Vánoční koledy

Ostatní

Texty nejznámějších koled.....

/---div

/---div

Jak jsi krásné neviňátko, prostřed bídy nebožátko,
před tebou padáme, dary své skládáme.
Já ti nesu dvě kožičky, by zahřáli tvé nožičky,
já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka.
Já ti nesu veselého, beránka ze stáda svého,
s ním si můžeš hráti, libě žertovati.
A co my ti nuzní dáme, darovati co nemáme,
my ti zadudáme, písně zazpíváme.
Pastuškové mu dudají, zvuky dud sa rozléhají,
slavně dudy dujú, všeci prozpěvujú.
Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko!
S tebou se loučíme, Bohu poroučíme./---div

Štěstí, zdraví, pokoj svatý, vinšujeme vám,
nejprv panu hospodáři, pak vašim dítkám.
Zdaleka se beřeme, novinu vám neseme,
co jest nám se přihodilo v městě Betlémě.
Narodil se tam synáček, posílá mě k vám,
byste mu koledy dali, však já mu ji dám.
Chlebíčka nechce bráti, nakrmila ho máti,
radš tolárek neb dukátek máte poslati.
Pěkně prosím, odbuďte mě, nemám tu kdy stát,
ještě musím do Betléma dítko kolíbat.
To dítko je bohatý, v nebi vám to zaplatí, že se budete po smrti s ním radovati./---div

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se,
z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.
Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se. Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se. Z života. čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.
Goliáš obloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.
Boží Syn se vtělil, veselme se,
aby hříšné spasil, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.
Z nebe na zem sstoupil, veselme se,
aby nás vykoupil, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.
Chudý s námi bydlel, veselme se,
zimu, bídu trpěl, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.
Ponížení přijal, veselme se,
by nám nebe získal, radujme se. Z života. čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.
Pánem jsa všech pánů, veselme se,
snášel pro nás hanu, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.
Syn jsa Boha Otce, veselme se,
dán jest zemské Matce, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.


/---div/---div

Nesem vám noviny, poslouchjete,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
/:Slyšte je pilně a neomylně:/, rozjímejte.
Syna porodila čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
/: Jej ovinula a zavinula :/ plenčičkama.
K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli.
/: Jeho vítali, jeho chválili, :/ dary nesli.
Anděl Páně jim to sám přikázal
když se jim na poušti všem ukázal,
/: k Betlému jíti, neprodlévati :/ hned rozkázal.
Ejhle, při Kristovu narození
stal se div veliký v okamžení,
/: neboť noc tmavá se proměnila :/ v světlo denní.
Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
/: že jest narozen, v jeslích položen, :/ oznamují.
My také, křesťané, nemeškejme,
k těm svatým jesličkám pospíchejme,
/: Ježíše svého, Pána našeho :/ přivítejme.
Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný,
který se narodil z čisté Panny,
/: pohlédni na nás a přijmi od nás :/ tyto dary.
Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky,
krásné Jezulátko, kvítku rajský,
/: jak jsi spanilý a ušlechtilý, :/celý krásný.
Tak jsi svůj lid sobě zamiloval, žes i pro něj sebe nelitoval,
/: setoupil jsi z nebe, abys jen sebe :/ obětoval.
Přijmi ty nábožné dary od nás,
milostivý Králi a Pane náš.
/: Svoje poddané, tobě oddané :/ ty dobře znáš.
Děkujem ti za tvé narození,
které nám přineslo vykoupení,
/: na které jistě čekalo lidské :/ pokolení. Žádáme srdečnou zkroušeností,
by jsi nás uvedl do radosti,
/: tam, kde přebýváš, slávy požíváš :/ na věčnosti./---div

Pásli ovce valaši při betlémské salaši.
Anděl se im ukázal, do Betlému jim kázal.
Jděte, jděte, pospěšte, Ježíška tam najděte.
A on leží v jesličkách, obvinutý v plenčičkách,
Maria ho kolíbá, svatý Josef mu zpívá.
Hajej, dadej, synu můj, svatý Josef pěstoun Tvůj.
Maria se starala, dke by plének nabrala. Šla, utrhla z růže květ, ovinula celý svět.


****
/---div


/---div

Půjdem spolu do betléma, dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat.
Začni, Kubo, na ty dudy: dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat.
A ty Janku, na píšťalku, dudli, tudli, dudli dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat.
A ty, Mikši, na housličky: hudli, tydli, hudli dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat.
A ty Vávro, na tu basu: rum, rum, rum, rum, ruma dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,
Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat.


****
/---div


Tichá noc, přesvatá noc, v spánku svém dýchá zem,
půlnoc odbila, město šlo spát, zdřímli dávno i pastýři stád,
/: jen boží láska, ta bdí :/
Tichá noc, svatá noc, náhle v ní jásot zní,
vstávej, lide můj, tmu z očí střes, v městě Betlémě Bůh zrozen dnes,
/: z lásky se člověkem stal :/
Tichá noc, svatá noc, stín a mráz vůkol nás,
v hloubi srdce však Gloria zní, dík, že hříšník se s důvěrou smí
/: u svaté rodiny hřát. :/


Hodnotilo 0 lidí. Score 0.0.

Reklama


Reklama

Nikdo zatím tento deníček nekomentoval. Buďte první!

 Váš příspěvek