Logopedická cvičení: Hravě k lepší výslovnosti

Správný rozvoj řeči u dítěte závisí na vnějších vlivech. Jedním z nich je výchovné prostředí. Pokud dítěti chybí řečový vzor, nebo dítě špatně slyší, vyvíjí se u něj řeč opožděně. Rozvoj řeči naopak podpoří podnětné a láskyplné rodinné zázemí. V každém případě ale různé vady řeči pomohou odstranit logopedická cvičení.

S dítětem se snažte nejen mluvit, ale také mu zpívejte a říkejte veršované říkanky. Mnoho dětí se tak naučí lépe vyslovovat. Důležité je, aby dítě začalo samo artikulovat – vytvářet první slabiky a slova.

Přečtěte si také článek Jak naučit dítě mluvit.

Co je základem pro rozvoj lidské řeči?

 • Citový vztah, podpora dítěte při vydávání zvukových projevů
 • Správný psychomotorický vývoj - řeč souvisí s vývojem dětské motoriky
 • Dostatečné množství podnětů, kdy dítě slyší lidský hlas, ne jen zvukovou kulisu (rádio, televizi apod.)

Dříve, než dítě začne mluvit, rozumí tomu, co se kolem něj povídá a ukládá to do paměti. Dítě tedy v první řadě potřebuje správný mluvní vzor. K motivaci a rozvoji dětské slovní zásoby můžeme využít různé hry, říkanky a písničky. I rytmus a pohyb jsou dobrými pomocníky.

Zkoušejte s děti také logopedické říkanky a pohádky, které ho naučí správně vyslovovat.

Na co si dát pozor při logopedických cvičeních:

 • Nikdy dítě do ničeho nenuťte a netlačte na něj. Povídání berte jako hru, ze které se nikdy nesmí stát povinnost.
 • Nikdy dítě nekritizujte, nevysmívejte se mu.
 • Nikdy se na dítě nezlobte, když zrovna nechce mluvit a neopravujte ho, pokud vyslovuje slova zamotaně. Pouze po něm zopakujte slovíčko správně – dělejte mu malou ozvěnu.
 • Povzbuzujte a radujte se nad úspěchy dítěte.
 • Vybírejte takové obrázky nebo texty, které jsou přiměřené věku dítěte a jeho slovní zásobě.
 • Nikdy nespěchejte, ale buďte důslední a vracejte se často k naučeným slovům.
 • Nezapomínejte na motivaci – třeba dítěti za odměnu kupte nějakou malou hračku.

Dechová a hlasová cvičení

Cílem dechových cvičení je prohloubení dýchání a zvládnutí správného vdechu a výdechu při mluvení. Dechová cvičení se provádějí jako součást logopedických cvičení např. po odstranění nosní mandle. Správné dýchání také pomůže při léčbě koktavosti, breptavosti apod. Dechové techniky mají nejprve za úkol naučit dítě, jak a kam se má správně nadechovat.

Příklad dechového cvičení

Dítě posaďte na židli a nechte ho, aby se lehce opřelo o opěradlo, nohy by mělo mít na zemi a kolena u sebe. Položte dítěti ruku na břicho. Nechte dítě nadechnout a při výdechu mu řekněte, aby lehce plynule bzučelo – „bzzz“. Dechové cvičení můžete pojmout jako hru.

S dítětem si hrajte na:

 • Silný vítr, nebo naopak slabý vánek
 • Je zima a dýcháme do dlaní
 • Jsme unavení a zíváme
 • Foukáme do papírové ruličky
 • Kdo vydrží nejdéle zadržet dech
 • Přerušování výdechu, jako mašina – „šššš“
 • Bublání do vody

Zásady dechových cvičení

 • Dechová cvičení provádějte v dobře vyvětrané místnosti, kde není prach
 • Dítě musí mít čistý nos
 • Vytvořte příjemné prostředí pro dítě, kde se bude cítit dobře

Hlasová cvičení

Hlasová cvičení se v logopedii zaměřují na výcvik mluvního i pěveckého projevu. Dítě se při nich naučí vědomě používat svůj dech i hlas. Formou různých her na zvuky zvířátek, napodobováním nebo vytvářením nových zvuků dítě nacvičuje správnou výslovnost i dech.

Zásady hlasových cvičení

 • Cvičení provádějte ve vyvětrané místnosti
 • Nepřepínejte hlas, nenechte dítě křičet, snažte se šetřit mu hlasivky
 • Nepřepínejte hlasovou výšku
 • Nepoužívejte tvrdé hlasové začátky
 • Nechoďte s dítětem do zakouřeného prostředí
 • Neodkašlávejte naprázdno
 • Hlasu prospívá otužování, řeč v přiměřené síle, spánek a zpěv

Typy hlasových začátků


Rozlišujeme tři typy hlasových začátků neboli způsobu, jak fonace začíná – měkký, dyšný a tvrdý.
Měkký hlasový začátek je z hlediska fyziologie správný a je šetrný k hlasivkám. Dyšný začátek je forma měkkého začátku, ale uniká při něm část vzduchu při výdechu a je provázen šelestem podobným „h“. Tvrdý hlasový začátek je nefyziologický, vyžaduje mnoho energie a silný výdechový proud.

Příklad hlasového cvičení

Vybírejte nejprve slabiky a slova, které začínají nosovkou – M, N, H. Pro nácvik vokálů je nejvhodnější hláska U, potom následují samohlásky A, O, E, I.

 • Hrajte si na uspávání hraček – ukolébavka Halí, belí.
 • Hrajte si na indiány – Ua, au, eu, ou.
 • Smějte se – haa, hee, hii, huu.
 • Tište panenku, když pláče – nuu, noo, nee.
 • Zkuste říkanku: A-E-I-O-U, máma už je tu, ha – he- hi – ho – hu, já jí pomohu.

Všechna cvičení provádějte v klidu, nejprve šeptem, postupně přidávejte na hlasové intenzitě, ale nikdy nekřičte.

Cvičení na rozeznívání rezonančních dutin

Nosní dutinu nejlépe rozeznívají nosovky – M, N.
Příkladem cvičení je brumendo – „hmm, hnn“. Nejprve nechte ústa zavřená, ale zuby oddalte, potom pokračujte s pootevřenými rty.

Další cviky mohou napodobovat různé zvuky- troubení – „tůů“, mlaskání – „mňam“, projevy údivu – „jéé, jůů, jóó“.

Zkuste říkadlo: Tiše, tiše, ježek spí, kdo ho vzbudí, toho sní.

Artikulační cvičení

Obratnost mluvidel je důležitým předpokladem pro správnou výslovnost hlásek. Níže uvádíme příklady cvičení:

 • Cvičení rtů – špulení rtů (foukání jako vítr), široký úsměv, rozkmitání rtů (nafouknutí tváře a rychlé vypuštění vzduchu jako koník), vtahování rtů dovnitř, stahování koutků střídavě
 • Cvičení jazyka – vysouvání a zasouvání, krouživý pohyb při otevřených ústech, olizování rtů, hra na kočičku, která líže mlíčko nebo si olizuje fousky, ovládání jazyka do stran, mlaskání a říkání „mňam“
 • Cvičení dolní čelisti – cvakání zoubků, kroužení, vytahování, vtahování apod.
 • Cvičení měkkého patra – hra s vodou – bublání, kloktání
Tip na logopedické cvičení:

Diskuze o tomto tématu:

Váš příspěvek

Odesílám...

Navrhněte změnu

Jaká informace podle vás chybí v hesle Logopedická cvičení: Hravě k lepší výslovnosti?