Podzimní očekávání 44 ? Hádala se duše s tělem

Rodičovství

Ahoj holky, Začátkem prosince skončil na ČT 2 zajímavý seriál dokumentárních esejí F. Koukolíka o odvěkém sváru lidského života natočený v r.1997, jehož název jsem si propůjčila do dalšího deníčku. Předkládám vám myšlenky, které mě nějakým způsobem zasáhly.

Jistě se hodí i do našeho poněkud slavnostního deníčku, protože máme malé děti, které právě před rokem začaly pociťovat pohodlíčko dělohy (nemohu napsat spatřovaly světlo světa,:-) to přišlo až později?) a chceme, aby z nich vyrostlo něco pořádného a protože Vánoce už ťukají na dveře. A Vánoce, ať je chápeme ve smyslu křesťanském, jako narození Ježíše Krista nebo pohanském - vítáme příchod slunce a Nový rok anebo dnes už častěji konzumním, to ?kouzlo dnů? v nich přesto zůstává. Nebýt sám, ale se svými blízkými, dělit se s nimi o svůj čas, pocity radosti a sounáležitosti, udělat radost malým dárkem nebo prostě si jen odpočinout ve dnech volna. Zamyslet se nad tím, co bylo, co jsme prožili, ale také nad tím, co bude a co bychom chtěli prožít, změnit, vyslovit potichu i nahlas svá přání nebo se jen zamyslet nad sebou samým. A protože myslíme hlavou a cítíme srdcem a je toho mnoho neprobádaného, otevřeme se myšlenkám a pocitům, které do nás po přečtení následujících řádků možná vstoupí.

MUDr. František Koukolík, DrSc. (*1941) je absolventem lékařské fakulty v Praze, specializace patologická anatomie a neuropatologie a věnuje se především vztahu mezi mozkem a chováním. (http://www.galen.cz/…d/titpre.php?…)
Zmíněný seriál měl 13 dílů.
**1) První díl se věnoval podobám lásky **- Lásku je možné popsat slovy svatého Pavla z epištoly Korintským. Nebo slovy milostných básní všech světových kultur. Také třemi rozměry, jimž se říká vášeň, intimita a vazba. A slovy současného australského psychiatra, jenž lásku popsal jako pět snah: snahu o milovaném člověku vědět co nejvíc, snahu být s ním v interakci, snahu vyhnout se odloučení, snahu chránit a snahu uspokojovat jeho potřeby. Není to jeho poznání. Užil je však k pochopení vztahu rodičů k jejich nenarozenému dítěti. Zjistil čtyři možnosti. Podle toho, jaké jsou, bude s vysokou pravděpodobností vypadat dítě až mu bude rok, až půjde do školy, až ji bude opouštět a až bude dospělé. Neboť čtyři možnosti uspořádání „snah lásky“ předpovídají druh vazby mezi matkou a malým dítětem. A ta společně s dědičností během prvních dvou - tří let života předpoví, kým budeme, jaké bude naše nitro, kam půjdeme a jak budeme vycházet se světem a s lidmi. Na mnoho se dá přijít jednoduchým pokusem, když je nám rok. Stačí ponechat roční dítě s maminkou v hezké místnosti s hračkami, počkat až si dítě zahraje a dívat se, co začne dělat, když je maminka na tři minuty opustí. Nemůžeme bez lásky být. Bez ní nejsme lidmi. Bez ní jsme mrtví, jenom o tom nevíme.
**1) V druhém díle autor poukazuje na potřebu dotyků **- Žena, která byla adoptivní dítě, v dospělosti napsala: „Maminka mne měla ráda podle svých možností… jenomže to, co jsem nejvíc potřebovala, bylo mazlení… Máte-li přístup k rodičům, raďte jim, ať děti hladí a mazlí se s nimi co nejvíce. Později se to dohnat nedá.“ Niels Cochrane, psychiatr, dokázal oddělit „dobré“ doteky mezi lidmi - v podstatě něžné hlazení - od dotyků „špatných“. Zjistil přímý vztah mezi dostatečným počtem „dobrých“ dotyků a pocitem, že jsou lidé milováni. Vztah platí v dětství stejně jako v dospělosti. Podobně přímý vztah je mezi nedostatečným počtem „dobrých“ dotyků, nedostatkem pocitu, že jsme milováni a depresí. „Dobré“, láskyplné dotyky od chvíle narození znamenají, že se mezi matkou a malým dítětem vyvíjí obousměrná vazba. Jsou jedním z jejích projevů i tvůrců. S potřebou vazby k matce se rodíme. Jestliže se vazba nenasytí, nezačne růst nebo vyroste něco poškozeného. Narodí se cesta k celoživotní úzkosti. Anebo k patologické útočnosti. U pokusných myší, krys, křečků, opic, stejně jako u lidí. Je kolem nás málo úzkostných a patologicky útočných lidí? Poškozená vazba k matce je jedním ze základních důvodů.

 1. V třetím díle nám autor přibližuje, jak je důležité číst z lidských tváří Proč přitahují muže na ženských tvářích jen některé znaky? Které znaky to jsou? Proč právě tyto a ne jiné znaky? Co se pod tím skrývá? Proč se tváře ročních dětí obou pohlaví podobají tvářím svých biologických otců víc než matek? Existuje obecná, všem lidem na světě společná krása tváře? Co to je? Každému, koho lidé chtějí zabít, seberou tvář.
  **1) Ve čtvrtém díle se autor zamýšlí nad sociálním vnímáním světa,

** vysvětluje, co je Mem - v sociálním a kulturním prostředí něco podobného tomu, co je v biologickém prostředí gen. **1) V pátém díle rozebírá kritické myšlení ** - je pečlivé a uvážené rozhodnutí o tom, zda nějaké tvrzení přijmeme, odmítneme nebo zda se úsudku o něm zřekneme. Zároveň rozhoduje o stupni jistoty, s níž k těmto třem závěrům dospíváme. Nejde jen o získávání a uchovávání informací, ani o pouhý talent nebo soubor dovedností. Myšlení se stává kritickým až ve chvíli, kdy je užíváme. Není vrozené, musíme se mu učit celý život. Jeho pravidla? Jasnost, přesnost, úplnost, relevance, hloubka, šířka a logika.

 1. V šestém díle se autor dostává do hloubky člověka ? vysvětluje rozdíly mezi vědomím, nevědomí a předvědomím. Spadají sem například obsahy skrytých, vědomé pozornosti nepřístupných neboli implicitních pamětí. Všechno, čemu jsme byli učeni, třeba jako malé děti, a co se potopilo pod hladinu vědomé pozornosti. Co nás v mnohém celý život ovlivňuje - například řekne, kdo nám bude na první pohled milý a naopak. Také upozorní nad podprahové vnímání.
 1. V sedmém díle autor pomáhá hledat cestu k sobě - Podoba vědomí, o které chceme vyprávět zde, je sebe-uvědomování, neboli jáství: pocit, že já jsem já, ruce, na které se dívám, jsou moje ruce, podobně jako existuje velký počet zcela osobních pocitů, vzpomínek, úvah i představ, osobní prožívání událostí v času a prostoru. Sebe-uvědomování, jáství, je proces, druh růstu. Pokusy říkají, že se vyvíjí od narození, po stupních. Plně vyvinuté je mezi třetím až pátým rokem věku, kdy začneme být schopni spolehlivěji číst, co se děje v našich bližních. Staneme se „nositeli teorie duševních stavů“ rozvíjející se celý další život.
 1. V osmém díle autor nahlíží na rozdíly stárnutí, úspěšné, obvyklé, chorobné stárnutí. Proč vlastně stárneme? Stárnou hvězdy, světadíly, říše, města, věci i vše živé. Stárnutí je základní vlastnost vesmíru popisovaná druhým termodynamickým zákonem. Kdosi je vtipně přirovnal k Murphyho zákonu sdělujícímu, že co se může pokazit se pokazí, a co se pokazit nemůže, se pokazí také, jenže platnému na kosmické úrovni.
 1. V devátém díle nám přibližuje lidskou hloupost.Hloupost (stupiditu) je nutné odlišit od nevědomosti a omylu. Nevědomost je stav, při němž relevantní informace v prostředí buď vůbec nejsou anebo jsou, ale systém je nerozliší. Omylem je stav, kdy relevantní informace v prostředí jsou, systém je rozliší, ale mylně zpracuje.
 1. V desátém díle se autor zamýšlí nad genocidou ? což je jakýkoli z následujících činů spáchaných se záměrem částečně nebo úplně zničit národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu: zabíjení členů skupiny, těžší tělesné nebo duševní poškozování jejich členů, úmyslné zavedení takových životních podmínek, jejichž smyslem je fyzické zničení celé skupiny nebo její části, opatření, jejichž smyslem je zabránit ve skupině porodům, násilné přesouvání dětí z jedné skupiny do skupiny jiné. Proč to děláme? Co to v nás je?
  **1) V jedenáctém díle probírá důležitost jazyka - nástroje pro komunikaci.

** Jak dokážeme z několika desítek hlásek stvořit, rozlišit, napsat i přečíst a naučit se desítky tisíc odlišných slov? Z nich nekonečně působící počet vět majících smysl. Ještě nekonečnější počet, které jej předstírají nebo nemají? Máme to vrozené. Hluchoněmé děti si ve skupině dokážou udělat svůj vlastní znakový jazyk. Bez učitelů. Vytvoří jej z nejzákladnějších prvků získaných v mluvící rodině, bez ohledu na to, že si do nové skupiny každé z nich přineslo prvky odlišné. Nadto si slova a věty mohou hrát bez ohledu na skutečnost a obohacovat se přitom jak přesvědčuje jazyk a řeč některých básníků. Nebo ochuzovat, což ukazuje jazyk spousty novinářů, politiků. Slova v nás probouzejí obsahy paměti. Ty opět mohou jak s významem slova, tak se skutečností, mít společného jen málo nebo vůbec nic. Nadto je vlastností paměti, že z ní vypadávají události, které nastaly a objevují se ty, které nenastaly.
**1) Ve dvanáctém díle vystihuje duchovno člověka ** Těžištěm spirituality je pocit, že za realitou, kterou vnímáme a rozlišujeme, je vyšší moc, síla nebo kontrola a pocit jednoty se světem a přírodou. Nemusí to být nutně bůh, pro některé lidi je to příroda, pro další prostě To. Lidé prožívají pocit hluboké „pravdy“, který si předtím neuvědomovali. Svět vypadá živý, krásný, nový. Objevuje se pocit štěstí až vytržení, starosti a strasti mizí. Tuto zkušenost nelze slovně sdělit a její nositel si je neotřesitelně jist jejím významem. Jde o vý:,–(u lidí nábožensky věřících? Jak je možné, že téměř stejnými slovy opěvuje spirituální zkušenost indický, islámský i křesťanský mystik, stejně jako jejich soudobé karikatury, kteří si spirituální pocity navozují drogami? Jde o něco, čeho jsou schopni lidé ve všech dobách a kulturách bez ohledu na to, zda jsou nábožensky věřící nebo ne? Proč ji někdy prožijí rodící ženy? Nebo lidé umírající?

 1. A třináctý, poslední díl, se věnoval souvislostem mezi poznáváním krásy s poznáváním pravdy.Francis Rauscherová se dvěma spolupracovníky začala v Kalifornii před několika lety hrát skupině tříletých dětí na klavír klasické skladby. Kromě toho děti sborově zpívaly. Po osmi měsících prohloubené hudební výchovy bylo jasné, že děti o plných 80 % lépe řeší úlohy vyžadující prostorovou inteligenci než děti, které takovou výchovou neprošly. „Výcvik v hudbě je daleko účinnější výchovný nástroj než cokoli jiného, neboť rytmus a harmonie nalézají cestu do tajných míst duše.“ Platon.
  V dalším výzkumu vědci čtyřtýdenním dětem, kterým předkládali tváře, které my, dospělí, považujeme za krásné. Děti je pozorovaly klidně a déle než tváře lidí, které my, dospělí, považujeme za ošklivé. Podobně to platilo i u čtyřměsíčních dětí, kterým byly reprodukovány melodie. U příjemně harmonických byly děti klidné a spokojené, u disharmonických byly neklidné a nesoustředěné.

Informace jsem čerpala na int.stránkách České televize, http://www.czech-tv.cz/…01:10-2.html

A právě tohle dlouhé povídání s těmi našimi miminky souvisí. Přejeme si, aby z nich vyrostly harmonicky rozvinuté osobnosti, lidé, kteří budou znát svou cenu, budou slušní, ohleduplní a úspěšní, ale věřte, aby takoví byli, je na nás ? rodičích. Pro lidský mozek je opravdu nejdůležitější vývoj během prvního roku života, jen si vezměte, jaký překotný vývoj udělá jen tělíčko děťátka! Věřím, že vás mé dlouhé povídání inspirovalo a máte ?malé vodítko? jak na to. Napište, co je pro vás ve výchově dětí důležité, jaké jsou vaše představy a jaká vaše realita, co se vám ve výchově podařilo, z čeho máte radost a čeho se ?příště? raději vyvarovat. Protože mnoho z nás jsme prvorodičky a zkušenosti s výchovou dětí příliš nemáme, připojte třeba příklad z okolí, rodiny nebo z vaší vlastní výchovy vašimi rodiči. Co byste určitě u svých dětí nechtěly zopakovat a co se vám naopak líbí a pokusíte se také na svých dětech ?aplikovat?.
Kromě toho bych ráda našemu deníčku věnovala trochu vzpomínek na dny, kdy jsme o miminku uvažovaly, pokoušely se o něj, objevovaly dva proužky na testu a začaly se radovat z toho překrásného zjištění, že jsme těhotné.Na konec deníčku připojuji seznámek všech podzimních miminek, ale samy pohledem zjistíte, že deníček získal téměř novou tvář, protože mnohé holky, které stály u zrodu deníčku, dnes ani nepřispívají. Za ?služebně? nejstarší si dovoluji prohlásit Gábinku, Katchu, Michellku a Slunečnici? pak někdy jsem přišla až já a pak další? (doufám, že se některé neurazíte, pokud to není zcela přesně, ale jistě chápete, že ač nostalgii ve vzpomínání na začátky je potřeba se věnovat, ale na ty písemné a hledání? už je času méně?) Ani Týnka, která deníček 6.2.2004 zakládala (https://www.emimino.cz/modules.php?…), se k nám nehlásí, vlastně ani nevíme, co se jí narodilo?
Tak tedy vy, později příchozí, Kokhino, Lilo, Malino, Kimmi, Marcelo, Maciáši, Pěťko a Jitko, napište nám o svých začátcích?

**A vy ostatní?jak vnímáte Vánoce z toho pohledu duchovního, kdy k vám promlouvá ?to něco vyššího?, co víme, že je, ale každá to pojmenováváme jinak? **

A pár veršů s přáním na závěr:

Ježíšku, prosím tě,
přečti si mé psaní.
Je krátké! Mám k tobě
jenom jedno přání:

Ať jsou všichni v novém roce
takoví jak na Vánoce.
Ať jsou milí, míň se mračí.
Děkuji ti. To mi stačí.

Těším se na vaše milé řádky

Vaše Mia

PODZIMNÍ OČEKÁVÁNÍ 2004
Narozená miminka:

1.Emko/Marta 29 let ? 20.8.2004 ve 20 h dvojčátka Matěj a Magdaléna váha 1950 a 2120 g ? České Budějovice 2.Miska + Robko ? 27.8.2004 v 9:08h KEY WEST v USA (nyní Tatry SK) - 3 266g - 50cm 3.Míša + Libor - 7. 9.2004 - Ostrava - 3600 g - 52 cm 4.BeJitka/Jitka 39 let + Anetka ? 8.9.2004 ? Praha - 2 890 g - 48 cm 5.Kernerka 28 + Jiřík - 16.9. 2004 ve 3.05h Praha-Žižkov - 2980 g - 49 cm 6.Pupina 25 + Elia Anna? 17.9.2004 Francie ? 2 870 g ? 48 cm 7.Pepsi 28 + Lukas ? 19.9. 2004 ve 20:37h Kolín nad Rýnem (Německo) 3350g - 51cm 8.Guerita/Eva 28 + Adam ? 20.9.2004 ve 4:22h - Zlín- 4090g ? 51cm 9.Peťka/Petka2 26 + Rudolfek-? 20.9.2004 ve 10:15h - Praha ? 3620g ? 50cm 10.EditaAnne 21 + Viola Anne - 22.9.2004 v 10:15h ? Mělník - 3600g - 50cm 11.Verunkatehulka 22 + Barunka ? 22.9. 2004 - Brno ? 3650g + 50cm 12.Bolero/Markéta 25 + Markétka? 23.9.2004 - Vodňany 13.Chrastilka + Denis - 23.9.2004 ve 14:25 Šumperk - 3 710 g - 50cm 14.Sophie 27 + Kevin Richard ? 24.9. 2004 - Veracruz (Mexico) nyní Praha ? 4000g ? 52cm 15.Marcela_F 29 + Daniel - 24.9.2004 Kroměříž - 3350 g - 50 cm 16.Luca71 32 + Vilík ? 27.9.2004 v 15:45 ? Ostrava ? 3700g ? 52cm 17.Slunečnice 27 + Anička? 29.9.2004 Slatinice u Ol ? 3300g ? 50cm 18.Gabinka 22 + Bára ? 29.9.2004 v 15:25h - Litomyšl u Berouna -3570 g - 51 cm 19.Malina 36 + Eliška - 30.9. 2004 v 22:50h - Plzeň - 3050g ? 48 cm 20.Lila 31 + Petr - 2.10. 2004 v 11:30h - Brno - 4100g ? 51 cm 21.Mia 27 + Anička Amálka ? 3.10.2004 v 00:50h -Pardubice ? 3500g ? 50cm 22.Zuzina 31 + Simon Peter - 3.10. 2004 v 16:30h - Pezinok (SK) ? 3700g ? 51cm 23.Kopretinka 25 + Davídek ? 4.10. 2004 v 15:46h -okolí HK- 3500g ? 50cm 24.Myshka 29 + Barunka - 4.10. 2004 v 15:55 h - Opava ? 3350g ? 51cm 25.Sumenka 28 let + Barborka - 5.10.2004 - Ostrava - 3100 g - 47 cm 26.Katcha 31 + Vítek ? 6.10.2004 v 9:38 h - Praha ? 3440g ? 49cm 27.Kokhina 26 + Venoušek - 7.10. 2004 v 14:35h ? 4370g ? 52cm 28.Meta/Veronika+ Petříček - 11.10. 2004 v 15:00h ?Brno -3400g ? 50cm 29.Michellka 22 + Jakoubek - 11.10. 2004 v 18:15h - Holič (SK) ?3016g ? 49cm 30.Kimmi 35 + Barunka - 14.10.2004 Příbram - 3140g - 49 cm 31.Maciáš 23 + Vojtík - 14.10.2004 v 8.45 - Hořice v Podkrkonoší - 3700g - 51 cm 32.Alenka2004 - 25 + Alánek - 15.10.2004 v 19:25 Severní Morava ? 4200g ? 51cm 33.Myšanda + Tomášek - 19.10.2004 v 11:20h- okolí HK 3850g ? 53 cm 34.Bledulka 26 + Vojtíšek - 21.10.2004 - Ostrava ? 3150g ? 49 cm 35.Angie 28 + Adam ? 30.10.2004 ve 12:30hod - Brno ? 3100g - 50cm 36.Bára/BZB 28 let + Anička - 18. 11. 2004 ve 3:20h Brno ? 3600g ? 52cm >

Hodnotilo 2 lidí. Score 5.0.

Reklama


Reklama

Stránka:  1 2 3 Další »
 Váš příspěvek
 
Luca71
Zasloužilá kecalka 850 příspěvků 22.12.04 11:22

Ahoj podzimačky,
Mio, ty jsi šílenka šílená!!!! :-)))
Tak dlouhý perlový náhrdelník si my, parádnice, ani nezasloužíme. No nic, co mi zbývá… Jdu číst (přesto, že mámá roboty vpysk :-D

Lucie

 
Kopretinka01
Stálice 89 příspěvků 22.12.04 11:35

Ahoj…

moc hezky napsané… Bohužel teď není moc času, ale mezi svátkama bude manžel doma, tak snad taky sesmolím pár řádků, abych nebyla za tu, co na vás prdí… Zítra jedeme k mojí babičce do Jičína. Naštěstí to nemáme moc daleko (bydlíme kousek od Hořic) a pak už jen pohoda a cukroví a dobré jídlo. Dala jsem si závazek, že se o vánocích nebudu trápit nedostatkem MM a budu to prostě řešit operativně. Nebude stačit MM, dáme UM.

Takže kočičky a koťátka… ještě jednou krásné svátky a pohodu do vašich domovů…

Kopretinka a Dáda

 
Luca71
Zasloužilá kecalka 850 příspěvků 22.12.04 12:11

Kopretinko,
včera jsem si přečetla tvé řádky a až se mi vehnaly slzy do očí.
Jako bych to psala já před nějakým časem.
Holky radily dobře. Já bych jen dodala, že jsem začla pít 2× denně Gravimilk a sypaný Laktozin tea od dr. Popova. Je to bylinný čaj při snížené tvorbě mléka a obsahuje meduňku, jestřebinu, fazole lusk, mateřídoušku a fenykl.
Jo a taky jsem začala jíst zahuštěné polévky a ještě jsem v nich rozvařovala ovesné vočky (mám z toho teď nějaké to kilko nahoře :-))), ale co bych neudělala pro mého miláčka, co? ).
Pak jsem si ještě půjčila elektr. Medelu od laktační poradkyně a v noci odsávala o dušu :-).
Ještě jsem přišla na to, že z pravého prsa se nenapije jinak, než z fotbalovky.
A včera v poradně jsme navážili 6160g a 67cm!!! A to panděro co má!!! Nutno dodat, že mám po operaci prsů, takže hned ze startu jsem byla „handicapovaná“. Navíc jsem po porodu Vilíka skoro 2dny nekojila.
Kojení jsem tedy nakonec zachránila, ale je to boj. Teď ne, teď je to klídek a pohodička, ale jsem si jistá, že zas příjde krizovka. Je to vyčerpávající a přesto, že vždy říkám, že u příští krize to vzdávám, vím, že to není pravda. Jsem bojovník a bojovat budu dále. (jen abych „nebojovala“ s kojením, když bude V chodit třeba do 2.třídy :-DDDD, když jsem taková urpuťačka)
Držím palečky a Nutráku se vůbec neboj, já se k němu stavěla dříve jako k jedu, brala jsemto taky jako osobní selhání, chtěla jsem Vilíkovi dát to nejlepší, co může matka dítěti poskytnout, ale teď už jsem se vzpamatovala a jestli je třeba, vždy po něm sáhnu.
Tak hodně štěstí!!!
Lucie a Vilda (12t+2d)

 
Luca71
Zasloužilá kecalka 850 příspěvků 22.12.04 12:26

Ještě jsem zapoměla dodat homeopatika RicinusCommunis!
Koení zdar!
 L.

 
Lila002
Ukecaná baba ;) 1719 příspěvků 22.12.04 12:47

Ahoj Kopretinko,

taky patřím k těm, co z různých důvodů bojují s kojením. Nejdřív bolestivé bradavky, potom rána na bradavce a ublinknutá moje krev z rány na prsu, následné odstříkávání z postiženého prsu, flaška a kojení jen z jednoho, no a pak málo MM, řev mimouše a následoval Nutrilon. Dávala jsem asi 1×denně. Pak jsem měla MM dost, zdravá obě prsa, tak zas jen kojení.
No a teď bude mít Petřík brzy 3 měsíce (2.1.05), tak je tu růstový spurt a pověstná laktační krize. MM opět nestačí, večer nakojím z obou prsou a dokrmím nutráčem (někdy je to síla 120ml vypije, jindy jen 40ml).

Držím ti palečky, UM se neboj, důležitá je spokojená mamina, spokojené mimi.

Pá pá
Lila

 
Lila002
Ukecaná baba ;) 1719 příspěvků 22.12.04 12:54

Ahoj Mio,

moc pěkný článek, bezva seriál. Seriál jsem sledovala už tehdy, když běžel poprvé v TV. Teď jsem vůbec nevěděla, že běží na ČT. kDYBYCH TO VĚDĚLA , NATOČILA BYCH SI HO. uŽ TENKRÁT mě moc zaujal. Tehdy jsem neměla ještě děti, docela by mě zajímalo, jestli bych jej hltala jako tenkrát…

Omlouvám se za písmo i chyby, nestíhám a šílím, ne však z vánoc, ale z dětí…

Pá Lila

 
Kokhina
Kecalka 483 příspěvků 22.12.04 14:57

Ahoj,
už jsem se ráno sice rozloučila do starého deníčku,ale nedá mi to nereagovat..
Moje začátky těhu byly dost zvláštní…Loni touhle dobou jsem si totiž řekla,že pokud v lednu dostanu menzes,skočím do hormonů,co mi předepsala dr na úpravu menstruace,abych měla lepší přehled o ovulaci…a tělíčko se asi leklo…Jasné známky jako bolestivost prsou a změna chutí mě vůbec netrkla…Měla jsem zrovna zkoušky ve škole,tak jsem to přičítala stresu…A když jsem 4.února objevila dvě čárky,byl to pro mě šok..Najednou dva roky snažení byly zapomenuty a já nevěděla,jestli se radovat či brečet…Za celých osm let sex.života jsem nebrala řádnou antikoncepci a myslela si,že když mám zakloněnou dělohu,že prostě neotěhotním,ale přesto jsem tajně doufala…Manžel byl dost zaskočený..spíš reagoval negativně,což mě namíchlo…ale čím větší bylo bříško,tím se choval jinak a na konci těhu mě dost podržel…a strašně se těšil…a celá moje rodina též…Malovala jsem si těhu i život poté různě,ale dopadlo to jinak…Po počáteční psychické hrůze,kdy jsem pochybola každých 5vteřin,jestli budu dobrá matka jsem teď jiný člověk…Beru vše automaticky…život bez toho malého tvorečka si už neumím představit…změnil můj život…Vlastně před mimi jsem nevěděla,co štěstí znamená..teď má jiné,větší a krásnější rozměry…Venoušek vyplnil to mé velké prázdno v srdíčku…(no,už zase brečím)Dítě je obrovský dar…Kdybych to zvládla i finančně,rodila bych i přes obr. bolest při porodu děti jako na běžícím páse a každému bych dala tolik lásky,kolik by jí jen unesly…bez kecání…
I když padám na hubu a je toho na mě dost,podívám se na jeho zářivý úsměv a pozoruji ho když spinká,je ta únava rázem pryč…hladím ho po vláskách,trpím když pláče a vím,že bych ho nevyměnila za nic na světě…Je to šílené…Jsem ráda,že život a tělo počkalo,dokud jsem dost vyzrála,abych si to mohla vychutnávat…Jsem hrdá,že jsem máma a nerozumím ženám,které neví,co to slovo znamená…a je mi líto holek,které ještě neví,co to znamená…JE TO POCTA OD ŽIVOTA…neměla bych jí zahodit…
Z vlastní zkušenosti vím,že mojí lásku potřebuje nejvíc..Mě jí moje mamka neuměla dát,byla jsem dost samostatná a vždy bezproblémová a tak si myslela,že jí nepotřebuji…o­myl…chtěla jsem její lásku stejně jako všechny děti…Toho se chci vyvarovat…ať už moje dítě půjde jakoukoliv cestou,budu se mu snažit vše ulehčit,ale rozhodně ne za něj dělat…a chci,aby moje děti byly vychované jednou tak,že se za ně nebudu muset stydět…a ony za mne…Jsem stará škola,i můj manžel,takže morálka,čest,poc­tivost,láska,lo­ajalita nám nejsou cizí…chtěla bych alespoň částečně něco svým dětem z toho vštípit..Neměla jsem to v životě jednoduché a zvolila jsem si složitější životní pouť,ale nakonec jsem snad dospěla a vím,co je správné a co ne…Samozřejmě bych doma ráda doktora,právní­ka,bankéře atd.,ale když bude dělat mé dítě cokoliv,ale s láskou,budu stejně ráda…To je tak zatím vše,co mě k tématu napadlo…
Ještě jednou všem maminkám a miminkům VŠE NEJLEPŠI DO NOVÉHO ROKU,HODNĚ ŠTĚSTÍ,ZDRAVÍ A LÁSKY…VESELÉ VÁNOCE A BOHATÉHO JEŽÍŠKA…

Kokhi a Venoušek zítra 11t

 
Kimmi
Stálice 95 příspěvků 22.12.04 15:22

Ahoj Lucko,
můžeš ještě napsat, jaké je to ředění těch homeopatik?

Díky, Kimmi

 
Gabinka1
Kelišová 6543 příspěvků 22.12.04 17:02

Ahoj holky,
Mio, hezký dlouhý deníček, přiznávám, že to si nechám, až bude doma manža, abych si to v klidu pročetla (bude doma od zítra) a pak se k tématu vyjádřím. Představu o výchově mám, tak to nějak zkusím vyjádřit.
Dneska bych však chtěla popřát všem krásné prožití svátků vánočních, bohatého Ježíška, pohodu, štěstí a hlavně zdraví a to především pro naše miminka (můžu jim ještě říkat miminka, když tak rychle rostou a dělají samé pokroky?:))) a užijte si Silvestra a vstup do Nového roku. No, asi moc nehrozí, že bychom se bůhvíjak zlískaly, že?:))
Mějte se krásně…
Gabča a Barča, 12t a 1d

 
Luca71
Zasloužilá kecalka 850 příspěvků 22.12.04 17:20

Kimmi,
to jsou takové maličké perličky (ještě menší než antiperle) a já jsem brala 3, 2× denně. Nechávají se rozpustit pod jazykem.

Homeopatika se nesnesou s mentolem, tak se nesmí brát hodinu před a po mytí zubů, jinak ztrácí účinek. Bacha taky na žvýkačky!!!

Lucie

 
malina02
Kecalka 107 příspěvků 22.12.04 20:16

Ahoj všichni,

já jsem taky psala dneska ráno ještě do starýho deníčku, tak sem jenom krátce, že přeji VŠEM maminkám a mimískům KRÁSNÉ, ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE 2004.

 
Lila002
Ukecaná baba ;) 1719 příspěvků 22.12.04 22:06

Ahoj,

moc pěkně si to napsala. Děti jsou dar........a když spinkají, jsou to andílci k zulíbání.
Chodím se dívat na oba svoje spící kluky a je to pohled k nezaplacení­........

To mi připomíná :Co tvůj mrňousek, Kokhi? Ještě kašle ? Ten můj nejmenší už třetí týden......navíc nestačí MM, dokrmuji nutráčem.

PŘEJI VŠEM VŠE NEJ DO nOVÉHO ROKU A HLAVNĚ VŠEM ZDRAVÍČKO, OD TOHO SE ODVÍJÍ VŠE OSTATNÍ.....

Lila (taktéž padající na hubu, přesto šťastná…)

 
Anonymní  23.12.04 04:30

Ahoj Mio a všechny ostatní holčiny,
Jsem právě z těch, kteří se museli citově odprostit od emimina, z několika různých důvodů. Ale určitě jsem nezapomněla, ale bylo to velmi příjemné sdílet své prožitky s jinými. Při mém pobytu v Čechách jsem měla minimální přístup na internet a teď už jsem přes měsíc zpátky v Mexiku, ale nezbývá mi čas. Ale sem tam ráda do Podzimního očekávání zavítám a nebo rychle zkouknu pár nových foteček.
Mio, jsi jedna z mála, kterou ještě ze začátečních deníčků znám, kam jsem pravidelně přispívala. Tvé řádky byly vždy výtečné a já jako trojnásobná matka jsem nikdy nepochybovala, že tvá osobitá hloubka a přehled, se také pozitivně promítne na výchově tvých dětí. Dítě vychovávané matkou jako jsi ty má všechny předpoklady se stát plnohodnotným člověkem plném lásky a něhy.
Kdybych měla psát o výchově svých dětí, o všech snahách, zkouškách i chybách, tak bych skutečně mohla napsat celou knihu. Přikládám velkou důležitost na výchov, protože vím, že osobnost mého dítěte se formuje právě „DNES“.
Děti nemají být ponechány jen sami sobě, ale největším darem co jim můžeme dát je investovat náš čas. Představte si, že 80 procent všeho co se v životě naučí, se naučí právě v prvních pěti letech života. Tak ráda bych nadále rozjímala, protože vánoční čas je skutečně velmi vyjímečný. Musím se přiznat, že ted- dva dny před Štědrým dnem ještě nemám ani jeden dárek pro své děti. Takže se bude stávat tradicí, že nákup mě čeká doslova na poslední chvíli. Přesto se raduji, protože mé děti jsou součástí vánočního programu, kdy přinesou trochu radosti a lásky ostatním. Toto jsou chvíle k nezapomenutí. Dnes byly ve dvou nemocnicích a Dětském domově a přišli domů naplněny radostí a energií. A tak ze slzičkou na tváři se jen usmívám a jsem vděčná za čas investovaný právě pro tuto příležitost..­...dárečky neutečou. Toto je taková úvaha, protože něco „ošklivého“mě našeptávalo jaká jsem to matka, když se mi ještě nepodařilo nic koupit pod stromeček. Ale v hlouby duše vím, že mým největším dárkem budou vždy lekce lásky, něhy a rozdávání se.....a to skutečně, jak říká ta básnička..... nejen na vánoce! Mějte se nádherně a prožijte kouzelné chvíle se svými nejbližšími. Velkou pusu všem mimískům.
S láskou a vánočním pozdravem
 Sophie

 
Anonymní  23.12.04 12:28

Ahoj holky,
popravdě řečeno, moje těhotenství vůbec nebylo plánované, ba naopak, dost mě zaskočilo. Odmalička jsem sice chtěla mít velkou rodinu, ale první dítě jsme plánovali nejdřív za 3 roky (je mi 23 let). No plánovali - v podstatě jsme to vůbec neřešili, plnými doušky jsme si užívali života.Několikrát týdně kino, divadlo, sport. vyžití, o víkendech pravidlé bujaré (hoooooodně bujaré) večírky s přáteli, 1× ročně dovolená v zahraničí. Přítel měl (máme) malý byt, který jsme si postupně celkem slušně zařídili, pro 2 lidi úplně ideální.I když jsme oba vydělávali celkem dost pěněz, díky našim aktivitám nikdy nebylo nazbyt. Tak nějak i proto jsem těhum odkládala na doby, kdy budeme lépe fin. zajištěni.
jelikož jsem po celou dobu našeho vztahu brala HA, ani ve snu mě nenapadlo, že bych mohla otěhotnět.No ale bohužel (bohudík!!!!!!!) jsem to jedno nebo dvě procenta nespolehlivosti HA. Že jsem těhotná jsem zjistila asi až v osmém týdnu, menstruaci jsem měla, sice slabou, ale měla, že jsem neustále unavená a ospalá jsem přikládala zimní únavě, prsa bolely, ale mě to prostě nedošlo. Jaké tedy bylo mé překvapení, když jsem na těhu testu (udělala jsem si jich 5, nemohla jsem tomu uvěřit) objevila 2 čárky. Takže opravdu veliký šok.
Přítel (dnes už manžel, svatba v šestém měsíci) to kupodivu vzal celkem dobře, rodiče (moje i manžovy) byli nadšení. jenom já jsem se tím pořád nemohla smířit, pořád mi připadalo, že to není možný, vždyť jsem sama ještě dítě, tak jak se dokážu postarat o to maličký. Ale postupem času jsem se na to mrně začala šíleně těšit, prostě úplně normální průběh těhu, prostě jsem si ho zamilovala asi jako každá normální máma. Akorát jsem se před každým UTZ, a vlastně až do porodu klepala strachy aby byl brouček v pořádku, díky těm mím „pitkám“ na začátku těhu.
Taky jsem se bála toho jak to bude manžel zvládat, když jsme byli u známích co mají děti, byl vůči naprosto apatickej, dokonce do nich šťouchal jak do (s prominutím) h…a, no jak do předmětu z jiný planety.
Ale po narození Vojtika se změnil, chová se úplně úžasně, se vším mi pomáhá, je z něj úplně pos… (promiňte mi ty výrazy), prostě super taťka.
Každopádně se nám život změnil o 360 stupnů, ale je to to nejbáječnější co nás mohlo potkat.
Existuje asi tisíc věcí, který u svých rodičů nenávidím a asi od 14 let si říkám, že tohla a takhle to se svými dětmi dělat rozhodně nebudu, ale několikrát jsem se už přistihla že dělám přesně to samý co mi u našich tak strašně vadí. Universální recept na výchovu asi neexistuje, ale samozřejmě e budu snažit vychovat plnohodnotného člověka, dát mu lásky co to jen půjde, to je podle mne nejdůležitější.

 
Kimmi
Stálice 95 příspěvků 23.12.04 12:50

Díky, už jsem homeo i brala, ale mám na mysli takové to označení za jménem homeopatika / např. bývá 9CH /

Ještě jednou dík
Kimmi

 
Kimmi
Stálice 95 příspěvků 23.12.04 13:03

Hezký předštědrý den všem!

Mio - moc hezký a opravdu zajímavý deníček, který je v tomto čase opravdu k zamyšlení. Díky za něj!

Moc ráda bych se rozepsala o tom všem , o výchově, vždyť už mám 2 slečny a tak je možno se ohlížet zpět, ale mám dnes táák málo času, no asi nebudu sama. Takže toto téma rozvedu určitě později, až bue trochu klidu.
Co se týká //, my jsme si právě před rokem o Vánocích řekli, že chceme ještě jeno děťátko, nebo spíš já po tom toužila už dřív, ale o Vánocích mi můj muž řekl, že by chtěl, abych byla šťastná, a že tedy se o to děťátko pokusíme… Byl to pro mně velký dárek. No a dvě čárky byly už 21.2.! Byla jsem šťastná a jsem doteď.

Takže, pokud už se sem nedostanu, přeji VŠEM MAMINKÁM, MIMINKŮM A JEJICH RODINÁM KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, HODNĚ LÁSKY A TOLERANCE NEJEN O VÁNOCÍCH. Do nového roku ještě nepřeju, protože to se ještě určitě objevím.

Kimmi a Barunka dnes 10 týdnů

 
Kokhina
Kecalka 483 příspěvků 23.12.04 13:21

Ahoj Lilo..
Nekašle,ale ta rýma…jsem z toho už na palici…prý je to u dětí v paneláku horší,kvůli tomu suchému vzduchu…Jinak my máme Sunar,zatím v poho…tak šťastné a veselé..papa

 
Anonymní  23.12.04 14:51

Omlouvám se, omylem jsem poslala rozepsaný text, takže soráč za chyby. Chtěla bych toho napsat mnohem víc, ale Vojtíšek si mě žádá, a taktéž moje mozkové závity jsou mooooc unavený, byla jsem včera s holkama trošku posedět, popíjela jsem vínečko, trošku jsem to přehnala, no a hlavička je dneska jako střep, bolí, bolí. Tak příště.
Taktéž přeji všem maminkám i miminkům vše nej nej do nového roku, zdraví, štěstí, lásku, splnění všech přání, Veselé Vánoce a bohatého Ježucha.
Papa Maciáš s Vojtikem dnes 10 t (jestli dobře počítám)

 
alenka2004
Kecalka 171 příspěvků 23.12.04 20:35

Ahoj mamky,
já už nemůžu ani dojetím psát, přes slzy na klávesnici nevidím, nedá mi to nereagovat- to je pro mě velmi citlivé téma-výchova- u mě doma hrůza a nikomu bych nepřála ten citový chlad a přehlížení a ignoranství, které se mi dostalo od mé macechy. Rodiče se mi rozvedli docela brzo (bylo mi 6), ale hrozně mě to zasáhlo. Nechci se v tom už štárat a myslet na to, snad už je to za mnou, ale stopy to zanechalo. Ale i tak jsem za takové kopance a lekce od života vděčná. Alespoň vím, jak se takové dítě (které nedostává lásku a mazlení ni vlídného slova trochu) cítí a co prožívá. Nikomu bych to nepřála, proto teď láskou k tomu našemu synáčkovi jen překypuju.
Je to hrozné zlatíčko. Akorát stále trpíme na prdíčky, proto mamky, pokud můžete kojte jak jen to půjde. Po teatrálním výstupu mé tchyně a její matky u nás doma tenkrát na návštěvě jsem totálné ztratila mlíčko a už si mi to vůbec nepodařilo rozkojit. Byla jsem donucena krmit umělým, najeli jsme na nutrák, museli jsme začít přidávat čajík větrníček, nastaly urputné boje s větříčky a bojujem doteď.
Tchyňka byla překvapená že už nemám mlíko a komentovala to slovy: Já jsem taky dlouho nekojila. To tedy naštve. Jsem z toho dote´d ještě zdrblá, protože manže je alergik a malému jsem chtěla dát to nejlepší a nemůžu. No uvidíme co bude.

Hlavně jsem vám taky chtěla popřát vše nej, hlavně taky občas tu trpělivost.
Jo a dala jsem si do nového roku, že budu přispívat častějš a ne jen číst. tak se uvidí. čauky Alča a Alánek (zítra 10 týdnů)

 
Marcela_F
Zasloužilá kecalka 710 příspěvků 23.12.04 22:23

Krasny predvanocni vecer,

Hezke vanoce a stastny novy rok prichazime vam vsem prat,
aby clovek cloveka vice
mel rad,
aby jeden druhemu vice stesti pral,
aby ten novy rok za to stal.

Daniel (3 mesice) Marcela a manzel Vojta

 
BeJitka
Kecalka 241 příspěvků 23.12.04 22:43

Ahojky všem mimískům a jejich maminám

Mio, deníček je moc krásný, až bude trochu času, přečtu si ještě jednou. Dík.

Víc číst bohužel teď nestíhám. Takže jen přeji krásné první vánoce miminkům a jejich rodičům a bohatou nadílku zdravíčka, štěstíčka a spojenosti.

K mému těhotenství se vrátím příště, teď už se fakt musím jít věnovat kuchyni, stromečku apod.

Takže šťastné a veselé

Jitka + Anetka 15t + Terezka 12r

 
Anonymní  24.12.04 00:51

Ahojky,
k emimču jsem se dostala až v tuhle šílenou hodinu, vlastně už je Štedrý den!!!!
Mio - deníček je úžasný a z toho seznámku jsem se normálně rozbrečela. A pak znovu, když jsem si přečetla některé příspěvky.
Ráda napíši o svém těhu, ale taky to budu muset nechat na jindy.

Přeji Vám všem a vašim mimískům KRÁSNÉ VÁNOCE!!!!!!!!!!!!!

Peťka a Rudy 13t

 
pepsi
Kecalka 202 příspěvků 24.12.04 10:13

Mio, moc pekny denicek a jeste hezci seznamek. To se nam narodilo miminek, teeeda! Tolik stastnych rodicu, to se mame:-)
K denicku napisu neco pozdeji, ted mi Lukasek spinka v naruci a to bych tu datlovala jednou rukou pul dne.
Tady v Nemecku je dnesek pracovni den, manzu mam v praci, bramborovy salat neni hotovy, ja jsem jeste v pyzamu…Ale stromecek je nastrojeny, dobre jsem odhadla, ze nebudu stihat a vrhla se na zdobeni uz vcera odpoledne.
Preju vsem miminkam a jejich novopecenym rodicum krasne Vanoce, dny plne pohody a stesti a do noveho roku vse nej, nej, nej.
Pusu posilaji,
Pepsi s Lukaskem

 
konkinka
Zasloužilá kecalka 725 příspěvků 24.12.04 10:45

Jedna vlocka, druha vlocka, kto bol dobry, ten sa docka, Jeziskovi pisat chcem, nech Vam splni kazdy sen.

Laskou a pokojom naplnene Vianoce zelaju

Miska, Kristianko 4r. a prve narodene podzimatko Robko dnes 17 tyzdnov

PS. Inak uz papame jablcka a velmi nam chutia a pomaly budeme pokracovat dalej.

 
Lila002
Ukecaná baba ;) 1719 příspěvků 26.12.04 20:47

Ahojte děvčátka,

dnes jsou oba moji prckvé už ve svých postýlkách, což je opravdu zázrak. Prototože mám chvilku, zkusím napsat něco o //.

Před pěti lety, 27.12.1999, byl den, na který jsem se moc těšila. Červené dny nepřicházely a já měla na stolku těhotenský test a nemohla se dočkat rána. No a pak těch dlouhých deset minut, než se objeví nějaký výsledek. Můj chlap ještě spal a já pomaloučku šla skontrolovat testík. Po měsících snažení už ani nevím, kolikátý to byl. Nakoukla jsem a nejdříve uviděla jednu výraznou čárku a pak, nevěříc vlastním očím, ještě jednu, sice docela slabounkou čárku, ale byla tam. Šílela jsem radostí…a doufala, že to tentokrát vyjde. Bylo by to už moje třetí těhotenství .. poprvé jsem potratila v 11tt, podruhé jsem porodila ve 42tt mrtvou holčičku - selhala placenta...........
Ale tentokrát nám přálo štěstí a za pár měsíců 26.8.2000 se narodil Tom (2,5 hod na sále, 51cm a 3,75kg).

Když byly Tomovi 2 roky a něco , rozhodli jsme se pořídit Tomovi sourozence. Avšak tentokrát jsme si po vysazení HA museli na // počkat celých 14 měsíců! To, že jsem těhotná, jsem zjistila 2.2.2004. Já měla obrovskou radost!!!!
Slavnostně jsem to rozhlásila do okolí a ďozvěděla se, že jedna má příbuzná je těhotná o měsíc déle něž já, jen mi nechtěla říci, že jim to už vyšlo a to napoprvé (dnes mají nádhernou Lucinku 31.8.2004) a moje známá, že také čeká mimi a to stejně jako já. Nakonec jsme se potkali v porodnici, rodila o den dříve Aničku (4,10kg a 52 cm). No a mě se Petřík narodil 2.10. 2004 a měl také 4,10kg a 51 cm! Shodou okolností jsme si s mojí známou podobné (stejná barva vlasů, účes, výška…) a obě máme tmavovlasá miminka. Výsledkem bylo, že si ná s v porodnici sestřičky pletly…
A kdyže jsem se dostala na stránky eMimina? To už sama nevím, ale určitě jsem byla už těhotná. Nejdříve jsem jen četla váš deníček a později se i přidala..... a jsem tomu ráda…

Moje malá zlatíčka spokojeně oddychují ve svých postýlkách...­.......byla jsem se na ně kouknout…pohled pro Bohy..... však to znáte… jsem nejšťastnější máma pod sluncem......­.............­.......

Všem především zdravíčko do nového roku
Lila

 
Kokhina
Kecalka 483 příspěvků 27.12.04 17:23

Ahoj,
svátky jsem přežila,ovšem ne ve zdraví a schvátila mě cosi,co se tváří jako chřipka…je mi naprosto šíleně a o malého se stará manža-i v noci!!!Za tři dny si na něj malý tak zvykl,že už se ke mě chová cize,jsem z toho smutná…taky mám jiný hlas díky rýmě,možná to bude i tím…
Jinak jsem chtěla vyjádřit obdiv Lile a říct ti,že mě to moc mrzí,co se vám stalo…Nevím,jak bych to zvládla já…Ale Tom i Petřík se ti teda povedli,jsou moc krásní,snad ti to všechno vynahradí…
Už nebudu psát,bolí mě šíleně hlava…všem moc krásný rok 2005..
papa Kokhi a Venoušek ve čt 12týdnů

Jo,zítra jdeme na zkontrolování očkování proti TBC,ti nedají pokoj ani o svátcích…

 
Lila002
Ukecaná baba ;) 1719 příspěvků 27.12.04 19:53

Ahojte,

vypadá to, že v tomto čase chodím do deníčku snad jen já. Kde jste všichni? Tipuji, že jste rozprchlé po příbuzných, však to znám.....
Právě dnes u nás byl děda se svou přítelkyní a jejich 11letou dcerou. Těšila jsem se, jako ostatně na kohokoli, kdo by se mi postaral o zábavu. Samozřejmě děťátka moje mě baví dosti, jen jsem doma už příliš dlouho, ani na procházky s děckama nemůžeme, stále nás trápí kašlík. Nejdříve Toma a teď už čtvrtý týden kašle Petřík.
Když návštěva přišla, přivítali jsme se, děda obdivoval Petříka. Po půl hodině se začal starší synek nudit, přezdíváme ho Pepin (film Postřižiny), nezavře pusu, zá:,–(ně mluví nahlas, sám si nehraje, stále do někoho něco hustí. Petřík byl docela nespokojený, takže stále natahoval a do toho pořád kecal ?Pepin? , ignorujíc, že si dospěláci povídají. Vrcholem bylo, když ?Pepin? začal nahlas ptát, kdyže ta návštěva už odejde?!?
Náš milý Pepin má dědečka rád, ale v poslední době žárlí a chce tatínka jen pro sebe. Nevěnuje-li se mu tatin dle jeho představ, tzn. celý den, piští, vzteká se ?? do toho prcek Petřík nestačí valit ta svá očička a často nezůstává pozadu a k bráchovi se přidá.

Děvčata, co vám mám povídat, dnes jsem se opravdu nenudila. Kluci už naštěstí spí, jdu se na ně mrknout, na ty svoje andílky…jsem moc ráda, že je mám, Kokhi, jsou to moje zlatíčka.

Lila
(Petr se nádherně směje nahlas, v neděli bude mít už 3 měsíce ? toto letí)

 
Lila002
Ukecaná baba ;) 1719 příspěvků 27.12.04 20:01

Kokhi,

pěkně odpočívej, papej vitamínky, dej té chřipajzně co pro to. A neboj, Venoušek ví, kdo je jeho mamča.
Necháš Venouška zvážit? Sleduji vás a mám pocit, že jednoznačně máš největšího chlapáka!!!!! Už ta porodní váha, to je něco! A co foto prcka do galerky? Byla by fotečka?
To jsem ale baba zvědavá, co?

zdravíčko přeje
Lila

 
Katcha
Ukecaná baba ;) 2234 příspěvků 28.12.04 09:11

Ahoj holky,
u nás vánoce proběhly v pohodě což považuji za nejdůležitější. Michalka byla nadšená ze stromečku a dárků, Vítkovi to bylo celkem fuk. Když jsem ho vzala na ruku aby si zblízka prohlídnul stromeček, rozbrečel se truhlík :o) Dostal hadrového pejska a líbí se mu, protože se s ním hezky muchluje, ožvejkává mu tlapky a čumák. Míša dostala od babičky plyšové štěňátko rotvajlera, vypadá jak živý a pojmenovala ho Punťa - vhodné jméno pro tuto rasu… Vítek zrovna drtil toho svého psa tak toho jsem pojmenovala Ťunťa. No dárků tu byla hromada, ani nebylo kam šlápnout. V neděli si pro Míšu přijeli naši tak ji tam pod stromečkem čekala další nadílka. A já si od té vzteklinky týden odpočinu.
Lilo, to je oblíbená hláška Michalky - kdy už půjde návštěva domů? Ale takhle se ptá jen před cizími, třeba babičku rovnou pošle natvrdo pryč, když zrovna není po jejím. A že zrovna babičky se můžou přetrhnout, aby jí vyhověly… Je to pěkná potvůrka.
Víteček dělá pokroky, už pěkně pase koníčky, ale stále teda neochotně, pořád přitom něco hudruje a mám pocit, že se snad převrátí na záda jak ho to na tom bříšku štve. Netrápím ho tam moc dlouho, max. 5 minut aby se úplně nevytočil. Hlavu hezky drží a svaly taky snad potrénuje. Krásně se snaží napodobovat mluvení, to mu asi půjde dobře :o) Dala jsem fotky do galerky, ale nebyla jsem přihlášená tak kdoví kdy se objeví. Asi je tam dám znovu, max. tam pak budou 2×.
Příští týden začínáme s Míšou zase chodit na plavání tak mám trochu obavy. Jsem asi tak stejně tlustá jako když jsem tam byla naposled v 6.měsíci :o( Akorát už pro to nemám důvod. To mi ovšem nezabrání mít tu před sebou krabici s perníčkama.
Užijte si poslední letošní dny!

Katka

 
Mmiiaa
Zasloužilá kecalka 553 příspěvků 28.12.04 15:19

Ahoj holky a hlavně Lilo!
Vypadá to tak, že jsi jediná, která píše, ale pokud to ostatní dělají tak, jako já, že jen juknou a prchají pryč… tak se není čemu divit. Já prostě psát nestíhám. Hrozné. K tomu nic nestíhám§ Jen ležím na gauči, hojdám AA a cpu se cukrovím. Asi jsem jediná, která si nedělá výčitky z případných přibraných kil, ale já se furt cpu a furt mám hlad. Hlad takový, až je mi špatně, jek se to tam svírá, na zvracení… už jsem přemýšlela o tom, jestli nejsem zase těhu! No ale právě jsem skončila červené dny. zdá se, že je dostávám pravidelně - po třech týdnech…
No Vánoce byly nádherné, byli jsme jen s mužem a AA sami, rodina daleko a nikdo nepřišel. Úžasní byli naši domácí, kteří nás na Štědrý pozvali na panáčka k nim domů, byli doma všichni- nádherné. Už vím, že tam do toho domu - k nim patřím…
Dárky byly překrásné, nechala jsem manžerlovi udělat monogram na kovový obal na vizitky, z toho byl paf, i z knihy od Fulghuma, kterého četl kdysi a má ho rád a já to ani nevěděla.
Já dostala knihu jak ušít medvídka, takže šablonky okopírované a vystřižené, čeká se jen na přenesení na látku… A maličkosti k tomu, no.
užili jsme si tu pohodu snad nejvíc jak nikdy předtím, ty tiché večery u rozsvíceného stromečku a při svíčkách, s čajíkem, či vínkem…nádhera. Bude na co vzpomínat.
Až jsme přes tu pohodu zapomněli na domluvenou návštěvu, včera odpolko mě uhání kamarádka, kde jsme - no doma! Tak jsme v 18 vyrazili i se spící AA, byla docela hodná, no na návštěvě, až pak spustila křik. bylo tam na ní moc horku, ze mne furt teklo. Jakmile jsme ji šupli do kočáru a měli se k odchodu, ztichla. klasika. A koupali jsme jí až v 20.30 a usla o hod později.
No a teď nás čeká Silvestr, koukala jsem na nějaké rachejtle, ale z balkonu je pouštět je blbý, stojí majlant peněz… budily by AA,prskavy postačí. Budeme doma a máme hlídat celý dům, budeme tam sami, domácí jeli na hory do Mariánek a ostatní nájemníci jsou taky pryč.
A co naše AA? No ohromné pokroky! Bere do ruky nabízenou hračku, rve si ji okamžitě do pusu, objevila i ruku, kterou si prohlíží…jen přes den spí méně, tak 45 min a budí se. Ani v kočáru nespí lépe, někdy se budí tím drncáním…
Tak to je od nás všechno.

Mějte se krásně.
Mia s 3 měs Aničkou Amálkou v pondělí…

 
Anonymní  28.12.04 15:45

Mio, ten prvni odstavec mi mluvi z duse…juknu, utecu, nestiham. Houpam, zpivam, cpu se…a…uz jsem si dokonce udelala tehu test, tak me boleho (asi hlady) bricho.
Pepsi s Lukaskem

 
Lila002
Ukecaná baba ;) 1719 příspěvků 28.12.04 17:04

Nazdar děvčata,

to je dost, už jsem pomalu hledala nový deníček, jestli náhodou nepřispíváte tam.....

Mio, přidávám se k tobě, žeru o 106. Pepsi, těhu test jsem si už taky dělala, totiž k té mé pažravosti mě chytil v noci záchvat migrény, takže jsem večeři vyhodila z bříška do záchodu…byla to však opravdu migréna.

Petřík stále kašle, už čtvrtý týden, začíná mě to děsit…zítra jdu k doktorce, teď už vyfasujeme asi antibiotika…

Zdravíčko především, ještě skouknu nové fotečky
 Lila

 
Kokhina
Kecalka 483 příspěvků 28.12.04 18:28

Ahoj holky,
Mio,když se každý cpe a čučí na telku,tak nepřispívá…já jsem taky líná psát a radši bych jen četla…
Jinak se tu ztrhla davová psychóza z těhoteství?Já na to taky myslela,ale 19.12. přišly první červené dny a pak jsem hned na:,–(ila A…Já musím říct,že oproti loňskému roku se moc necpu…kupodivu…To dělá ta chřipka nebo co to je…
Lilo,jak ráda bych se pochlubila s tím svým krásným chlapečkem,ale bohužel z macechy nemůžu vyloudit foťák a fotky už vůbec ne(dneska mi je dala vytisknuté a my je tam zapoměli!!!) a z maminy zas nemůžu tuplem vyrazit foták,který má půjčený skorosestra…a scaner nemáme…takže nic…
Jinak jdeme na kontrolu příští pátek,tak dám referát…Jo,dneska jsem mu dala mrkev s jablky od Hippu,snědl asi 5lžiček a ksichtil se úplně perfektně…a zapatlal si celý bryndák,ruce a mě…
tak zatím pa
Kokhi a V ve čt 12t

 
Marcela_F
Zasloužilá kecalka 710 příspěvků 28.12.04 20:13

Ahoj holky,

konecne jsem se dostala k pocitaci. Nezda se vam, ze ty letosni vanoce nejak rychle utekly?
My travime vanocni svatky u moji mamci, sejdeme se tam i s mym brachou a jeho zenou a 2 detma. Nedovedu si predstavit, ze bychom byli samy s Danyskem. Ja mam rada o vanocich zivo, debatujeme, jime, deti poletuji kolem stromecku, pro me toto jsou spokojene vanoce. A darecku bylo taky spousta, ale hlavne pro neter a synovce. Nas Danysek dostal plysovyho lva, a ten ma asi metr a spoustu dalsich plysaku. Pro me letos nebyly dulezity darky, muj nejkrasnejsi darecek jsem mela v naruci a krasne si broukal.
Holky nas malej si zacina sam sedat. Samozrejme se neudrzi, ale kdyz ho mam oprenyho o brisko, tak se zveda a sedne si. A to samy dela ve vane, a tak jsem ho normalne po:,–(ila a meli jste videt jak kolem sebe placal rucickama do vody. Musim ho jistit, ale cim dal vic se zacina zvedat, staci mu podat prsty a on se zvedne.
Vcera jsme byli na 3 mesicni kontrole u pani dr. a tak jsem ji to ukazovala a rikala, ze je pevnej a pokud sam chce tak to nevadi, ale nemam ho do niceho nutit. Jo uplne bych zapomnela rict, ze nase vaha je 6500 g, a vyska 64,5cm. Mam doma poradnyho chlapa. :))))
Taky jsem se vas chtela zeptat na ockovani, jestli nektera mate zkusenost (ted si nevzpomenu jak se to jmenuje, neco Hexa…) se setrnou vakcinou, ktera se aplikuje jen 3×? Je to sice drazsi, jedna stoji asi 1800,– kc, ale doktorka rikala, ze kdyby se ona mela rozhodovat co dat svemu diteti, tak jde to toho.
Taky jsem se chtela zeptat jak vam spi nekojene deti v noci? Asi tyden zpatky jsem se probudila v 6 hodin rano a nevedela jsem jestli malej v noci papal. A tak jsem prisla na to,ze spal 10 hodin v kuse. Chodi spat kolem 8 hodiny a budi se na jidlo kolem 3 v noci a pak az mezi 7 a 8 hodinou rano. Je fakt zlaty miminko, ale jen abych to nezakrikla.
Nevim jak jste na tom vy, ale ja mam sileny problemy s menzes. Mam pocit, ze prochazim dalsim sestinedelim, co se tyka delky cyklu. Mam to asi 4 tyden v kuse a to jsem si uz 2× byla na nejaky injekce, aby se mi to zastavilo, ale bohuzel nejak nezabiraji. Tak se musim vydat zitra opet k doktorovi. Dovedete si predstavit, jak je to otravny. Snad se ty moje hormony uklidni.
Jo o mym tehu vam napisu priste.
Snazim se vyuzivat toho, ze je manzel doma a tak chodim cvicit skoro denne. Ono to neni presne cviceni,ale spinning. Coz je pro mou nadvahu idealni: ))))). Musim se hybat, abych do jara dostala dolu, co mi zbylo od porodu. Ach jo, ze ja se behem tehu tak cpala.
Malej uz usina, manzel je u svych pocitacu. : ))). A ja zacinam premyslet o darku k narozeninam. Manzel ma v lednu 30 let a tak chci vymyslet neco lepsiho. Snad nejakou dovolenou do teplych krajin. Uvidime jestli nam na ni po vanocich zbylo. :)))
Pekny vecer,

Marcela a Danysek 3 mesice a 1 tyden

 
Marcela_F
Zasloužilá kecalka 710 příspěvků 28.12.04 20:23

Kokhi,

ty uz prikrmujes? ja se o tom bavila s dr. a ona mi rekla az po ukonceni 4 mesice. Jak na to malej reagoval? kolikrat denne mu davas? A jak se na to Venousek tvaril?

Marcela

 
Mmiiaa
Zasloužilá kecalka 553 příspěvků 28.12.04 22:33

Ahoj Kokhi,
to teda čučím, že jdeš do příkrmů!!!
No ale když mu to nečiní půroblémy, tak proč ne… těch pět lžiček.
jestli můžu radit - nejsem nijak chytrá a zkušená, ale je prý lepří začínat se zeleninou, která není sladká. protože když si zvyknou na sladkou chuť ovoce, odmítají zeleninu.
Jinak Alice z letních miminek psala skvělý deníček o zavádění příkrmů a poslala mi to vše, včetně tabulky mejlem. tak kdybys měla zájem, můžu přeposlat. I ostatním holkám!!!
Je to docela věda, co dávat, jaký recepty… a tak.
Tak zatím a zapatlanému Venouškovi zdar!
 Mia

 
Mmiiaa
Zasloužilá kecalka 553 příspěvků 28.12.04 22:37

Ahoj Marcelo,
co se týká hexavakcíny, už o nich byla řeč. Dle slov mé Dr je celkem zbytečná…
Já osobně si myslím, že ty peníze investuju lépe jinak.
Když normální vakcína nesedne, je možné ji předepsat a neplatí se, nebo se může dokoupit a zkombinovat s tou normální.
Je prý šetrnější, děti po nich nemívají reakce a zvýšené teploty, ale kamarádka po obyčejné dala preventivně malé panadol baby a byla v pohodě. Spíš víc trpěla po píchání oušek kvůli náušnicím.
Rozhodnutí je na tobě, ale 4000,– je docela dost.
Pa Mia

 
Lila002
Ukecaná baba ;) 1719 příspěvků 28.12.04 22:54

Ahoj Mio,

pošli mi prosím ten deníček od Alice z letních miminek

Díky
Lila

 
Kokhina
Kecalka 483 příspěvků 29.12.04 05:35

Ahoj,
já to zkusila,aby se mu tolik nedělaly hleny,které mléko podporuje…Už má tu děsnou rýmu už třetí týden a je to běs…Sice už lepší,ale pořád chrčí…Radila jsem se s příbuznými a ti měli děti na umělé taky a dávali daleko dřív…zel.polév­ku…Zkusila jsem tu mrkev s jablkem a zdá se,že je to kyselé(na obalu napsáno-nepřislazeno!!)­..Spíš to plival zase zpátky,ale zas otvíral pusinku na další sousto…
Vše,co jsem zatím udělala bez vědomí dr,neboť k tomu došlo většinou o víkendu,tak mi zatím schválila…Zkusím to s tou zeleninkou…Já si totiž myslela,že je to karotka s bramborem,nějak mi to došlo až doma…A díky sladkým čajíčkům ta zelenina snad projde..
Věda o příkrmech-moje macecha řekla-dala jsem jí pomeranč,osypala se,tak jsem jí ho pak nedávala…a ségra žije…
Asi je dnes jiná doba…Dřív žádné tabulky nebyly a děti žijou…Nejde mi tak o hustotu,ale o vitamíny…nechci mu to cpát od rána do večera,ale sem tam pár lžiček…
Jestli máš Mio chuť,tak mi to pošli,alespoň porovnám…Mám brožurku od Hippu,kde je to rozvrstvené v tabulce…Snad se na mě nebudete zlobit,že jsem takový tvrdohlavec a samorost…zatím ahoj

 
Lila002
Ukecaná baba ;) 1719 příspěvků 29.12.04 07:56

Ahojte,

KOKHI - koukám, že prcka se rýma stále drží, jako kašel toho mýho. Nezkoušela dr. Pamycon? Jsou to kapky do nosánku-antibiotika. Jestli odsáváš z nosíku žluté nebo zelené či žlutozelené, řekni to dr., asi na to budou ta antibiotika nutná. Můj starší syn si kdysi přinesl rýmu už z porodnice a taky zabral až Pamycon. Taky u tak malých dětí může rýma způsobit zánět středního ucha - vím z vlast. zkušennosti, nechci však strašit.

Já musím dnes taky k dr. s tím kašlem, nelepší se, malej už vypil snad litry všelijakých kapek. Říkám si, že jsem ráda, že na dr. necpe miminům hned antibiotika, ale vypadá to, že je stejně dostaneme a ještě k tomu spořádá malej snad všechny kapky proti kašli, co jsou na trhu. Tak nevím…
Slyšela jsem, že některé dr. mývají v ordinaci přístroj, který z kapky krve z prstu dokáže určit, zda jsou potřebná antibiotika. Naše dr. tvrdí, že je to zbytečný, ovšem nacpat malý dítě hromadou léků a pak stejně na:,–(it antibiotika , mi nepřijde jako výhra. Je pravda však, že děti se bojí doktorů i bez neustálého píchání do prstíčku téměř při každé návštěvě dr…(Toma léčila taky léky proti kašli a po pěti týdnech neúspěšné léčby a hektolitrech léků na kašel na:,–(ila antibiotika…)

No jo…

Kokhi, a co chřipajzna? Už tě opustila nebo stále otravuje?

Zdravíčko především
Lila + Tom 4r. + Petr 12t a kousek

 
Anonymní  29.12.04 10:44

Ahoj holky,

tak teď je konečně chvilka klidu, tak můžu i já napsat pár řádků. Manžel snídá (hihi je asi půl jedenácté…), Dáda spinká a tak snad mě nechají abych něco napsala. Přepadla mě taky chřipka nebo co. Nejdřív mě škrábalo v krku, teď mě krk bolí. Leju do sebe litry horkého čaje (kdyby to alespoň pomohlo ke tvorbě mlíka, ale to ne…) a nosím na krku studený obklad. Je tu asi 23 stupňů a já tu chodím ve flísové bundě. Ale co. POtřebuju to vypotit. Dádovi se taky vrátila rýma. Dneska ráno jsem mu odsála snad tunu z nosánku, ale naštěstí je to zatím jen čirá rýmička… Kapeme kapičky a víc ho strojím. Na noc dávám mokré pleny na topení, aby měl vlhký vzduch. Prostě paráda. Mlíko pořád nemám. Takže to stále střídám. Jednou kojím, jednou dávám UM, ale po kojení si malej říká už za hodinu znovu (asi je to mlíko slabé), takže spíš dávám flašku. V noci se snažím kojit, nechce se mi vstávat a ohřívat flanděru. Dneska spal Davísek od 8 do 5 takže v pohodě… Musím si přiznat, že od doby, co dostává i UM ne jenom MM je klidnější a brečí jenom když má hlad. Jen já se s tím pořád nějak nemůžu smířit. Zkouším ty homeopatika, piju Gravimilk, litry čaje a Vineu a stejně mám prsa prázdný. No nic. Nějak to dopadne…
Na // jsme čekali s manželem skoro dva roky. Bylo to děsně na nervy a zrovna v době, kdy se doktor rozhodl, že už je jako čas s tím něco dělat, jsem do toho přišla…:o) Byli a jsme děsně štastní a i když je to někdy trápeníčko trápení, tak bych to nevyměnila za nic na světě…

Svátky proběhli v naprostém klidu. Dáda koukal štronzo na stromeček snad půl hodiny a usmíval se u toho…:o) Cukroví moc nejím, protože mi sladký moc nechutná, takže to tu zbývá na manžela…

…no děvčata, protože zase nějakou dobu nebude čas sem něco napsat (a to bych vám toho chtěla tolik říct) tak vám přeju do nového roku vše, co si přejete, hlavně štěstíčko, zdravíčko, životní optimismus, pohodu a lásku. To ostatní není tak důležité. Užívejte si každého dne hodiny a minuty, protože žádný den ani hodina ani minuta nejde vrátit zpátky, ačkoliv bychom si to někdy moc přáli…

..to vše vám přejí Jana, Davídek a zbytek rodiny…

Kopretinka

 
Katcha
Ukecaná baba ;) 2234 příspěvků 29.12.04 14:23

Ahoj všem co nakukují - koukejte taky něco písnout ;o)
Ono tedy u nás se nic moc extra neděje, před chvílí jsme se vrátili z venku, kojíme, přebalujeme, spinkáme, pláčeme, utěšujeme a tak stále dokola. Nemoci se nám naštěstí vyhybají. Ikdyž ráno a večer Vítkovi vždycky něco chrastí v nosánku, vylovím pokaždé akorát nějakého bubáčka, ale rýma to myslím není.
Včera jsem si ale zavařila, svojí blbostí. Jak „ušetřit“: rozhodla jsem se, že pořídíme Vítkovi polohovací lehátko, ale nechtělo se mi za něj dávat 2000,–. Tak jsem našla na Annonci inzerát lehátko Hauck za 400,–. Jenže jsem tam vyslala manžela v domění, že pokud bude polámané a potrhané tak to uvidí, opraný potah mi nevadí. Jenže on přivezl nějaký model z roku 1-2, potah není opraný, ale nějaký umělý navíc vytahaný a celkově to je zřejmě nepohodlné. Už jsem upravila kdeco, ještě to zkusím celé trochu zúžit a pak poletí 400,– do popelnice :o(

Kokhino, to teda koukám, že už Venoušek baští mrkev s jablíčkem! To by mi naše doktorka určitě neschválila. I já žiju v domění, že příkrmy nejdřív po ukončeném 4.měsíci. Ale když to Vénovi dělá dobře tak proč ne. A že to ze lžičky plive to je normální, musí se to nejdřív naučit :o) A 5 lžiček napoprvé je obrovský úspěch! Tak dobré chutnání!

Jo a omlouvám se za ty dvojí fotky v galerce, nejdřív jsem je poslala nepřihlášená a stále se neobjevovaly tak jsem je poslala ještě jednou…

Katka

 
Kokhina
Kecalka 483 příspěvků 29.12.04 16:16

Ahoj,
tak jsem ještě chtěla napsat,že mě chřipka neopustila a mimís má někdy krv.hleny,ale dle dr je to normální,tak s tou frekvencí odsávání to nepřeháním…Nejdřív čistý hlen a pak příměs krve…říkala mi k tomu hned něco poprvé,ale už si to nepamatuji…Dneska jsem mu dala k obědu brambory se špenátem-od Hippu samozřejmě…Baštil jako zjednaný…
Byla u nás mamka a řeklami ,si představ,že bys chlastala tři měsíce jenom mlíko,to je přece opruz…Kojeným dětem to neberu,ať jsou na mlíce,mají tam všechny vitamíny atd.Ale to umělé,ať si tam píšou co chtějí není žádná sláva…Prostě to dělám čistě proto,abych mu pomohla od tvorby hlenů,které se tvoří díky mlíku…Venoušek je spokojený a veselý…sleduje teď s tátou hokej…Katko,ty jsi měla myslím s Vítkem problémy,to bych se taky bála,ale Venoušek je opravdu bezproblémový,silný a nemám strach,že bych mu ubližovala,spíš naopak…
Kopretinko-tu lítost kvůli kojení moc dobře znám…však jsem to tady dobře rozebrala…Když to nejde,tak to nejde…
Od 3měsíce,pokud se bojíte,můžete v klidu dát strouhaná jablíčka apod.

zatím pa Kokhina

 
Katcha
Ukecaná baba ;) 2234 příspěvků 29.12.04 16:46

Kokhi,
on je vlastně Venoušek pořádný kus chlapa, jistě váží a měří víc než mnohé 4-měsíční děti tak holt potřebuje odpovídající stravu.
Já plánuju příkrmy až po dokončeném 6.měsíci, pokud teda bude stále přibývat aspoň tak jako teď. Vítek má atopický ekzém, sice už jen v obličeji, ale i tak budeme muset asi začínat dost zvolna. A jestli bude takový jedlík jako Míša tak to opravdu bude hodně zvolna…
Prcek ječí ve svém zrekonstruovaném lehátku, musím komunikovat :o)

Katka

 
Kokhina
Kecalka 483 příspěvků 29.12.04 19:54

Jasně,chápu,už se těším,až si budeme moct pokecat o zapatlaných bryndácích atd…hodně zdravíčka Vítečkovi a všem v roce 2005…papa

 
Lila002
Ukecaná baba ;) 1719 příspěvků 29.12.04 20:12

Ahoj děvčátka,

tak dnes jsem byla s Petrem u doktorky kvůli kašlíku. Objednala nás na zítřek na ORL. Petr má totiž ke všemu kournoutovitou hrtanovou příklopku, takže velice nahlas dýchá, návštěvy si většinou myslí, že se dusí…Alespoň se tam podívají i na ten kašel.Dr. je fajn, na to ORL JSME BYLI OBJEDNANÍ AŽ NA 31.1. !!!!. Pak jí máme zavolat na mobil, jak jsme dopadli, má dovču.
Když jsme se už nachomýtli u dr. , udělala nám tříměsíční kontrolu, Petr má 64cm, 6590 g a kolem hlavy 42 cm (v neděli budeme mít 3 měsíce přesně).

Zdravíčko a pá
Lila

 
Anonymní  29.12.04 22:32

Ahoj holky,
píšu s křiklounkem na ruce, nějak se mu nechce spinkat, tak jen krátce. Vánoce proběhly v naprostý poho, jako každoročně jsme absolvovali turné po celý famílii, všude pojedli, popili, poklábosili…, prostě pohodička. Pak mám zhubnout, když se taky pořád cpu cukrovím a válím se u TV.
Chtěla bych reagovat na fotky v galerce, ale jako nepřihlášená nemůžu (pořád se nedaří, psala jsem Šárce z emimi, ale zatím žádná odpověď), tak alespoň takhle - všechny míma jsou úplně super, pěkný buřtíci se z nich stávaj, ale jsou nádherný. Lilo - já chci taky takovýhle vlasy!!! A těch 73 kg? Máš asi těžký kosti.
Příkrmy - taky už jsem o nich začala uvažovat, myslím si, že by se Vojtikoj mohlo srovnat trávení a líp by se vykajdil, my se pořád bez trubičky neobejdem. Po novým roce půjdem k dr. tak se optám, ale myslím si, že bude proti, už jsme se o tom tak letmo bavily a taky říkala příkrmy podávat až od ukončeného 4 m.
Taky jsem se chtěla zeptat všech, co maj kluky - přetahujete kůžičku na pinďourkoj? V porodnici radili při koupání přetahovat, dr. zas říká, že to není do jednoho roku potřeba dělat vůbec. My občas při koupání přetahujem, ale vůbec mu to nejde, tak mám strach, aby nemusel později na obřízku, au au. Sestřenka taky říkala že nepřetahovali a do dnes (Davídkoj je 6) mu to nejde. Tak nevím, prosím poraďte.
Nevím, jestli se sem do konce roku ještě dostanu, takže přeju všem do nového roku hlavně zdraví!!!!, štěstí, lásku, spokojenost atd, prostě vše nej nej.
Papa Maciáš a Vojtik, ve čtvrtek 11t

 
Kokhina
Kecalka 483 příspěvků 30.12.04 05:20

Ahoj,
tedy Lilo,Petulky už je kus,ale to měl Venoušek před měsícem…hihi
Jsem zvědavá,co nám příští týden řekne dr..
Držím palce,ty obtíže jsou na draka…
Maciáši-pindíka nepřetahuji,poradím se za týden s dr…Odsávat nudle a ještě přetahovat,ten by mě měl fakt v lásce…To by si vždycky řekl..:„A,to je ta,co mi dělá samé ošklivé věci,tu teda ne…bééééééééééé…“
Bráška nemá kůžičku přetahovanou a má jít na nějaký drobný zákrok,lékař to považuje za rutinu…tak nevím…
Taky jsem v rychlosti koukala na fotky,máme krásná miminka,nestačím je pořád obdivovat…

zatímpapa
Kokhina

 
Lila002
Ukecaná baba ;) 1719 příspěvků 30.12.04 08:20

Ahojte děvčátka,

Maciáši-já mám už staršího kluka (4r.), kůžičku jsem přetahovala při koupání, ale jen úplně malinečko a opatrně, úplně bez násilí. Může se totiž stát, že když se to přežene, udělá se bebino, a to se pak slepí a zarůstá. Petra koupu asi 2× týdně a opatrně kůžižku přetahuji. Ze začátku to vůbec nešlo, měl dírku akorát na čurání, teď už se to lepší, jde to čím dál lépe. ´Důležité je nenásilně!!! Tomovi šla kůžička přetáhnout normálně až kolem druhých narozenin.
Obřízka? Ne! Ale známá má dva kluky a ti museli na rozlepení kůžičky, dělá se to přibližně kolem 7 let, v lokálním umrtvení se kůžička strhne - auauuuuuuu.
Jinak holky, co máte klučiny, nezdá se vám, že jim ti malí pinďourci stojí v pozoru už od narození?!

Konec pindíkování pá
Lila

 
Katcha
Ukecaná baba ;) 2234 příspěvků 30.12.04 09:06

Ahoj Lilo,
tahle otázka mě taky trochu trápí. Doktorka říká nepřetahovat, jen vždycky malinko stáhnout a umýt. Vítka koupu obden, ale kvůli ekzému v olejové koupeli a tak se bojím mu to v tom přetahovat. Myslíš, že to může vadit? Otírám mu pindíka tamponkem namočeným v čisté vodě. Občas se taky postaví do pozoru :o) Ale nejlíp se na něm pozná jestli je mu zima, to pro změnu skoro zmizí :o)
 Katka

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 3 Další »