Očekávání zimních miminek č.2 - Očkování během těhotenství a

Těhotenství

Normální těhotenství představuje zcela ojedinělý vysoce ucelený a stále se vyvíjející imunologický stav, ve kterém dochází souhrou imunitního, hormonálního a centrálně nervového systému k rozvoji imunitních reakcí. Složitými vzájemně působícími regulačními mechanismy dochází k rozvoji a dozrávání plodu.

Složitý imunologický mechanismus ve zcela zdravém jedinci bdí nad rozpoznáváním vlastních a cizích tkání, organismů, buněk a navíc to, co organismu škodí a nepatří do něho, zpracovává, zneškodňuje a vylučuje. Plod v matčině těle přežívá přesto, že oplozená mateřská buňka je z poloviny otcova původu, což pro matku představuje cizorodé látky. K ochraně plodu proti útokům matčiny imunity slouží nesmírně složitá soustava řídících mechanizmů uvnitř dělohy, a pokud vše probíhá správně, matka donosí plod bez komplikací a porodí zdravé dítě. Žena by před otěhotněním měla znát svůj imunologický stav vzhledem k rizikovým infekčním onemocněním. To znamená vyšetření indikátorů virové hepatitidy typu B, sérologii syfilis (tato vyšetření se v České republice standardně provádějí), zarděnek, toxoplasmózy, cytomegalovirové infekce, ale také spalniček a příušnic. Některým nákazám lze předejít preventivně očkováním, zejména proti zarděnkám a proti virové hepatitidě typu B.

Lékař očkující těhotnou ženu by měl zvážit tato hlediska:

  1. Těhotenství posouzené gynekologem musí být fyziologické, při sebemenším náznaku rizikového těhotenství je nutné od očkování ustoupit.
  2. Před očkováním těhotné ženy by se mělo dbát na zvážení možného rizika imunizace vzhledem k riziku způsobeného případným infekčním onemocněním.
  3. V době očkování nesmí existovat pro těhotnou ženu žádná kontraindikace pro podání příslušné vakcíny.
  4. O tom, zda očkovat nebo neočkovat těhotnou ženu před cestou do exotické krajiny napomáhá rozhodnout známá dlouhodobá epidemiologická situace cílové oblasti.
  5. K očkování těhotné ženy je nutné přistupovat individuálně.
  6. Rozhodujícím faktorem pro očkování je charakter vakcíny. Živé oslabené vakcíny nejsou většinou pro těhotné ženy doporučovány. Inaktivované, subjednotkové vakcíny virové, bakteriální a anatoxiny se mohou těhotným ženám podávat po zvážení individuálních hledisek odborným lékařem.

Často se v příbalové informaci nebo v SPC očkovací látky uvádí, že klinická studie sledující bezpečnost a účinnost očkování příslušnou vakcínou nebyla u těhotných žen prováděna, ale že z dosažených zkušeností není znám vliv očkování na plod. V příbalových letácích inaktivovaných vakcín se obvykle setkáváme s touto informací: všeobecně je riziko poškození plodu po podání inaktivované vakcíny považováno za zanedbatelné.

Živé virové vakcíny
Vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám
je určena pro pravidelné očkování dětí, ale také pro očkování vnímavých dospělých osob. Vzhledem k tomu, že jsou ve vakcíně obsaženy 3 složky, je nutné tuto trivakcínu kvůli zarděnkové vakcinační složce podat nejpozději 3 měsíce před otěhotněním. U monovakcín proti spalničkám a proti příušnicím stačí interval 1 měsíc před otěhotněním. V těhotenství je vakcína kontraindikována pro možné riziko poškození plodu. Onemocní-li zarděnkami těhotná žena, zejména v 1. trimestru těhotenství, může virus zarděnek způsobit malformace plodu. Může dojít k těžkému poškození mozku, oka a srdce. Dalšími následky mohou být hluchota nebo psychická retardace dítěte, která se někdy projeví až v předškolním věku dítěte. Z tohoto důvodu, tj. z důvodu těžkého poškození plodu, by žena, která prokazatelně neprodělala zarděnky, měla být proti nim očkována. Osoby očkované proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám tyto viry nepřenášejí, proto se děti těhotných matek mohou očkovat bez omezení.

Vakcína proti dětské přenosné obrně
se používá pro očkování dětí i dospělých. Očkování těhotné ženy živou vakcínou lze provést jen tehdy, hrozí-li, že bude vystavena vysokému riziku infekce divokými polioviry, např. při pobytu v oblasti, kde se poliomyelitida dosud vyskytuje. Avšak těchto oblastí rok od roku ubývá tak, jak se daří toto onemocnění eliminovat. I když očkované osoby tyto vakcinační polioviry vylučují, lze děti těhotných matek očkovat, protože nepředstavují pro matčin plod žádné riziko.

Vakcína proti žluté zimnici
je jedinou povinnou vakcínou při výjezdu do zahraničí, především do endemických oblastí této infekce. Těhotné ženy se běžně neočkují, ale v případech vysokého epidemiologického rizika při cestování do těchto oblastí je očkování možné. Je-li toto očkování do cílové oblasti vyžadováno a těhotná žena nemůže podstoupit toto očkování (např. z důvodů imunodeficitu nebo jiného rizikového faktoru pro matku či plod), doporučuje se cestu do této oblasti odložit.

Vakcína proti planým neštovicím
se v ČR dosud nepoužívá. Toto očkování se doporučuje nejpozději do 1 měsíce před otěhotněním a v době těhotenství je kontraindikováno pro možnost poškození plodu.

Inaktivované (subjednotkové) virové vakcíny
Vakcína proti virové hepatitidě typu A
se užívá v ČR pro očkování rizikových skupin (např. kontakty infikovaných osob, zdravotníci, cestovatelé do oblastí s vysokou prevalencí onemocnění, hemofilici a j.). Těhotné ženy lze očkovat, ale je nutno zvážit riziko a přínos očkování.

Vakcína proti virové hepatitidě typu B (HBV)
je určena rizikovým skupinám (osoby přicházející do styku s lidským biologickým materiálem, novorozenci matek, které onemocněly v posledním trimestru těhotenství HBV, nebo které jsou nosičkami HBsAg, osoby s hemodialyzační léčbou, osoby v kontaktu s infikovanou osobou, cestovatelé do oblastí s vysokým výskytem VHB, osoby s rizikovým chováním) a od poloviny tohoto roku je rovněž určena všem nově narozeným dětm a dětem mladším 13 let. Toto očkování se doporučuje těhotným ženám, u nichž existuje riziko infekce HBV. Většina odborníků však upřednostňuje odložit očkování na 2. a 3. trimestr těhotenství, ačkoliv nebyl zaznamenán žádný negativní vliv na plod po očkování již v 1. trimestru.

Vakcína proti chřipce
je obecně doporučována osobám s chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, s chronickým onemocněním srdce, cév a ledvin, diabetem a osobám pracujícím ve zvýšeném nebezpečí infekce chřipkou (zdravotníci, personál zařízení sociální péče). Není doporučeno očkovat těhotné ženy v 1. trimetru (podle některých odborníků v 1. polovině) těhotenství, pokud to není nezbytně nutné, např. rizikové skupiny. Očkování proti chřipce v 2. a 3. trimestru, resp. 2. polovině těhotenství je možné.
Vakcína proti dětské přenosné obrně. Touto inaktivovanou vakcínou lze v případě nutnosti očkovat těhotné ženy, které jsou vystaveny riziku poliomyelitidy.

Vakcína proti klíšťové encefalitidě
je určena dětem a dospělým před pobytem, kde může dojít ke kontaktu s infikovaným klíštětem. Těhotné ženy lze očkovat, ale je nutno zvážit riziko a přínos očkování.

Vakcína proti japonské encefalitidě
je doporučena osobám, které pobývají delší dobu na venkově v oblastech s endemickým výskytem japonské encefalitidy. Riziko onemocnění je pro běžné cestovatele velmi nízké. Těhotné ženy lze očkovat, ale je nutné pečlivě zvážit jeho riziko.

Vakcína proti vzteklině
je určena pro preexpoziční očkování osob cestujících do oblastí endemického výskytu a dále pro postexpoziční očkování u osob, u nichž došlo k pokousání nebo jinému kontaktu s podezřelým zvířetem nebo zvířetem s příznaky vztekliny. Těhotné ženy lze postexpozičně očkovat, existuje-li vysoce pravděpodobné riziko nákazy vzteklinou. Profylaktické (preexpoziční) očkování a přeočkování je v době těhotenství kontraindikováno.

Živé bakteriální vakcíny
Vakcínu proti tuberkulóze
lze použít nejpozději 3 měsíce před otěhotněním a v době těhotenství je její podávání kontraindikováno.

Vakcína proti břišnímu tyfu
je doporučena osobám, které jsou po dlouhou dobu vystaveny riziku nákazy v endemických oblastech. Očkování těhotných žen je možné, vyžadují-li to okolnosti.

Inaktivované (subjednotkové) bakteriální vakcíny
Vakcína proti choleře
je doporučena osobám cestujícím do zemí s endemickým výskytem cholery. Podle Světové zdravotnické organizace (SZO) nemá být očkování vyžadováno v žádné zemi. Těhotné ženy lze očkovat, ale je nutno zvážit riziko a prospěch očkování.

Vakcína proti hemofilovým nákazám
je určena pro očkování dětí mladších 5 let, výjimečně pro dospělé. Očkování těhotných žen bývá podle příbalové informace kontraindikováno.

Vakcína proti pneumokokové pneumonii
se používá k očkování osob starších 2 let, které trpí chronickým onemocněním ledvin, srdce, plic, jater, onemocněním krvetvorby, imunodeficiencí aj. Očkování těhotných žen bývá podle příbalové informace kontraindikováno.

Vakcína proti meningokokové meningitidě
je doporučena pro cestovatele do zemí s výskytem epidemií meningokokových meningitid. Nejvíce ohroženou skupinou bývají děti mezi 6. a 24. měsícem věku a mladiství až do dospělosti. Očkovat těhotné ženy lze jen tehdy, vyžadují-li to velmi závažné okolnosti, např. pobyt v endemické oblasti.

Vakcínu proti břišnímu tyfu
lze aplikovat u těhotných žen, ale je třeba zvážit riziko a prospěch očkování.

Vakcína proti tetanu
se používá pro základní očkování dětí (obvykle v kombinaci s vakcinační složkou proti záškrtu a dávivému kašli) a pro posilující očkování dospělých. Dále se očkuje v případech úrazu a poranění, u nichž existuje nebezpečí infekce tetanem. Těhotné ženy lze očkovat při těžkých úrazech, a to jak podáním 3 dávek základního očkování tak i podáním jedné dávky posilujícího očkování (booster). Podle příbalové informace zahraniční vakcíny Tetavax je očkování těhotných žen možné. V některých rozvojových zemích je očkování těhotných žen dokonce i doporučováno. Matčiny tetanické protilátky jsou předávaný plodu a tak je dítě po narození chráněno před tetanickou nákazou.

Vakcína proti záškrtu

  • monovakcína pro dospělé se podává osobám starším 50 let, které odjíždějí do států s výskytem záškrtu, dále osobám přijíždějícím z těchto států a osobám pečujícím o uprchlíky ze států s výskytem záškrtu. Těhotné ženy lze očkovat, vyžadují-li to okolnosti, např. pobyt v endemických oblastech.

Vakcína proti dávivému kašli
se používá pro očkování dětí spolu s vakcinační složkou proti tetanu a záškrtu. Podání vakcíny před otěhotněním i v těhotenství je z důvodu věku kontraindikováno, stejně tak i v době laktace.

www.vakciny.net

Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 Další »
 Váš příspěvek
 
Mikis
Kecalka 141 příspěvků 22.04.05 08:54

Ahoj Stefinko, díky za nový deníček.Zajíma­vé,vůbec mě nenapadlo na očkování v těhu pomyslet.Ale člověk nikdy neví,do jaké se dostane situace a když bude očkování potřebovat, je důležité vědět,jestli se to vůbec může…
Těhulky,tak mi dnes v mailu z rodiny přišlo,že jestli se cítím unavená, tak je to změnou v hromonech a že si mám vzít klidně dovolenou a pořádně se vyspat:-)))To bych nejraději udělala.Ještě ke všemu mě začíná pobolívat v krku,jen lehce,ale asi bych se měla vyležet.Ještěže bude víkend!

Přidávám do nového deníčku aktuální seznámek:

Arabart 9tt
Barule 1976/Nový Jičín 7tt TP 5.12.
Berča 1979/Roudnice nad Labem TP 27.12.
Bludička 1977/ Barrandov 6 tt TP 9.12. dcera Kamča 22 měs.
Eva 1976 7tt TP 12.12.
Jitka 5tt TP 12.12.
Katka 6tt TP 10.12.
Lucici 1980/Pelhřimov 7tt TP 12/2005
Lucinda 25 let/Praha 9 tt TP 1.12.
Majki, 1978/Žatec 6tt TP 13.12.
Metelka 1968/Česká Lípa/ 16tt TP 30.9.
Mikis, 1979/Olomouc 6tt TP 13.12.
mverca 9tt
Nonu 28 let/Kroměříž TP 23.12.
Olivia 12tt
Petra 7tt
Stefinka-snažilka
Sophie 1976/Španělsko 9tt TP 12/2005 Štěpík 26 let/Ústí n.L TP 24.12.2005, syn 2,5 roku
Verca 1978, 7tt TP 9.12, syn 4 roky, dcera 2,5 roku
Yasmin, 1980/Praha-východ 7tt TP 3.12.

Mikis

 
Verca
Kecalka 460 příspěvků 22.04.05 09:17

Díky za zajímavý deníček, sice už o očkování v těhu něco vim, ale člověk si taky nemůže pamatovat všehno a je dobré vědět, že se mam kam obrátit, když něco potřebuju.
Verča 7tt a dva nedočkaví raubíři (slíbila jsem jim pískoviště a to je vždycky boj na život a na smrt kdo tam bude první)

 
Yasmin
Zasloužilá kecalka 884 příspěvků 22.04.05 09:17

Ahoj holky,
Stefinko,moc poučný deníček…
MIKIS - doplńuji přesnější údaj do seznámku…dnes jsem začala 9tt, tudíž jsem už 8tt+0

Jinak s tou únavou jsme na tom stejně..já kdykolik můžu,tak jen spím a spím a spím.

Hezký „mrazivý“ den přeje
Yasmin 8tt+0

 
Anonymní  22.04.05 09:28

Ahoj holky,
Stefinko dik za novy dennicek. Dnes mi je od rano strasne blbo, asi to dnes v praci zabalim, aj tam som sama.
Mikis: aj ja prosim o malu opravu, som dnes 6tt+5, takze som uz vlastne skoro na konci 7. tyzdna.
Ale je dobre ze sa o tento nas seznamek staras, ja by som na to asi nemala trpezlivost :¨-)
 Majki.

 
nonu
Kecalka 193 příspěvků 22.04.05 09:50

Stefinko moc zajímavý a poučný deníček. Jinak se už asi pomalu, ale jistě začínám zařazovat mezi ty, kterým je blbo, od rána mám žaludek jako na vodě … Nonu

 
Bludicka
Zasloužilá kecalka 918 příspěvků 22.04.05 10:09

Taky drobná oprava, dnes jsem 7+0, takže zítra začnu 8tt, ono se to hrozně rychle mění. Myslím, že by bylo lepší uvádět délku těhu vždy u podpisu nebo se mám z toho Mikis nutně po čase zblázní a seznámek seřadit podle termínu porodu (ten se až na výjimky kdy dojde ke korekci dle UTZ nemění).
Prima deníček Štefinko, zrovna mě tak došlo, že mi propadla tetanovka:(((((((((­(( No budu to muset pořešit s MUDr, ale asi počkám na druhej trimestr.
Bludička + Kamča 22 měs. + mimísek 7+0tt

 
Mikis
Kecalka 141 příspěvků 22.04.05 10:20

Máte pravdu holky, nemá cenu uvádět týdny,protože se to rychle mění:-)Nechala jsem tam jen přibližný termín porodu…(ten se nebude dramaticky měnit).
Já mám dnes a zítra docela čas,protože šéf není v práci,bohužel utéct z práce nemůžu,pracuju v přísném režimu (od 7:30 do přesně 16:00 :-((( )

Holky brzo se k vám asi přidám s těmi nevolnostmi.Začínám mít docela hlad během dne, takže víc jím a bolí mě z toho žaludek:-(

Mikis

Arabart
Barule 1976/Nový Jičín TP 5.12.
Berča 1979/Roudnice nad Labem TP 27.12.
Bludička 1977/ Barrandov TP 9.12. dcera Kamča 22 měs.
Eva 1976 TP 12.12.
Jitka TP 12.12.
Katka TP 10.12.
Lucici 1980/Pelhřimov TP 12/2005
Lucinda 25 let/Praha TP 1.12.
Majki, 1978/Žatec TP 13.12.
Metelka 1968/Česká Lípa/ TP 30.9.
Mikis 1979/Olomouc TP 13.12.
mverca
Nonu 28 let/Kroměříž TP 23.12.
Olivia
Petra
Stefinka
Sophie 1976/Španělsko TP 12/2005 Štěpík 26 let/Ústí n.L TP 24.12.2005, syn 2,5 roku
Verca 1978 TP 9.12, syn 4 roky, dcera 2,5 roku
Yasmin, 1980/Praha-východ TP 3.12.

 
Berun
Závislačka 4921 příspěvků 22.04.05 10:45

Tady Nová snažilka…jen chci informovat, že jsem odeslala nový díl denníčku, který bude o zimních mimíscích, takže až to sem dají (prý čekají na schválejí ještě 3 příspěvky) tak se mrkněte. Budu se snažit abych se k vám brzy přiřadila:) Mikis, Majki, Berča a Yasmin už ví. Docela mě zaujalo očkovací téma, protože jestli dobře počítám tak bych měla brzy jít na Tetanovku, sice mě doktor zatím neupozornil, ale doufám, že to nebude problém, když to trochu odsunu…
tak pa pa v pondělí už denníček bude určitě. Ať nevolnosti ustoupí a kila nestoupají:)))))

 
Lucici
Zasloužilá kecalka 764 příspěvků 22.04.05 11:43

Ahoj holky,
Dneska je mi hrozne prave jsem se vratila od doktora(((
Jak uz jem psala ve ctvtrek jsem slaboulince spinila a dneska opet.Sla jsem tedy k lekari udalel mi vnitrni ultrzvuk a byl videt jenom vacek bez polodu a srdecni akce.Takze mam prijit pristi sredu na kontrolu,jestli se neco nezmenilo a jestli ne,tak jdu za tyden na vycisteni.vypada to zamlkle tehotenstvi.Je mi strasne navic jsem v praci do sesti a vubec nevim jak to zvladnu brecim kudy chodim.Nedoufam v nëjaky zazrak,ale treba se stane.

Omlouvam se ,ze to nema hlavu ani patu,ale jsem toho plna a musim si ulevit,alespon takhle.

Mejte se krasne ja ted nebudu prispivat a pristi tyden Vam dam vedet co a jak(((((
papa Lucici

 
nonu
Kecalka 193 příspěvků 22.04.05 11:54

Držím pěsti !!!!!!!!! Nonu

 
Mikis
Kecalka 141 příspěvků 22.04.05 12:08

Lucici: taky držím pěsti!!! Zázraky se nedějí,ale musíš doufat.Určitě se ozvi!!!Myslím na tebe!
 Mikis

 
Bludicka
Zasloužilá kecalka 918 příspěvků 22.04.05 12:18

Lucici, to je mi hrozně líto, ale máš ještě naději, že je tvůj mimísek mladší a srdíčko se do příští kontroly objeví, tak se zatím moc nestresuj. Kdyby to doktor viděl zcela beznadějně, tak by tě nezval na kontrolu ve středu, ale poslal by tě do nemocnice hned.
A klidně přispívej, neboj my to uneseme a je určitě lepší nebýt na to čekání sama, vždyť to je něco podobnýho jako nervování při čekání na výsledky po amniu.
Jo a kdyby ses potřebovala vykecat tak mi klidně napiš soukromou zprávu. Jistota, byť jakákoliv, je lepší než nejistota, kterou si teď do středy projdeš. Vím, jak se teď o mimi bojíš, mně na zamlklé těhu přišli v prvním těhu až ve 12tt a z nemocnice jsem jela přímo na vlastní svatbu. Zatím musíš věřit, že je to v pořádku abys mimíska pokud je v pořádku příliš nestresovala a ještě nám tady strachem nepotratila!
Bludička

 
nonu
Kecalka 193 příspěvků 22.04.05 12:41

Opět zdravím těhulky,
mám problém, mám pořád takové pobolívání v břiše, jako bych měla dostat měsíčky. Moje MUDr. mi řekla, že je to normální, je to normální??? Ve středu jdu na první UTZ. Díky Nonu

 
Anonymní  22.04.05 12:51

Bludicko,dekuji Ti moc a nejen tobe,ale vsem.
uz jsem se z toho vzpamatovala,taky v manzelovi mam velkou podporu.
No uvidime co z toho vyleze.
Jeste se zeptam,kdyz by to bylo zamlke tehotenstvi ukazoval by mi tehotensky test dve carky nebo ne?Ja jsem si ho pred chvili udelala a mam tam jasne dve carky.No nevim,kazdopadne jsem rada,ze vas mam a budu urite nakukovat.
Preju at se nikomu z vas nestane nic podobneho a sve mimisky donosite.hezky vikend Lucici

 
Yasmin
Zasloužilá kecalka 884 příspěvků 22.04.05 12:59

Lucici - neházej flintu do žita…určitě to dobře dopadne a budeš mít krásné miminko…držím palečky…ať to dobře dopadne........

Nonu - mě ze začátku taky občas pobolívalo břicho jako při MS a někdy mě zabolí ještě teď…tak neboj…je to normální.

pa,pa Yasmin 8tt+1

 
Verca
Kecalka 460 příspěvků 22.04.05 13:09

Lucici-mooooc držim pěsti, aby tvoje fazolka byla jen mladší než si dr. myslí a vše bylo v pořádku.
Nonu-pobolívání v břiše je opravdu normální, neměj strach, zvlášť při prvním těhu-způsobuje to zvětšující se děloha.
Verča 7tt

 
Mikis
Kecalka 141 příspěvků 22.04.05 13:10

Nonu: pobolívání v břiše ( v podbříšku) už popisovalo hodně těhulek,neboj, nic to není.Objeví se,pak je zas na pár dní pokoj.Já jsem měla takové bolesti minulý týden, tento týden už nic nepociťuji.
Lucici:souhlasím s Bludičkou, ještě to není ztraceno a nesmíš se moc nervovat.Klidně piš
 Mikis

 
Olivia
Stálice 77 příspěvků 22.04.05 13:35

Ahoj,

chválím článek!! Já byla teď kvůli nějakým problémům s žaludkem u svého obvod. lékaře a sestřička - samou radostí mi chtěla dát tetanovku. A že se ale nejdřív s dr. domluví. Já injekce nerada, tak jsem se na ni trochu šklebila a pak… mě to napadlo: upozornila jsem ji na těhu a ona se chudák lekla a začala hned že to tedy ne a že až po těhu. Uffff, záclony se zavlnily jak jsem si odfoukla. A špunt určitě udělal v bříšku samou radostí kotrmelec :o))

Btw.: dneska by mi měla přijít první věcička na cipíska - objednala jsem si body z www.mimibazar.cz . Děsně se na něj těšim..

Užívejte si sluníčka a opatrujte se.

Olivia

 
mverca
Stálice 92 příspěvků 22.04.05 13:36

LUCICI - vůbec nevěs hlavu, já když jsem byla na ultrazvuku a řekla jsem doktorovi, kdy jsem měla poslední MS, tak říkal, že to není možné, že už by to miminko muselo být vidět, a že ho nevidí, že jsem asi mimoděložně těhotná. Když jsem byla v 6tt, tak už to našel a je vše v pořádku. Určitě se tím teď netrap. Drž se Verča

 
Mikis
Kecalka 141 příspěvků 22.04.05 14:36

Holky přeji všem krásný víkend a v pondělí zase tady:-)!
 Mikis

 
Gabinka1
Kelišová 6543 příspěvků 22.04.05 14:51

Ahoj…
měla bych dotaz k deníčku, třeba mi poradíte, když se to tu probírá. Jak to je s očkováním proti tetanu, když kojím a to prozatím plně? Správně jsem měla být očkovaná tento měsíc. Můžu, nebo to musím odložit?
Děkuji
nakukovatelka Gabča s téměř 7měsíční Bárou od PSTM

 
Anonymní  22.04.05 17:34

Gabinko,
pokud plně kojíš,tak se očkování proti tetanu nedoporučuje z důvodu přechodu do mat.mléka.

Proto to klidně odlož až na dobu,kdy už nebudeš kojit.

Přeji ti klidnou holčičku a hodně mlíčka pro ni.

Mirka OV

Holky promiňte,že jsem se k vám vetřela.Také jem měla naději na prosinčátko,ale nevyšlo to.
Přeji hezký víkend.

 
metelka
Ukecaná baba ;) 1121 příspěvků 22.04.05 19:19

Stefinko, hezký a zajímavý deníček.

Lucici - klid, možná se opravdu stresuješ zbytečně, já byla v sedmém týdnu na UZ a dr. mi řekla, že gestační váček tam je a dítě nevidí, ať přijdu za týden.To mne polekalo, samozřejmě, navíc jsem trochu špinila a bylo mi fakt blbě, tak jsem si vymohla velký UZ - v nemocnici - kam mě poslala, ale tvářila se u toho a nazvala mne netrpělivou maminkou - a světe div se, mimko tam bylo a dokonce mu už bylo srdíčko.Tak jsem se rozbrečela, byly to nervy a jako že jsem už zkušená mamina a doma mám už pěknou sbírku /dcery 18,14,6/,docela mne to všechno vzalo.Špinění mi zastavil Utrogestan/hormon progesteron/ a ještě jedna pozitivní věc pro Tebe - jestliže máš neustáletěhu test pozitivní, je to velká naděje, že mimko bylo jen za rohem a nebylo vidět - uvědom si, že je to malinkatý plůdeček - při zamlklém těhotenství jde hormon HCG rapidně dolů a rychle a na testu by se žádné dvě čárky neukázaly.Dopo­ručuji kys.listovou a klid na lůžku, hlavně už nebreč, uvidíš, že to dobře dopadne.Já jsem už v 17tt,dnes už se to přehlédnout nedá ! Držím palce.

Nany - jak už tady psaly jiné - je to normální, bříško pobolívá, jako bys už každou chvíli měla dostat menses, při prvním těhotenství jsou ty bolesti nejvíce zřetelné,takže klid,děloha se roztahuje, aby mimko mělo místečko.Podotýkám, že u porodu jsou to podobné bolesti jako u menses, aspoň v začátku,až přijdou, není to nic neznámého, aspoň já to tak cítila, jen jsou silnější a silnější.Tak neboj a měj e fajn.

Všechny zdraví Metelka alias Jezi.

 
metelka
Ukecaná baba ;) 1121 příspěvků 22.04.05 19:22

Teda stejně se těm doktorům divím, že je to baví nás tak nervovat,klidně to nemusel vidět,vůbec se o tom zamlklém těhotenství neměl zmiňovat, když to není jisté.Fakt mně to štve.Metelka.

 
Anonymní  22.04.05 19:40

Ahoj holky,zatim jsem nemela cast precist vsechny komentare.
Mikis,posilam ti info ohledne seznamku.TP mam 29.11
O vikendu napisu vic,bude cas.
Tak se vsechny opatrujte
 Sophie

 
EVA1
Nováček 7 příspěvků 24.04.05 10:39

Ahoj holčiny,
já si také myslím, že by zatím neměla Lucici házet flintu do žita. Třeba má doktorka jen horší ultrazvuk, nebo bylo opravdu mimi za rohem.
Já už jsem byla na UTZ dvakrát. Dnes začínám osmý týden a srdeční akci už mám potvrzenou, ale problémy mě provázejí neustále. Doktor mi v pátek ukázal půlcentimetrový hematom, který mám po odlepení placenty. Krvácení už přestalo, ale včera jsem opět jen jednou zpozorovala trochu krve. No nic, ležím. Je sice ještě brzo, ale v práci jsem už to řekla, aby na mě brali ohledy a nemusela jsem dělat těžší práce.
Všechny zdravím!!!

 
Lucici
Zasloužilá kecalka 764 příspěvků 25.04.05 08:46

Ahojky holky,

Moc vam dekuji za slova utechy,jste zlaty.
Ja uz jsem klidnejsi,rikam si: co se me stat to se stane,uvidime ve stredu.V patek jsem si davala tak 20% sanci,ze tam mimis je a dneska uz si to myslim tak na 50%.
Manzel mi rikal at nestresuju,ze ve stredu uvidim jak jse vsechno v poradku.Navic mam TT neustale pozitivni a trpim nevolnostma a v sobotu jsem dokonce i zvracela.

Akorat mam hruzu(kdyby to nevyslo) z ty kyretaze!Nebyla jste na tom nektera z Vas?

No uz Vas tady nebudu zahlcovat svymi nejasnotmi.

A jak jste se meli o vikendu?My jsme si ho bajecne uzili a dneska me to v praci vubec nebavi.
Krasny pracovni tyden preje Lucici 7tt

 
Yasmin
Zasloužilá kecalka 884 příspěvků 25.04.05 09:13

Ahoj holčiny,

tak se vám hlásím po krásném víkendu.
Lucici - neboj se nic, určitě to bude všechno dobré…moc ti budu ve středu držet palečky..uvidíš, dopadne to dobře a mimísek se objeví…

Holky, taky tak „tloustnete“ ????? Já už mám na vrch 2 kg a je to fakt strašný..nezapnu jediný kalhoty…Jak asi budu vypadat za půl roku? radši na to nemyslet.

pa,pa Yasmin 8tt+4

 
Berca
Zasloužilá kecalka 922 příspěvků 25.04.05 09:44

Ahoj holčinky, zdravím při pondělku!
Stefinko, hezký a poučný deníček, díky!
Lucici, také si myslím, že by jsi měla vyčkat do dalšího utz a uvidíš, že bude vše ok!Moc držím pěsti!!!
Holky, mám na vás dotaz. Poslední MS jsem měla 22.3. a podle mých výpočtů jsem už začala 5tt. když jsem volala k Dr., sestřička mě objednala na prví utz na 13. května, což budu už v 7tt. myslíte, že to není pozdě? Odůvodnila to tím, že už bude mimi na utz vidět. Kdybych prý měla nějaké problémy, tak mě samozřejmě vezmou hned.
Zdraví Berča

 
Verca
Kecalka 460 příspěvků 25.04.05 09:50

Yasmin - taky už mi jsou jen jedny kalhoty a to ještě jen taktak. Budu muset projet šatník a vypátrat své staré dobré těhu lacláče a doufat, že už bude jen teploučko a budu moct začít nosit šaty, které mám od minule, v těhu jsou mnohem pohodlnější než kalhoty.

Holky, už mažete bříška proti striím? Já mažu od samého začátku, ale nevim, nevim, jestli se mi je podaří zahnat. V předchozích těhu jsem taky mazala a masírovala celkem poctivě, ale nakonec se mi vždycky ukázaly potvory až 14 dní před porodem a to pokaždý jinde. S malou jich dokonce přišlo pár ještě na prsou s prvními příkrmy. Tak uvidíme, jak bude vypadat moje tělo teď, ale za ten uzlíček štěstí to stojí.
Verča 8tt

 
Mikis
Kecalka 141 příspěvků 25.04.05 09:52

Ahojky,
Yasmin:taky cítím,že přibírám,všechny kalhoty jsou mi těsné…Ale já se na to strašně těším,až půjde bříško vidět:-)))
Berčo, já jdu poprvé k Dr. zítra,to už budu v 8 tt.Objednala jsem se tak právě proto,že už by mělo jít mimčo vidět na UTZ.Už se nemůžu dočkat,taky se trošku bojím,jestli je vše v pořádku.
 Mikis

 
Verca
Kecalka 460 příspěvků 25.04.05 10:11

Berčo, myslím, že pokud nemáš žádné problémy, je utz. v 7tt naplánovaný zprávně, bude už vidět nejen váček, ale i srdíčko, teda pokud mimčo není mladší než ti vychází.
Verča 8tt

 
Berca
Zasloužilá kecalka 922 příspěvků 25.04.05 10:14

Mikis, díky moc za odpověď! Moc mě to uklidnilo a už se budu jen těšit, až se ta první návštěva u Dr. přiblíží! Nemůžu se dočkat! Dej zítra vědět, jak jsi dopadla, ale neboj, určitě bude vše ok!!!Já se taky trochu stracuju, ale doufám, že mimi bude v pořádku.
Holky, včera jsme to se skoromanžou nevydrželi a řekli to jeho rodičům při nedělním obědě. Jeho mamča brečela a říkala, že je moc ráda a skrotcháník se jen usmíval a nic neřekl, asi jsme ho překvapili :-))).Našim to řekneme zítra a já se už nemůžu dočkat, vím, že budou strašně moc rádi, tolik by si mimi přáli, pořád mi to říkají. jinak to neřeknu ještě nikomu, nejbližším přátelům až po prvním vyšetření.
Pa Berča

 
Anonymní  25.04.05 10:34

Ahoj holky,
zdravim vas v tento uprsany pondelok.
Ja idem k dr. dnes vecer, tak sa uz neviem dockat, a zaroven mam strach ci bude nieco vidno. Zacala som dnes 8tt, tak to snad vyjde. Dam vam urcite hned vediet. U nas od rano prsi, v praci ma to ani trochu nebavi, stale by som len spala. Ja mam uz tiez 2kg hore, neviem ci to nebude tym ze som teraz stale hladna a tak stale nieco pojedam.Dokonca aj v noci sa budim na to,ze mam hrozny hlad a musim zjest aspon banan alebo jabko.Asi som si prilis roztiahla zaludok. Ale uz sa tesim az bude tehotenstvo na mne naozaj vidno, nie len nafuknute brucho. Ked bude dnes u dr. vsetko ok, tak to povieme rodicom. Neplanujme radsej nic dopredu aby sme neboli sklamani.
Zdravi
 Majki

 
Yasmin
Zasloužilá kecalka 884 příspěvků 25.04.05 11:00

Verča - já už bříško mažu asi 14 dní…a ne jen bříško, taky prsa, boky a hlavně zadeček…protože na něm a na bokách už nějaké strie mám......z „puberty“…takže nechci aby se to zhoršilo.A jak je vidět,asi k nim mám sklony…takže mažu o stošest.

Mikis - já se taky strašně těším na to pravé těhubříško…jenže tohle je zatím jen pořádný nafouklý špek…nic víc…nikdy jsem neměla úplně ploché břicho, vždycky tam byl malý špíček,ale tenhle je fakt obr..ale je fakt, že musím pořád jíst…jak mi zakručí v žaludku a já si nic nedám, začne mi být blbě.

My jsme to ještě stále nikomu neřekli…počkáme až do tohoto pátku, to jdu na první těhu kontrolu po prvním UTZ, tak se ještě pořád bojím, aby bylo vše v pořádku…a když bude,hned to letím rozhlásit…taky už začnu v pátek 10tt,tak už bych to stejně déle neutajila…vzhledem k tomu jak „krásně přibírám“…

Ještě mám na vás holky jednu takovou intimnější otázku…co jsem zjistila, že jsem těhu, mám pořád takový bílo-žlutý výtok…bez intimky nepřežiju ani minutu..máte ho taky? Někde jsem tu četla, že je to asi normální, že se troří hlenová zátka a chrání to miminko před infekcí atd..ale radši mě zajímá váš názor.

pa,pa Yasmin 8+4

 
Anonymní  25.04.05 11:13

Yasmin:
ten vytok mam aj ja, zlty nieje, ale je biely, a tiez musim mat stale intimku aby som sa necitila blbo. Myslim ze je to normalne, tiez som niekde na netu citala ze to niektore zeny maju. Mozno to dnes spomeniem dr, ale kedze som objednana len na utz, nemam ani najmensiu naladu liezt zase na kozu :-(
No v kazdom pripade mi drzte palce, mam od rana nejaku depku, uz aby bol vecer a bolo vsetko ok. dokonca som zistila ze moja oblubena setricka tam dnes nieje len nejaka mlada, tak to bude zas horor, pre mna su tieto veci dost dolezite. A co ostatne tehulky co mate nove?
 Majki.

 
nonu
Kecalka 193 příspěvků 25.04.05 11:49

Zdravím těhulky při deštivém pondělku,
ve středu jdu na svůj první UTZ a už se nemůžu dočkat, jen aby bylo vše v pořádku. POdle mých výpočtů jsem asi v začátku 5tt. Měla bych už začít s mazáním proti striím nebo je ještě čas? Máte někdo nějaký osvědčený krém? JO a ještě bych se chtěla zeptat, kdy začít s nějakým cvičením, taky hned od začátku těhu? Díky Nonu

 
Mikis
Kecalka 141 příspěvků 25.04.05 12:22

Holky,tak výtok mám taky-bíložlutý.To jsem ráda,že nejsem sama. Prý se dělá i jako ochrana před spermijkami (jinak by byly dvojčátka,troj…):o)
Já to taky rozhlásím hned zítra,po návštěvě Dr. :-)))
Holky a taky jsem zjistila,že lehce zvýšená teplota (mám prostě pořád 37 až 37,5) je prý v těhotenství normální.Raději to ještě prověřím u Dr.,ale docela mě těhotná známá uklidnila.
 Mikis

 
mverca
Stálice 92 příspěvků 25.04.05 12:38

Ahoj holky, teplotu mám pořád taky trochu zvýšenou. Jsem ráda, že jste se tady zmínili o tom výtoku. Mám ho taky, spíš bílý a docela dost a měla jsem z toho fakt strach, ale asi ho má fakt většina holek. Myslíte, že kdyby to byl nějaký infekční výtok, tak na něj doktor přijde při nějakém vyšetření nebo bych mu to měla říct sama? Jinak bříško ještě nemažu a jsem v 11tt, ale jak tak čtu vaše příspěvky, tak asi začnu co nejdřív taky.

 
Anonymní  25.04.05 12:52

Jeee holky vy ste ma teraz potesili. Bola som teraz doma na obede a citim sa zvlast slabo, tak som si merala teplotu, a mam 37 rovnych, co uz je u mna dost, pretoze ja mam stale az priliz nizku 36,3-4. Tak som mala strach, pretoze som sa nikde nedocitala zeby bola v tehu zvysena teplota. Dnes sa dr. na to spytam a dam vam hned vediet. myslite ze bude ok ked si kupim CETEBE C+zinek? Stale ked na mna nieco liezlo, tak mi to pomohlo. Myslite ze by zvyseny prisun C mohol embyjku nejako uskodit? (ale myslite teplotu telesnu nie BT?? dufam).
 Majki.

 
mverca
Stálice 92 příspěvků 25.04.05 13:13

No, ja teda myslím tělesnou teplotu.

 
Mikis
Kecalka 141 příspěvků 25.04.05 13:40

Majki:myslela jsem taky tělesnou teplotu:-)Myslím,že vitamín C rozhodně nemůže uškodit,taky si ho asi koupím.Dej vědět,co doktor,já poreferuju zítra:-)
S tím mazáním,už jsem taky začala,ale ne pravidelně,jen když si vzpomenu.Mám totiž taky z puberty už nějaké strie,tak musím dávat bacha…

Mikis

 
mverca
Stálice 92 příspěvků 25.04.05 13:44

A čím se mažete holky?

 
Mikis
Kecalka 141 příspěvků 25.04.05 13:56

Tak já se zatím mažu normálním hydratačním krémem,ale taky by mě zajímalo,čím se má mazat.Slyšela jsem,že třeba dětský olejíček je dobrý.
 Mikis

 
Anonymní  25.04.05 13:57

Ano detsky olejicek je vraj najlepsi. Mojej tehotnej kamoske to dr. doporucil, mazat sa cca od 3.mesiaca olejickom a nema strie ziadne. Tie kremy a gely na strie su vraj len reklama a este k tomu zbytocne predrazene.
 Majki

 
Berca
Zasloužilá kecalka 922 příspěvků 25.04.05 14:06

Holky, tak já musím říct, že jsem na začátku 5tt a už jsem taky 1 kg přibrala, jestli to tak půjde dál, budu jako kulička!
Jinak já se mažu skoro pořád a teď jsem začala pravidelně. používím Nivea Q10, zpevňující krém, 2× denně a uvažuju, že si ještě koupím Elasti-Q, ten je speciálně pro těhulky a budu to střídat.
jinak k tomu výtoku, taky se mi trochu začíná objevovat a mám ho navíc kombinovaný s trochu táhlým, jak při ovu. Je to asi normální, jak jste tu psaly, ytváří se ta hlen. zátka.
Mám na vás taky dotaz. jak je to u vás se sexem? Četla jsem různé názory, většinou, že to mimi neublíží, ale radši se ptám…
Díky Berča

 
Barule
Povídálka 48 příspěvků 25.04.05 14:15

Zdravím všechny těhulky,
Verča-já jsem si včera koupila přípravek proti striím v těhotenství od firmy JUST. Začnu ho hned používat. Tak snad bude všechno o.k. a striím nedám žádnou šanci.
Yasmin- s tím tloustnutím je to poznat i u mne. Váha sice kvůli nechutenství a nevolnostem neroste, ale bříško se krásně nafukuje. Těším se, až bude ještě o něco větší.

Dnes jdeme s přítelem na úřad, objednat si svatební obřad. Myslela jsem, že svatba bude až s mimískem na světě, ale rodičové mají jiný názor. Možná, kdybych měla náladu a citíla se o něco lépe, ale s mým nechutenstvím a nevolností se toho moc dělat nedá. Snad to brzy přejde…
A co vy, svobodné těhulky? Budete pořádat svatební hostinu ještě do porodu nebo až po?
Barule 7tt+6

 
nonu
Kecalka 193 příspěvků 25.04.05 14:24

Já bych chtěla ještě než přijde mimi na svět, přítel taky, ale ne a ne se pořádně vyjádřit - jako by najednou dostal strach :) Nonu

 
mverca
Stálice 92 příspěvků 25.04.05 14:29

Tak to já nebudu mít svatbu ani před ani po. Můj přítel mě opustil hned jak se o mimi dozvěděl, ale před tím ho pořád chtěl.

 
Anonymní  25.04.05 14:31

Ahoj holky těhulky:)
Můžu se k vám taky přidat. Jsem od vedle „nové snažilky“ teď už ale těhulka:).
Zdravím Mikis, Majki, Yasmin, Berča.
Dneska jsem byla u doktorky a ta mi potvrdila těhu:).A jak mi dnes holky poradily měla bych ve středu začít 6tt. Příští středu jdu na UTZ tak jsem moc zvědavá. Jak tady píšete o tom výtoku, jsem ráda, že to čtu, já ho mám taky. Je to tedy asi o.k. Pořád mě pobolívá břicho a vaječníky ale to je asi taky vpořádku takle na začátku, že jo?
Přeju všem zdravá miminka:)
 Ally

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 Další »