (ťuk ťuk ťuk a ještě jednou!). V deníčcích o příkrmech jsem upozorňovala, že to, co píšu je vlastně extrém a každý si to dle vlastního uvážení, zdravotního stavu dítěte a aktuálních potřeb může upravit, takže asi tak.
Ten deníček o sladidlech prosím sepiš, já to teď nějak nestíhám, nepochybuju o tom, že bude bezvadný.
A prsa ve školce… dokonalé! Jen doufám, že to nebyla moje prsa!!! Zas doufám, že to nezakřiknu, ale Pepča teď tři dny po sobě vypil skoro 3 deci nutrilonu. Na kojo to bohužel nemá žádný vliv. Teda aby bylo jasno, mně to nevadí, jen jsem lehce nervózní z toho, že to pořád tolik chce a vůbec to neustupuje, já myslela, že to jako postupně bude uvadat, až třeba na jaře budem kojit jen ráno, večer a v noci, v létě už jen v noci a pak to pošlem do kelu, ale kdyby to bylo na něm, kojí se jako při plném kojení. Zatím jsem na metodě - nenabízet, ale dát při důrazném požádání :-). Na druhou stranu - manžel mi navrhl, že s ním pojede na víkend na chalupu sám a „odstaví“ ho a když to vyslovil, mně se úplně udělalo špatně!!! Takže když jsem ho sprdla, co by tomu chudáčkovi malinkatýmu udělal, tak dostal záchvat smíchu, že mě přece nenutí, abych ho odstavila, jen mi chtěl pomoct a já mám planoucí pohled a málem kudlu v ruce… někdy nevím, co chci.

Pádím, mám tu práci. Mějte se!

Zuzana a Pepíno (18,5m)

 
Brandais
Kecalka 473 příspěvků 22.02.06 21:39

Ona ta práce nemá nožičky, že jo :-).

Any, Karolinko - Pepa na otázku „jak se jmenuješ?“ zá:,–(ně odpovídá NE!

Zuzana

 
Brandais
Kecalka 473 příspěvků 22.02.06 21:40

Ještě se musím pochlubit :-):

Pepíno už umí Pec nám spadla, Běží liška k Táboru, Ovčáci čtveráci a Prší prší. Slova žádný, ale melodie dokonalá!!! Takže žádnej ratarda, génius!!!

Zuzana

Už fakt mizím.

 
Lucije
Kecalka 418 příspěvků 23.02.06 00:25

Milá Gabiko,

gratulujeme k narození Martínka! Je to ale kus chlapa, přestože se narodil o necelý měsíc dřív.
Přejeme spoustu zdravíčka a hodně trpělivosti s dvěma rošťáky a Tobě, ať jseš co nejdříve v pohodě.

Lucka a Vojtíšek (v sobotu 20 měsíců!!)

 
Martoch
Zasloužilá kecalka 530 příspěvků 23.02.06 05:32

Ahojky,

kdyz mluvite o tech jmenech, my ucime Lucku: LUCÍ! A výsledek? Protože neumí říct ani L ani C, říká: ŇUŇÍ! :-)

Marťoch

 
Karkule
Kecalka 333 příspěvků 23.02.06 18:14

Ahoj holky,

GABIKO - samozřejmě i od nás posílám velkou gratulaci k miminku.Martínek je krásné jméno,že ?

KAČICO - už jsem přemýšlela nad tím,že sem recept na štrůdl dám,jenže to byste si ho všechny dělaly doma a pak by Vám nebyl tak vzácný ! Teď si dělám legraci,až budu mít víc času,tak ho napíšu.

Jinak stále pokračujeme ve výstavbě,dnes tu byl malíř a bohužel má čas až v pondělí,myslela jsem si,že to přes víkend už nastěhujeme zpátky.Ach jo.Dneska má Šárka narozky,tak jsem myslela,že by dostala nový pokojíček k narozkám.No bude si muset ještě chvíli počkat.Včera jsme byly nakupovat ve městě.Objevila jsem v jednom obchodě vodolepky,pak taky v jedný zelenině kukuřičný křupky.No a jedna známá si otevřela obchod se zdravou výživou,tak jsem se taky byla podívat,co tam má.Koukala jsem na tu Sladěnku i na melasu.No a při přečtení ceny mě fakt přešla chuť na zdravou výživu.No a k tý melase - ve škole jsme se učily,že se přidává do krmení kravám,tak k ní nemám od té doby moc důvěru.Ale určitě je dobře,že tu takový obchod je.Má tam spoustu různých čajů,sušený ovoce,těstoviny i tofu.A taky rýžový polystyren,kterej nemůžu jinde sehnat.

Ještě jsem minule zapomněla napsat,co už Marťa umí mluvit.Není to žádná sláva -máma,táta,bába,dě­da,teta,tady,ne­ní,káka,jája( Klárka ,Šárka ).Ovšem nejlíp umí čaj ,to pořád chodí ,že chce tají.Taky občas skloňuje,na taťku a na babičku volá tati a babi.Mami teda neřekne a neřekne.Na mně nejčastěji volá máma mňam,mňam-to je kojení.No a taky táta pá brm,brm,to když taťka někam odchází. (odchází bohužel hodně často ).Pá je jeho oblíbený slovo,pořád chce chodit ven.Mně teď není moc dobře,leze na mě nějaká chřipka nebo co,rýmu mám jak trám,tak jsme spíš doma.A je to s ním k nevydržení.Doufám jen,že to ode mě nechytne.No,ale když spí se mnou v posteli,tak by to byl zázrak.No a ještě jednu věc Vám chci napsat,nevím,co se mu v tý jeho postýlce nelíbí,ale když ho dám spát po obědě,tak v ní normálně usne ,ale za hodku je vzhůru a je takový nedospalý,tak jsem ho teď párkrát dala ještě dospat do svý postele a tam spí klidně ještě hodku a půl.( i beze mě ).Tak nevím.

No ještě jsem Vám chtěla napsat o jedný známý,který se před měsícem narodilo mimino.Osm hodin trpěla na sále při minutových bolestech,kluk byl moc velikej a na císaře už bylo pozdě.Pak ji šily půl dne ,měla 34 stehů.Hned po porodu usoudily,že má vpáčený bradavky,takže kojit nebude,tak ji jen stahovaly a nesměla ani odstříkávat.Mlíko se jí samozřejmě nalilo ani jí nedaly žádný léky na potlačení laktace a klidně ji pustily domů.Dostala samozřejmě 40 horečky,tak zas jela zpátky do nemocnice.Je to vůbec možný,vůbec to nechápu.Ale proč vám to píšu?Rodila ve stejný porodnici,jako já,takže tohle je pro mě trochu šok.Asi jsem měla veliký štěstí.Ona je z toho taky dost v šoku.Má třetí dítě ,po čtrnácti letech,takže vůbec nevěděla,co a jak se teď s miminama dělá,takže se ani nijak nebránila.Myslím,že je to veliká škoda.Dlouho jsme se neviděly,asi jsem ji měla trochu uvést do obrazu.Až se mi udělá dobře ,určitě se na ni pojedeme podívat.

No,to je dnes od nás vše.Mějte se VLAĎKA a MARTÍNEK

 
Kacica
Ukecaná baba ;) 1403 příspěvků 23.02.06 19:53

Ahojte holky,
jen kratce.

ANY - gratulace k nocniku a klidne se muzeme domluvit i na jeinej den nez pondeli, to vubec neni problem.
Jo a fakt jsem rada, ze uz nekojim, nikdy jsem si nemyslela, ze mi kojeni bude vadit, ale ted uz mi fakt vadilo

CIBULKA - no sen uzasnej, nemate nekdo snar, abychom to desifrovaly?? :-) Simonek je teda fakt kus chlapa, kdyz vezmu, ze jsou s Betkou stejne stari a ona nema jeste ani 9,5 kila :-)

VLADKA - neboj, ja bych ten strud¨l jedla klidne i vickrat dokola :-)) a s tou znamou je to fakt sila, naprosto to nechapu, mela by si stezovat, ovsem chapu, ze ted ma urco jine starosti

Jo ajeste se musim pochlibt, ze Betka uz umi mamo, tato v komore je mys. Jeden den jsem ji slysela, jak porad dokola opakovala mamo, tato, mys a pak jsem zjistila, ze si zpiva, ted uz umi i kocoura a vystoura (coz je spis vycura :-) a hrozne u toho blbne.
Jo a my jsme ji to, ze se jmenuje Bety ucili uz docela dlouho, takze to umi uz dobre, i v te souvislosti, kdyz se zeptam, kdo zlibil, tak odpovi, ze Bety :-)))

Mejte se krasne
Kacica

 
karolina2
Zasloužilá kecalka 534 příspěvků 23.02.06 20:27

Ahojky,

od holek z Jesličkovského deníčku vím, že skoro nikde nebylo sluníčko, tak se radši ani nechlubím, jak u nás celý den krásně svítilo… :o)…

Dneska mě Eliška strašně rozesmála. Při přebalování jsem jí jako obvykle dala obrázkovou knížku (jinak by zdrhla) a ona jak byla rozbalená, nohy nahoru, položila si tu knihu na chodidla jak žonglér a začala se hihňat. Pořád říkala: „Totje? Totje?“ A já na to: „No ty jsi úplnej žonglér.“ A Eliška: „Olnén! Olnén!“ Byla to fakt sranda :))).

S jídlem pořád stejný, střídavě oblačno. Ale řekla bych, že jí postupně roste trpělivost. Tak se sice několkrát vztekne, ale většinou to pak dojí. Zjistila jsem, že u ní prostě musím sedět a chválit a chválit :).

Karkule - To je strašný, co se stalo kamarádce. Myslím, že to je na žalobu. Ale to už jí ten ošklivej začátek mateřství nenahradí, že :( ?

Tak se mějte zatím krásně. Musím říct, že mi dva deníčky dávají docela dost zabrat. Ale já vás nechci zanedbávat a nechci a nechci! :o)

Karolinka a Eliška (18m + 21d)

 
hromix
Ukecaná baba ;) 2185 příspěvků 23.02.06 20:57

Ahojky,
Tak Gabika se ptala, co se u nas v denicku deje a tak jsem neco praskla :-). Jinak Martinek musi byt pry jeste v inkubatoru, nebot neudrzi teplotu… :-( Uz aby je pustili domu!!! Ja se moc tesim na fotecky!!! :-)

Jinak jsem se vam zapomnela vcera pochlubit, ze mam novy sestrih vlasu! Trosku zmena, pry mi to slusi :-), ted jeste uvidim, jak se to bude udrzovat. Ale mam z te zmeny dobry pocit :-)

Taky jsem zjistila, ze Anie bojkotuje umeleckou cinnost. V Pidalkach, kde se pokazde neco maluje, lepi atd, tak Anie se k tomu nikdy nema. Jine deti aspon smrdlaji stetcem, ale Anie to vubec nezajima a jde si na klouzacku. A tak si vlastne vyrabim ja sama… :-(. A takovych penez to stoji!!!! :-)

Jinak Anie fakt hlasi na 90%, ze „kaka-a“, tedy kakala. Obcas si to splete s prdikama, ale jinak dobry. Ale hlasi az po, navic jsem si nikdy nevsimla, ze by mela sve oblibene mistecko pro tuto cinnost, ci nejaky postoj :-). Na nocnik jsem ji po:,–(ila celkem asi 10krat a NIKDY se ani nevycurala ani nevykakala. Takze pokousim stesti spis narazove, kdyz se ANie o nocnik sama zajima…

Tak pro dnesek pa

Hromix a Anie

 
hromix
Ukecaná baba ;) 2185 příspěvků 23.02.06 21:32

Holky,
snad se nebudete zlobit, poslala jsem novy denicek… nejak jsem musela…

Pa

H.

Vložit nový komentář

Reklama


Reklama