EDUCAnet aneb škola, kde budou vaše děti spokojené

EDUCANET SCHOOL PRAHA nabízí nejmodernější ucelený školní vzdělávací systém a plán s hlavním cílem pomoci žákům a studentům uspět v dalším studiu i v praktickém životě. V centru zájmu stojí vždy žák a jeho všestranná podpora a rozvoj jeho individuálních schopností.

EDUCAnet aneb škola, kde budou vaše děti spokojené Moderní přístup i prostory. Zdroj: Ingimage

Základní a střední škola v jednom

EDUCAnet proces výuky probíhá ve skupinovém či individuálním modelu práce s žáky – preferujeme aktivní zapojení žáků do výuky, s využitím praktických modelů a intuitivních příkladů.

Škola zároveň prostřednictvím doplňkových programů a projektů podporuje i doprovodné školní a volnočasové aktivity svých žáků. Na začátku našeho směřování vždy stojí konkrétní osobnost a individualita žáka a na konci jeho úspěch v dalším studiu a integraci ve společnosti. To vše v plně profesionálním a přátelském prostředí, vstřícném principu přístupu ke vzdělání a vzájemné komunikaci v duchu SMART - MODERN - FRIENDLY.

 • Složení tříd – ve třídě je maximálně 20 žáků, abychom se mohli s maximální intenzitou věnovat individuálnímu přístupu a hodnocení žáků.
 • Začátek vyučování – začátek vyučování je v 8:30 hodin.
 • Třídní učitel – výuku hlavních předmětů vede pouze jeden vyučující, což napomáhá vzájemnému poznání a důvěře a umožňuje individuální přístup k žákovi – výuku odborných předmětů v anglickém jazyce vedou rodilí mluvčí.
 • Bilingvní model výuky – od 6. ročníku probíhá výuka v paralelně v bilingvním modelu, tedy v češtině i angličtině.
 • Anglický jazyk – škola klade velký důraz na výuku jazyků. Výuka probíhá v modelu 4 hodin týdně, paralelní výuka ostatních předmětů v angličtině výrazně napomáhá rozvoji slovní zásoby, znalosti odborné terminologie a chápání vazeb a souvislostí v anglickém jazyce.
 • Další cizí jazyky – od 6. třídy se žáci rozhodují který budou studovat „druhý“ cizí jazyk (německý jazyk, španělština, italština nebo francouzština).
 • Matematika na 1. stupni – aplikovaná výuka Hejného metody, která rozvíjí představivost dětí a zároveň je učí logice a rozvoji vlastního úsudku.
 • ICT - informační a komunikační technologie – systematická výuka od 3. třídy, v současné době je tato oblast výuky intenzivně posílena.
 • Online výuka – od 6. třídy při ONLINE výuce dodržujeme kompletní rozvrh s výjimkou tělocviku, výuka probíhá vždy pod vedením učitele.
Výuka probíhá online a to česky i anglicky. Zdroj: IngimageVýuka probíhá online a to česky i anglicky. Zdroj: Ingimage

Formy hodnocení

Žáky učíme a vedeme především k samostatnosti a aktivnímu vlastnímu přístupu k získávání a vyhodnocení získaných informací, vědomostí a dovedností.

 • Formativní metoda hodnocení - žáci jsou aktivní součástí hodnocení - na začátku každého ročníku sami stanovují vlastní cíle a následně vyhodnocují úroveň a stupeň jeho dosažení - zohledňuje kvalitu a úroveň práce žáka v týmu, podíl na tvorbě výstupů z výuky, individuální úroveň silných stránek, eliminace slabších stránek a využití vlastních rezerv.
 • Slovní hodnocení - model formativního hodnocení je až do 4. třídy na konci školního roku převáděn i do slovního hodnocení výsledků žáka.
 • Procentuální hodnocení - od 5. třídy jasně a strukturovaně stanovuje individuální oblasti a potenciály žáka, díky nimž jsou zřetelně vidět jeho individuální pokroky v průběhu celého roku.

Navazující studium

Velkou předností a benefitem pro naše žáky je možnost kontinuálního pokračování studia na našem klasickém nebo bilingvním gymnáziu EDUCANET PRAHA. Při přechodu na vyšší stupeň vzdělání (G/BG/IT) probíhá výuka se stejnými učiteli ze základní školy. V 9 třídě jsou pro žáky pořádány přípravné maturitní a přijímací kurzy z anglické jazyka, českého jazyka a matematiky.

Komunikace s rodiči

Na konci týdne dostávají rodiče pravidelné informace o stručném přehledu probíraného učiva. Učitel rodiče informuje každý týden o pokroku žáka ve výuce, a to formou individuálního hodnocení do žákovské knížky.