Práva hospitalizovaných dětí

Zdraví
  • emimino
  • 14.11.02

Pobyt nemocného dítěte v nemocnici je velmi stresující cizí prostředí, cizí lidé, zhoršený zdravotní stav. Tak jak my dospělí i děti mají svá práva spojená právě s hospitalizací v nemocnici. Tato práva jim umožňují nejen si pobyt v nemocnici zpříjemnit, prožít jej bez stresu a strachu, ale pomáhají také lékařům v jejich práci, protože pokud je dítěti umožněna přítomnost rodiče či možnost mít u sebe svoji oblíbenou hračku, pokud je dítěti vysvětleno, co jej během léčby čeká a proč, pak dítě více spolupracuje a léčba je tak efetivnější a rychlejší

1. Děti mají být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.

2. Děti v nemocnici mají právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, by se mělo rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm.

3. Děti a/nebo jejich rodiče mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. Mají mít zároveň možnost otevřeně hovořit o svých potřebách s personálem.

4. Děti a/nebo jejich rodiče mají mít právo poučeně se podílet na veškerém rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě má být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před zbytečnými úkony, podniknutými pro zmírnění jeho fyzického nebo emocionálního rozrušení.

5. S dětmi se má zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno jejich soukromí.

6. Dětem se má dostávat péče náležitě školeným personálem, který si je plně vědom fyzických i emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny.

7. Děti mají mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci.

8. O děti má být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny.

9. Děti mají být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich vývojovým potřebám a požadavkům a aby zároveň vyhovovalo bezpečnostním pravidlům a zá:,–(ám péče o děti.

10. Děti mají mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělání, přizbůsobené jejich věku a zdravotnímu stavu.

Schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví ČR v r. 1993

zdroj: www.mpsv.cz

Nikdo zatím tento deníček nekomentoval. Buďte první!

Váš příspěvek